พูดคุย:สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประวัติและผลงาน[แก้]

ประวัติ

ฯพณฯ สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๕๙  สมรสกับนางชื่น สุมาลยศักดิ์ (ถึงแก่กรรม)

การศึกษา

  - มัธยมศึกษาปีที่สาม (เทียบเท่า ม.3) โรงเรียนราษฎร์ดรุณศึกษา ปี พ.ศ.๒๔๗๔
  - โรงเรียนมาฮัลลุดดีนยามีอุลอูลูมซาลาฟันวาคอลาฟันลิลมุสลิมีน (สายศาสนา) บางอ้อธนบุรี โดยอาจารย์อับดุลเลาะห์สอน มูฮำหมัดฮูเซ็น
 - ศึกษาด้านศาสนาภาคพิเศษกับอาจารย์ต่วน  สุวรรณศาสน์ อดีตจุฬาราชมนตรี ณ ตรอกโรงภาษี  เก่า ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
  - ศึกษาด้านศาสนาต่อในต่างประเทศ ณ นครมักกะห์ ราชอาณาจักซาอุดิอาระเบีย ในภาควิชาตัฟซีร (การอธิบายความหมายของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน) วิชานาฮู (ไวยกรณ์ภาษาอาหรับ) และวิชา ฟิกฮ์ (ศาสนบัญญัติ) โดยบรรดาคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ อาทิ อาจารย์มูฮำหมัดฮูเซ็น อัลมาลีกี อาจารย์อัลดุลกอเดร อัลมันดีล และอาจารย์ มูฮำหมัดนอร์ ซึ่งต่อมาท่านผู้นี้ได้ดำรงตำแหน่งมุฟตี (ผู้ชี้ขาดปัญหาศาสนา) แห่งรัฐกาลันตัน ประเทศมาเลเซีย
  - ได้ศึกษาตำรา ญัมอุลญาวาเมียะอ์ กับ อาจารย์ประดอแอ
  - ได้ศึกษาวิชาการศาสนากับอาจารย์มุสตอฟาการีมี บิดาของนายแช่ม พรมยงค์ อดีดจุฬาราชมนตรี  รวมเวลาที่ใช้ศึกษาด้านศาสนาทั้งในประเทศไทยและนครมักกะห์  ทั้งสิ้นประมาณ ๑๗

ประวัติการทำงาน (อดีต)

ฯพณฯ นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านวิชาการศาสนา ภาษาอาหรับ และภาษามลายู (ยาวี) เป็นอย่างดี จึงทำให้เป็นที่ยอมรับในสังคมทั้งภาคสามัญและศาสนา ทำให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ หลายตำแหน่งทั้งด้านศาสนา สังคม และการเมือง ดังนี้
๑) ด้านศาสนา
  - กรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดพระนคร (ในขณะนั้นยังไม่รวมกับจังหวัดธนบุรี)
  - กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ติดต่อกัน ๓ สมัย
      ๑) สมัยจุฬาราชมนตรี นายแช่ม พรมยงค์
      ๒) สมัยจุฬาราชมนตรี นายต่วน สุวรรณศาสน์
      ๓) สมัยจุฬาราชมนตรี นายประเสริฐ มะหะหมัด
  - ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะธรรมทูตอิสลาม โดยกระทรวงศึกษาธิการ
  - เป็นอะมีรุลฮัจย์ (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ) ของบรรดาผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะห์ แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
  - เป็นตัวแทนผู้ตัดสินการประกวดการอ่านพระมาคัมภีร์อัลกุรอานระหว่างประเทศ ในนามของประเทศไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ๓ สมัย
  - เป็นอาจารย์คนแรกของโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  - เป็นผู้ริเริ่มการกระจายเสียงวิทยุภาคมุสลิม โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากองค์การยูซิส
๒) ด้านสังคมและการเมือง
  - พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๕๐๑ ได้รับการบันจุเป็นอาจารย์สอนระดับมัธยมปลายของโรงเรียนอิสลาม วิทยาลัยแห่งประเทศไทย และได้ลาออกไปสู่วงการเมือง
  - เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ กรุงเทพมหานคร ๒ สมัย
  - เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนคร กรุงเทพมหานคร ๒ สมัย
  - เป็นเทศบาลนคร กรุงเทพมหานคร ๒ สมัย (เทศมนตรี ฝ่ายการศึกษาและเทศมนตรี  ฝ่ายการสาธรณสุข
  - เป็นรองประธานเทศบาลนคร กรุงเทพมหานคร ๒ สมัย
  - อาจารย์พิเศษโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
  - ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ณ กระทรวงศึกษาธิการ
  - ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับสงครามจิตวิทยา ณ กรมประมวลราชการแผ่นดิน
  - เป็นหนึ่งในคณะผู้แทนของประเทศไทยในการประชุมประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามภาคพื้นเอเชียและแอฟริกา ณ กรุงการาจี ประเทศปากีสถาน

ปัจจุบัน

   ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะและด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ จนบังเกิดผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและประเทศชาติเป็นอเนกประการ นอกจากนี้ท่านยังได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ อาทิเช่น
   - ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
   - นักวิชาการด้านศาสนาอิสลาม โดยเป็นที่ปรึกษาทั่วไปด้านศาสนา
   - เป็นผู้บรรยายภาควิชาการศาสนาอิสลามตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาทิ สำนักอัลญุมัลอิสลาม (ต่วน สุวรรณศาสน์ จุฬาราชมนตรี) โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ (ดร.ประเสริฐ มะหะหมัด อดีตจุฬาราชมนตรี) โรงเรียนนูรุ้ลอิสลาม (สุเหร่าเขียว นนทบุรี) และอาจารย์สอนพิเศษนักศึกษาผู้ใหญ่ ณ โรงเรียนตะลีมุดดีนียะห์ แขวง/เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ผลงานการประพันธ์

   ฯพณฯ นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวิชาการศาสนาอิสลาม ผลงานที่สำคัญของท่านที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมุสลิมและประเทศไทย ดังตัวอย่าง คือ
  - ทำไมเราต้องดูดวงจันทร์ เป็นหนังสือที่ได้ประพันธ์ขึ้นโดยอ้างอิงถึงหลักฐานที่มีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและพระวัจนท่านศาสดามุฮัมมัด เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมมีความรู้ และมีความเข้าใจในเรื่องของการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม อาทิ กำหนดวันที่ หนึ่งของเดือนอาหรับ โดยเฉพาะการกำหนดวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนเพื่อถือศีลอด การกำ

หนดวันที่หนึ่งของเดือนซะบานเพื่อเป็นวันอีดิลฟิตร์ และการกำหนดวันที่หนึ่งของเดือนซุลเกาะอ์ดะห์เพื่อการประกอบพิธิฮัจย์ ณ นครมักกะห์และวันอีดิลอัฎาฮาในวันที่ ๑๐ ของเดือนนี้

  - ร่วมแปลและอธิบายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย ฉบับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  - ร่วมแต่งตำราฟัรฎูอีน (ตำราสอนศาสนาภาคบังคับ) ของสมาคมคุรุสัมพันธ์

เกียรติคุณ

   ฯพณฯ นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ นอกจากมีความเลิศทางด้านศาสนา ภาษาอาหรับ และภาษามลายูแล้ว ท่านเป็นผู้ที่ได้รับความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้าให้ได้รับความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ความสามารถ และสามารถนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาปฏิบัติงานในหน้าที่จนเกิดเป็นผลต่อสังคมและประเทศชาติ ท่านเป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี จนเป็นที่ยกย่องยอมรับนับถือโดยทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามและตะวันออกกลาง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้
  - ประถมมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) พ.ศ. ๒๕๔๗
  - ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๔
  - ดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่ ๒ ทุดิยดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๐
  - ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชะรีอะฮ์ (กฎหมายอิสลามสายทั่วไป) พ.ศ. ๒๕๔๐ จากอิสลามวิทยาลัยยะลา
  - โล่ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น วันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
   จากคุณงามความดี และผลงานที่เด่นชัดเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน ได้ก่อประโยชน์แก่บ้านเมืองในยามวิกฤติ จนบังเกิดผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นอเนกประการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นสมควรขอรับพระราชทานโล่รางวัล “ มหิดลวรานุสรณ์ ” ประจำปี ๒๕๔๗ ให้แก่ ฯพณฯ นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ จุฬาราชมนตรี และจัดพิมพ์ประวัติและผลงานเผยแพร่ให้เป็นที่แพร่หลาย เพื่อเป็นตัวอย่างและแบบฉบับอันดีงามของประชาชนและอนุชนต่อไป

ที่มา : http://www.muslimthai.com/main/1428/content.php?page=sub&category=109&id=8400