ข้ามไปเนื้อหา

งบประมาณแผ่นดิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

งบประมาณแผ่นดิน (อังกฤษ: Government budget) เป็นการประมาณการรายได้และรายจ่าย ของรัฐบาลในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเรียกว่า ปีงบประมาณ ซึ่งอาจสอดคล้องกับ ปีปฏิทิน หรือไม่ก็ได้ รายได้ของรัฐบาลส่วนใหญ่ประกอบด้วยภาษี (เช่น ภาษีมรดก ภาษีเงินได้ ภาษีนิติบุคคล ภาษีนำเข้า) ในขณะที่รายจ่ายประกอบด้วยการใช้จ่ายภาครัฐ (เช่น การสาธารณสุข การศึกษา การป้องกัน โครงสร้างพื้นฐาน สวัสดิการ) งบประมาณแผ่นดินจัดทำโดยรัฐบาล หรือหน่วยงานทางการเมืองอื่น ๆ ในระบบรัฐสภาส่วนใหญ่ งบประมาณจะถูกนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติ และมักจะต้องได้รับอนุมัติจากสภานิติบัญญัติ ด้วยงบประมาณนี้ จะทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินนโยบายเศรษฐกิจได้ โดยตระหนักถึงลำดับความสำคัญของโครงการ เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว การใช้เงินทุนจากแต่ละบทจะอยู่ในมือของกระทรวงของรัฐและสถาบันอื่น ๆ รายได้งบประมาณของรัฐประกอบด้วยภาษี ศุลกากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ เป็นหลัก รายจ่ายงบประมาณของรัฐครอบคลุมถึงกิจกรรมของรัฐซึ่งกำหนดตามกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ งบประมาณในตัวเองไม่เหมาะสมกับโครงการของรัฐบาล ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติม คำว่า "งบประมาณ" ในภาษาอังกฤษ คือ Budget มาจากภาษาฝรั่งเศสโบราณ bougette ("ถุงใบเล็ก")[1]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิงบประ[แก้]

  1. Dincecco, Mark (2021-08-06). "The Budgetary Origins of Fiscal Military Prowess". Broadstreet (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). สืบค้นเมื่อ 2021-08-08.