กรมประมง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมประมง
Department of Fisheries
โลโก้กรมประมง150.jpg
ที่ทำการ
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2476
งบประมาณ 3,653.3077 ล้านบาท (พ.ศ. 2557)[1]
ผู้บริหาร วิมล จันทรโรทัย, อธิบดี
สุรจิตต์ อินทรชิต, รองอธิบดี
เชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์, รองอธิบดี
สมหวัง พิมลบุตร, รองอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เว็บไซต์
http://www.fisheries.go.th

กรมประมง (อังกฤษ: Department of Fisheries) เป็น หน่วยงานของรัฐที่ทำการศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิจัย วิเคราะห์ ทดลอง ด้านวิชาการทุกสาขาวิชาการของประมง ตลอดจนทำการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา อาชีพที่เกี่ยวกับการประมงของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

เดิม กรมการประมง เป็นกรมสังกัด กระทรวงเศรษฐการ (ราชการส่วนเกษตร)[2] และย้ายมาสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ ในปี พ.ศ. 2484[3] ปัจจุบันเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ราชการบริหารส่วนกลาง[4][แก้]

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองคลัง
 • กองการเจ้าหน้าที่
 • กองแผนงาน
 • กองประมงต่างประเทศ
 • กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
 • กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
 • สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 • สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
 • สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
 • สำนักบริหารและจัดการด้านการประมง
 • สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ
 • สำนักงานตรวจราชการกรม
 • ศูนย์สารสนเทศ

ราชกรบริหารส่วนภูมิภาค[แก้]

 • สำนักงานประมงจังหวัด
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 31 หน่วยงาน และสถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 15 หน่วยงาน และสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล 5 หน่วยงาน
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 1 หน่วยงาน
 • ศูนย์วิจัยและตรวจสอบพันธุ์สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 3 หน่วยงาน
 • ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำ 5 หน่วยงาน
 • ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด 7 หน่วยงาน และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด 10 หน่วยงาน
 • ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล 5 หน่วยงาน
 • สถานีประมงน้ำจืด 14 หน่วยงาน
 • สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 5 หน่วยงาน
 • ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ 1 หน่วยงาน และด่านตรวจสัตว์น้ำ 6 หน่วยงาน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]