ไทยเอ็นวีดีอาร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้งเมื่อ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2543
สำนักงานใหญ่ ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก จรัมพร โชติกเสถียร คณะกรรมการบริษัท
บริการ หลักทรัพย์
เว็บไซต์ www.set.or.th/nvdr

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ (ประเทศไทย)จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย[1] จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2543 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 10 ล้านบาท โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน บริษัททำหน้าที่ประกอบธุรกิจโดยการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt :NVDR) เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลักษณะการดำเนินงาน[แก้]

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสารเอ็นวีดีอาร์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์โดยอัตโนมัติเพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และนำเงินได้จากการขายเอ็นวีดีอาร์ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนและสัดส่วนการถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์[แก้]

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน[2]

คณะกรรมการบริษัท[แก้]

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริหารงานโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

นายทะเบียนและผู้รับฝากหลักทรัพย์[แก้]

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ The Stock Depository (Thailand) ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนและผู้รับฝากหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์อ้างอิงและเอ็นวีดีอาร์

รายชื่อบริษัทมหาชนที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

บริษัท จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)[3] 620,952,956 25.95%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)[4] 492,935,087 25.82%
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)[5] 43,372,259 15.96%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)[6] 956,380,113 15.75%
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)[7] 297,124,001 12.55%
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)[8] 135,626,023 11.30%
บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)[9] 102,855,657 6.79%
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)[10] 497,486,341 4.45%
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)[11] 131,444,388 3.87%
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)[12] 113,407,298 3.81%
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)[13] 98,596,561 3.32%
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)[14] 85,548,296 3.00%
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)[15] 128,052,918 2.66%
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)[16] 60,958,452 1.84%

อ้างอิง[แก้]