ซือซื่อสือซือสื่อ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ซือซื่อสือซือสื่อ (จีนตัวย่อ: 施氏食狮史; จีนตัวเต็ม: 施氏食獅史; พินอิน: Shī Shì shí shī shǐ) หรือที่รู้จักกันในภาษาอังกฤษว่า Lion-Eating Poet in the Stone Den เป็นตัวอย่างคำในภาษาจีนที่มีชื่อเสียง แต่งขึ้นโดย หยวน เริน เจ้า ประกอบด้วยตัวอักษร 92 ตัว ซึ่งทุกตัวออกเสียงว่า ซือ แต่มีเสียงวรรณยุกต์แตกต่างกัน

เนื้อหา[แก้]

เนื้อหาของคำดังกล่าวมีดังนี้


ซึ่งมีคำแปลในภาษาอังกฤษว่า

« Lion-Eating Poet in the Stone Den »

In a stone den was a poet Shi, who was a lion addict, and had resolved to eat ten.
He often went to the market to look for lions.
At ten o'clock, ten lions had just arrived at the market.
At that time, Shi had just arrived at the market.
He saw those ten lions, and using his trusty arrows, caused the ten lions to die.
He brought the corpses of the ten lions to the stone den.
The stone den was damp. He asked his servants to wipe it.
After the stone den was wiped, he tried to eat those ten lions.
When he ate, he realized that those ten lions were in fact ten stone lion corpses.
Try to explain this matter.

คำอธิบาย[แก้]

« Si1 si6 sik6 si1 si2 » (Cantonese Jyutping)
Sek6 sat1 si1 si6 si1 si6, si3 si1, sai6 sik6 sap6 si1.
Si6 si4 si4 sik1 si5 si6 si1.
Sap6 si4, sik1 sap6 si1 sik1 si5.
Si6 si4, sik1 si1 si6 sik1 si5.
Si6 si6 si6 sap6 si1, ci5 ci2 sai3, si2 si6 sap6 si1 sai6 sai3.
Si6 sap6 si6 sap6 si1 si1, sik1 sek6 sat1.
Sek6 sat1 sap1, si6 si2 si6 sik1 sek6 sat1.
Sek6 sat1 sik1, si6 ci2 si3 sik6 si6 sap6 si1.
Sik6 si4, si6 sik1 si6 sap6 si1, sat6 sap6 sek6 si1 si1.
Si3 sik1 si6 si6.
« Si--sī Si̍t-si Sú » (Min Nan or Taiwanese)
Se̍k-sek si-sū Si--sī, sī su, sè si̍t si̍p-su.
Sī sî-sî sek-sī sī-su.
Si̍p-sî, sek si̍p-su sek-sī.
Sī-sî, sek si--sī sek-sī.
Sī sī sī si̍p-su, sī sí sè, sú sī si̍p-su sè-sè.
Sī si̍p sī si̍p su-si, sek se̍k-sek.
Se̍k-sek sip, sī sú sī sit se̍k-sek.
Se̍k-sek sit, sī sí sì si̍t sī si̍p-su.
Si̍t-sî, sí sek sī si̍p-su, si̍t si̍p se̍k-su-si.
Sī sek sī-su.
« si1 si6 ziah8 sai1 se2 » (Teochew)
zioh8sig4 si1se6 si1si6, si7 sai1, si7 ziah8 zab8 sai1.
si6 si5si5 sêg4 ci6 si6 sai1.
zab8 si5, sêg4 zab8 sai1 sêg4 ci6.
si6 si5, sêg5 si1si6 sêg4 ci6.
si6 si6 si6 zab8 sai1, si6 si2 si3, sai2 si6 zab8 sai1 si7si3.
si6 sib8 si6 zab8 sai1 si1, sêg4 zioh8sig4.
zioh8sig4 sib4, si6 sai2 si6 cig4 zioh8sig4.
zioh8sig4 cig4, si6 si2 ci3 ziah8 si6 zab8 sai1.
ziah8 si5, si2 sêg4 si6 zab8 sai1, sig8 zab8 zioh8 sai1 si1.
ci3 sêg4 si6 se7.
« Si1 si5 sik7 si1 si3. » (Gan Chinese)
Sak6 sit7 si1 si5 si1 si5, si5 si1, si5 sik7 set6 si1.
Si5 si4 si4 sik7 si5 si5 si1.
Set6 si4, sik7 set6 si1 sik7 si5.
Si5 si4, sik7 si1 si5 sik7 si5.
Si5 si5 si5 set6 si1, si5 si3 si5, si3 si5 set6 si1 si5 si.
Si5 sit7 si5 set6 si1 si1, sik7 sak6 sit7.
Sak6 sit7 sit7, si5 si3 si5 sik7 sak6 sit7.
Sak6 sit7 sik7, si5 si3 si4 sik7 si5 set6 si1.
Sik7 si4, si3 sik7 si5 set6 si1, sit7 set6 sak6 si1 si1.
Si4 sik7 si5 si5.
« si zi zeh si si. » (Wu Chinese)
zah seh si zi si zi, zi si, zi zeh zeh si.
zi zi zi seh zi zi si.
zeh zi, seh zeh si seh zi.
zi zi, seh si zi seh zi.
zi zi zi zeh si, zi si si, si zi zeh si zi si.
zi zeh zi zeh si si, seh zah seh.
zah seh seh, zi si zi seh zah seh.
zah seh seh, zi si si zeh zi zeh si.
zeh zi, si seh zi zeh si, zeh zeh zah si si.
si seh zi zi.
« si1 si5 sit8 si1 si3 » (Hakka Chinese)
sak8 sit7 si1 si5 si1 si5, si5 si1, si5 sit8 sip8 si1.
si5 si2 si2 sit7 si5 si3 si1.
sip8 si2, sit7 sip8 si1 sit7 si5.
si5 si2, sit7 si1 si5 sit7 si5.
si5 si3 si5 sip8 si1, si1 si5 si5, si3 si3 sip8 si1 si5 si5.
si5 sip8 si5 sip8 si1 si1, si7 sak8 sit7.
sak8 sit7 sip7, si5 si3 si5 sit7 sak8 sit7.
sak8 sit7 sit7, si5 ts'i3 ts'i5 sit8 si5 sip8 si3.
sit8 si2, ts'i5 ts'i5 si5 sip8 si1, sit8 sip8 sak8 si1 si1.
ts'i5 sit7 si5 si5.

การออกเสียงภาษาจีนในสมัยโบราณ[แก้]

Old Chinese pronunciation in IPA (according to Karlgren)[1] Middle Chinese pronunciation in IPA[1]

ɕia dʲi̯ěɡ dʲi̯ək ʂi̯ər sli̯əɡ

dʲi̯ǎk ɕi̯ět ɕiəɡ dʑi̯əɡ ɕia dʲi̯ěɡ, dʲi̯ər ʂi̯ər, dʲi̯ad dʲi̯ək dʲi̯əp ʂi̯ər.

dʲi̯ěɡ dʲi̯əɡ dʲi̯əɡ ɕi̯ěk dʲi̯əɡ dʲi̯ər ʂi̯ər.

dʲi̯əp dʲi̯əɡ, ɕi̯ěk dʲi̯əp ʂi̯ər ɕi̯ěk dʲi̯əɡ.

dʲi̯ěɡ dʲi̯əɡ, ɕi̯ěk ɕia dʲi̯ěɡ ɕi̯ěk dʲi̯əɡ.

dʲi̯ěɡ dʲi̯ər dʲi̯ěɡ dʲi̯əp ʂi̯ər, dʲi̯əɡ ɕi̯ər ɕi̯ad, sli̯əɡ dʲi̯ěɡ dʲi̯əp ʂi̯ər dʲi̯ad ɕi̯ad.

dʲi̯ěɡ dʲi̯əp dʲi̯ěɡ dʲi̯əp ʂi̯ər ɕi̯ər, ɕi̯ěk dʲi̯ǎk ɕi̯ět.

dʲi̯ǎk ɕi̯ět ɕi̯əp, dʲi̯ěɡ sli̯əɡ dʲi̯əɡ ɕi̯ək dʲi̯ǎk ɕi̯ět.

dʲi̯ǎk ɕi̯ět ɕi̯ək, dʲi̯ěɡ ɕi̯əɡ dʲi̯ək dʲi̯ěɡ dʲi̯əp ʂi̯ər.

dʲi̯ək dʲi̯əɡ, ɕi̯əɡ ɕi̯ək dʲi̯ěɡ dʲi̯əp ʂi̯ər, dʲi̯ět dʲi̯əp dʲi̯ǎk ʂi̯ər ɕi̯ər.

ɕi̯əɡ ɕi̯ak dʲi̯ěɡ dʑi̯əɡ.

ɕie̯ ʑie̯ː dʑi̯ək ʂi ʂiː

ʑi̯ɛk ɕi̯ět ɕi dʑiː ɕie̯ ʑie̯ː, ʑi ʂi, ʑi̯ɛi dʑi̯ək ʑi̯əp ʂi.

ʑie̯ː ʑi ʑi ɕi̯ɛk ʑiː ʑiː ʂi.

ʑi̯əp ʑi, ɕi̯ɛk ʑi̯əp ʂi ɕi̯ɛk ʑiː.

ʑǐe̯ː ʑi, ɕi̯ɛk ɕie̯ ʑie̯ː ɕi̯ɛk ʑiː.

ʑie̯ː ʑiː ʑǐe̯ː ʑi̯əp ʂi, ʑi ɕiː ɕi̯ɛi, ʂiː ʑǐe̯ː ʑi̯əp ʂi ʑi̯ɛi ɕi̯ɛi

ʑie̯ː ʑi̯əp ʑǐe̯ː ʑi̯əp ʂi ɕiː, ɕi̯ɛk ʑi̯ɛk ʑi̯ět.

ʑi̯ɛk ɕi̯ět ɕi̯əp, ʑie̯ː ʂiː ʑi ɕi̯ək ʑi̯ɛk ɕi̯ět.

ʑi̯ɛk ɕi̯ět ɕi̯ək, ʑie̯ː ɕiː ɕi dʑi̯ək ʑǐe̯ː ʑi̯əp ʂi.

dʑi̯ək ʑi, ɕiː ɕi̯ək ʑǐe̯ː ʑi̯əp ʂi, dʑi̯ět ʑi̯əp ʑi̯ɛk ʂi ɕiː.

ɕi ɕi̯ɛk ʑǐe̯ː dʑi.

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 《漢文典》高本漢著,潘悟雲等編譯