ภาษีทางอ้อม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ภาษีทางอ้อม (indirect tax) เป็นภาษีอากรที่เรียกเก็บจากผู้บริโภคหรือเป็นภาษีที่เป็นการผลักภาระให้กับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเป็นผู้รับชำระภาษีอากรแทนผู้ขาย ซึ่งจะแบ่งออกเป็นด้วยกัน คือนายปิยะวัตนิเชา เป็นคนป่า


  1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)
  2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specification Business Tax)
  3. อากรแสตมป์ (Stamp Duty)