การวิเคราะห์สวอต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แผนภูมิอธิบายการวิเคราะห์แบบSWOT

การวิเคราะห์สวอต (อังกฤษ: SWOT Analysis) หรือในชื่อไทยชื่ออื่นเช่น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ หรือ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สำหรับองค์กร หรือโครงการ ซึ่งช่วยผู้บริหารกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการทำงานขององค์กร

เทคนิคนี้ อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ได้ชื่อว่าเป็นผู้เริ่มแนวคิดนี้โดยนำเทคนิคนี้มาแสดงในงานสัมมนาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

== ความหมาย SWOT == คำว่า "สวอต" หรือ "SWOT" นั้นมาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่ * S' มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง SWOT == == word meaning "light rock" or "SWOT" is an acronym of the English language including the 4 * 'S from Strengths refers to the strength or strengths. ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน As a result of internal factors. เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม The advantages resulting from the environment within the company as strengths in the mix. จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด * W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน Strengths Financial strengths manufacturing strengths Resources, companies must take advantage of the strengths of the strategy marketing * 'W'.  from Weaknesses means weakness or weaknesses. ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน As a result of internal factors. เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น * O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก Problems or deficiencies resulting from the internal environment of the company, the company must find ways to solve those problems * 'O from Opportunities means a, which was a factor. external เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กร As a result of the external environment of the benefit or enhance the operation of the organization. โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก Different strengths to the opportunities that arise from the external environment. แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน The strengths are the result of the internal environment. นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ A good marketer will always seek opportunities. และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น * T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก And take advantage of opportunities that * 'T from Threats means the prefix, which is caused by external factors. เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก The limitations caused by the external environment. ซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ The businesses need to adapt marketing strategies to meet to try and eliminate obstacles. ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง Happens to be true.

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]