ความตกลงระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาล ค.ศ. 1801

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ความตกลง ค.ศ. 1801
อังกฤษ: Concordat of 1801
สนธิสัญญาเพื่อการรับรองว่าคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกเป็นศาสนาของชนส่วนใหญ่ในฝรั่งเศส
ภาคีจักรพรรดินโปเลียนที่ 1
สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 7

ความตกลง ค.ศ. 1801 (อังกฤษ: Concordat of 1801) คือความตกลงระหว่างจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 และ สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 7 ยืนยันว่าคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกเป็นศาสนาของชนส่วนใหญ่ในฝรั่งเศสและฟื้นฟูสิทธิต่างๆ ที่มีอยู่เกือบทั้งหมด

ระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส, รัฐสภาของคณะปฏิวัติฝรั่งเศสได้ทำการยึดทรัพย์สินของคริสต์ศาสนสถานและ ในปี ค.ศ. 1790 ก็ได้ออกกฎหมาย “ธรรมนูญพลเมืองสำหรับนักบวช” (Constitution civile du clergé) ซึ่งเท่ากับเป็นการทำให้สถาบันศาสนากลายเป็นกระทรวงการปกครองกระทรวงหนึ่งของรัฐและ ยุบอำนาจของพระสันตะปาปา การกระทำดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจที่มีต่อความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันโรมันคาทอลิกและรัฐบาลฝรั่งเศส กฎหมายที่ออกต่อมายุบเลิกปฏิทินเกรโกเรียนซึ่งเป็นปฏิทินสำคัญของโรมันคาทอลิก และ ทำการยุบเลิกวันสำคัญทางศาสนา

แม้ว่าความตกลงจะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับสถาบันพระสันตะปาปา แต่กระนั้นก็ยังเป็นความตกลงที่ฝ่ายรัฐเป็นฝ่ายได้เปรียบ--ดุลยภาพระหว่างสถาบันศาสนาและรัฐเอียงไปทางผลประโยชน์ที่มีต่อจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 อย่างแน่นอน

เนื้อหา[แก้]

สาระสำคัญของความตกลงก็ได้แก่:

  • การประกาศว่า “ลัทธิโรมันคาทอลิกเป็นศาสนาของชนชาวฝรั่งเศสส่วนมาก” แต่มิใช่ศาสนาประจำราชอาณาจักร ซึ่งเท่ากับยังเป็นการรักษาเสรีภาพทางศาสนา โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ถือ โปรเตสแตนต์
  • สถาบันพระสันตะปาปามีสิทธิที่จะปลดพระสังฆราชแต่แทบจะไร้ประโยชน์ เพราะรัฐบาลฝรั่งเศสก็ยังเป็นผู้เสนอชื่อ
  • รัฐเป็นผู้จ่ายเงินเดือนแก่นักบวชผู้ต้องทำสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อรัฐ
  • สถาบันศาสนายุติการอ้างสิทธิในที่ดินของสถาบันศาสนาที่ถูกยึดไปหลังปี ค.ศ. 1790

ความตกลงได้รับการยุบเลิกเมื่อมีการแยกสถาบันศาสนาและสถาบันการเมือง ตามพระราชบัญญัติเพื่อการแยกสถาบันศาสนาและสถาบันการเมือง ค.ศ. 1905 แต่ความตกลงบางข้อในสัญญาฉบับเดิมยังคงมีผลต่อภูมิภาพอัลซาซ-โมเซลล์ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้การปกครองของเยอรมนีเมื่อกฎหมายได้รับการอนุมัติ

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:ความตกลงระหว่างประเทศ