โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตราประจำโรงเรียน วัดไร่ขิงวิทยา
รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
53 หมู่ 2 ถ.ไร่ขิง-ทรงคนอง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Watraikhing Wittaya School
อักษรย่อ ว.ข. (W.K.)
ประเภท รัฐบาล
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
ผู้ก่อตั้ง พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
รหัส 1001730603
เพลง มาร์ช ว.ข.เกรียงไกร
สังกัดการศึกษา สพฐ.
บริเวณหน้าอาคาร 5

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อังกฤษ: Watraikhing Wittaya School) (อักษรย่อ: ว.ข., W.K.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดยพระครูมงคลวิลาส (เฉย รอดอนันต์)อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง มีเนื้อที่ 37 ไร่ 2 ประกอบด้วยอาคารเรียน 5 หลัง ตั้งอยู่ที่ ถนนไร่ขิง-ทรงคนอง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • คำขวัญ : รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 • คติพจน์ : "สุขา สงฺฆสฺส สามคฺค" แปลว่า "ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะก่อให้เกิดสุข"
 • ตราประจำโรงเรียน : ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปองค์พระประธานประจำวัดไร่ขิง ซึ่งมีตัวหนังสือกำกับว่า "โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา" ปรากฏอยู่ด้านล่าง
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์
 • สีประจำโรงเรียน : สีฟ้า และ สีขาว
  • สีฟ้า หมายถึง ความร่าเริง สดใส สว่างไสว รุ่งโรจน์และโอบอ้อมอารี
  • สีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ของดินแดนแห่งพุทธศาสนา

ประวัติโรงเรียน[แก้]

การก่อตั้งโรงเรียน[แก้]

พระครูมงคลวิลาส (เฉย รอดอนันต์) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พร้อมด้วยประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมมือร่วมใจก่อกำเนิดโรงเรียนมัธยมศึกษา ขึ้น เปิดเรียนเมื่อวันที่17 พฤษภาคม 2489 โดยมีฐานะเป็นโรงเรียนราษฎร์ชื่อว่า “โรงเรียนอนันต์สุนทรศึกษา”มีพระครูมงคลวิลาส (เฉย รอดอนันต์) เป็นองค์อุปถัมภ์ นายสุวรรณ อุบลศรี เป็นเจ้าของโรงเรียน นายถวิล โปราณานนท์ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดไร่ขิงเป็นที่เรียน เมื่อมีนักเรียนมากขึ้นก็ไปอาศัยอาคารชั่วคราวเช่นโรงมุงจากบ้าง โรงลิเกบ้างเป็นที่เรียนจนถึง พ.ศ. 2499 รวมเวลา 10 ปีเต็ม

ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก[แก้]

ในปี พ.ศ. 2500 พระครูมงคลวิลาส (เฉย รอดอนันต์) ได้จัดหาที่เรียนให้ใหม่ โดยต่อเติมเรือนปั้นหยา 2 ชั้น ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของ ที่ตั้งโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) ปัจจุบัน ให้เป็นที่เรียนและแต่งตั้ง นายธีระ เหล็กเพชร เป็นครูใหญ่แทน นายถวิล โปราณานนท์ ซึ่งขอลาออกจนกระทั่งปีพ.ศ. 2502 นายธีระ เหล็กเพชร ขอลาออกจึงแต่งตั้ง นายวิจิตร พร้อมมูล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน พ.ศ. 2502 ได้เริ่มต้นปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียนอนันต์สุนทรศึกษาอย่างขนานใหญ่ โดยพระราชปัญญาภรณ์(ปัญญา อินทปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (สมณศักดิ์ชั้นยศในขณะนั้น) ได้จัดซื้อที่ดินแปลงใหม่ เนื้อที่ 18 ไร สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น แบบทรงไทยประยุกต์ 1 หลัง ขนาด24 ห้องเรียน พร้อมด้วยอาคารประกอบต่างๆ มีโรงอาหาร หอประชุม 1 หลัง ห้องสุขาชาย 1หลัง หญิง 1 หลัง เจาะบ่อน้ำบาดาล 1 บ่อ สร้างถังน้ำบาดาล 1 ถัง ใช้เวลาดำเนินการจนถึงปี พ.ศ. 2514 จนเสร็จสิ้น โดยมีพระราชปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาส นายเลี้ยน ปัถวี กรรมการวัด นายฉลวย เปรมสัตย์ธรรม ตัวแทนวัดเป็นเจ้าของโรงเรียน นายทวี สุจิตรจูร ครูผู้จัดการโรงเรียนอนันต์สุนทรศึกษาร่วมกับคณะกรรมการวัดไร่ขิง เป็นผู้ควบคุมดำเนินการก่อสร้าง และได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งในที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2515 ต่อมาภายหลัง พระราชปัญญาภรณ์ (ปัญญา อินทปญญโย) ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้โรงเรียนจนมีเนื้อที่อาณาเขตรั้วโรงเรียนรวม ทั้งสิ้น 37 ไร่ 2 งานโอนเป็นโรงเรียนรัฐบาล

พ.ศ. 2516 พระราชปัญญาภรณ์ (ปัญญา อินทปญโญ) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงในฐานะองค์อุปถัมภ์โรงเรียนได้ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ขอความเห็นที่จะโอนกิจการของโรงเรียนนี้ให้รัฐบาลดำเนินการต่อไป เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งขยายการศึกษาออกสู่ท้องถิ่นอย่างกว้าง ขวาง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยจึงทำเรื่องขอโอนไปยังกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2517 กระทรวงศึกษาโดยความเห็นชอบด้วยของคณะรัฐมนตรี ได้รับโอนโรงเรียนอนันต์สุนทรศึกษามาเป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาและเปลี่ยนชื่อใหม่ นามว่า “โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา” โดยมีนายวิจิตร พร้อมมูล รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษาจึงแต่งตั้ง นายพิษณุ รัตนสุพร มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2517 ขณะนั้นมีนักเรียน 11 ห้องเรียน จำนวน 369 คน คร ู23 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน

เปิดป้ายโรงเรียน[แก้]

วันที่ 22 ตุลาคม 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้เสด็จพระราชดำเนินมาถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดไร่ขิง และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเปิดป้ายนาม “โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา” เพื่อเป็นสิริมงคลสืบไปนำความปราบปลื้มปีติยินดี มาสู่ชาวไร่ขิงด้วยความรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ผู้อำนวยการ โรงเรียนคนแรก[แก้]

ตลอดระยะเวลาที่ นายพิษณุ รัตนสุพร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ท่านได้รับความร่วมมือจากคณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ตลอดจนนักเรียนในขณะนั้นช่วยกันพํฒนาและปรับปรุงโรงเรียนในทุกด้านทำให้ โรงเรียนเจริญรุ่งเรืองขยายใหญ่โตอย่างรวดเร็ว จนได้เลื่อนตำแหน่งจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่และเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนใน เวลาต่อมา

บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน[แก้]

 • กฤษดา สมคะเน นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทย
 • สกล จันทร์ดวง นักตะกร้อทีมชาติไทย

ดูเพิ่ม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]