ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด9 เมษายน พ.ศ. 2509 (58 ปี)

รองศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ (เกิด 9 เมษายน พ.ศ. 2509) สถาปนิกหญิงชาวไทย อาจารย์ประจำ และรองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559-2565) กรรมการสภาสถาปนิกชุดที่ 4 (2553–2556) ชุดที่ 6 (2561–2564) และชุดที่ 7 (2564–2567) ในตำแหน่งอุปนายก และนายก สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (Thai Urban Designers Association) วาระ พ.ศ. 2562–2564

การศึกษา[แก้]

ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ จบการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2532 จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาต่อปริญญาโททางสถาปัตยกรรม (M.Arch.) จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซีแอทเทิล สหรัฐอเมริกา และได้ประกอบอาชีพเป็นสถาปนิกที่สำนักงานสถาปนิก 49 ในช่วงปี พ.ศ. 2532–2540 ได้รับรางวัลจากการประกวดแบบของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ หลายครั้งติดต่อกัน ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 พร้อมได้รับทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (Ph.D.in Architecture) ที่ มหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักร ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2540–2546 และเปิดสำนักงานสถาปนิก บริษัท แอพสแทร็ค จำกัด ร่วมกับอนุสสอนน์ ภักดิ์สุขเจริญ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2543–2564

ผลงาน[แก้]

งานด้านบริหาร

1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - รองคณบดี ธันวาคม 2559 ถึงกันยายน 2565 - กรรมการฝ่ายนโยบายวิชาการ พ.ศ. 2555 ถึงกันยายน 2565 - กรรมการบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551 ถึงกันยายน 2565 - ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2561 - หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง 10 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 9 เมษายน พ.ศ. 2559 - ประธานหลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 - กรรมการดำเนินงานโครงการสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมกายภาพสู่สังคม (Smart Center) พ.ศ. 2557 - กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 - ประธานหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556 - ที่ปรึกษาคณบดีด้านมาตรฐานงานวิชาการ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2555 - กรรมการพิจารณาอาจารย์ผู้สมควรได้รับรางวัลประเภทต่างๆ พ.ศ. 2552 - กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2549 - กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาการวางแผนภาคและเมือง (หลักสูตรต่อเนื่อง) พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549 - กรรมการโครงการพิเศษฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549 - กรรมการบริหารหลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2549 - กรรมการฝ่ายนโยบายวิจัย พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2549 - เลขานุการคณะกรรมการภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2548 - กรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชน เมือง พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2547

2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ที่ปรึกษาศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (Urban Design and Development Center : UddC) พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน - ที่ปรึกษาศูนย์จุฬาฯ การออกแบบเพื่อสังคม (Chulalongkorn Design for Society Centre) พ.ศ. 2561 ถึงกันยายน 2565 - - กรรมการพิจารณาการดำเนินโครงการอุทยานจุฬาฯ 100 ปี และถนนจุฬาฯ 100 ปี บริเวณเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน พ.ศ. 2556 ถึงพ.ศ. 2559 - คณะทำงานกำกับดูแลที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและทบทวนแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนาเขตพาณิชย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณสวนหลวง-สามย่าน และสยามสแควร์ พ.ศ. 2556 ถึงพ.ศ. 2559 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ถึงพ.ศ. 2559 - ที่ปรึกษากรรมการ คณะกรรมการส่วนบริหารกิจการศูนย์การค้าเขตพาณิชย์สยามสแควร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ถึงพ.ศ. 2559

3 สภาวิชาชีพ / สมาคมวิชาชีพ - อุปนายกคนที่ 2 สภาสถาปนิก วาระพ.ศ. 2565 ถึงพ.ศ. 2568 - อุปนายกคนที่ 1 สภาสถาปนิก วาระพ.ศ. 2561 ถึงพ.ศ. 2565 - อนุกรรมการวิชาการและพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สภาสถาปนิก วาระพ.ศ. 2565 ถึงพ.ศ. 2568 - อนุกรรมการวิชาการและพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สภาสถาปนิก วาระพ.ศ. 2561 ถึงพ.ศ. 2565 - นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย พ.ศ. 2562 ถึงพ.ศ. 2564 - อุปนายกคนที่ 1 สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย พ.ศ. 2556 ถึงพ.ศ. 2562 - อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาสถาปนิก พ.ศ. 2558 ถึงพ.ศ. 2561 - อนุกรรมการฝ่ายจัดทดสอบความรู้และพัฒนาระบบการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สภาสถาปนิก พ.ศ. 2558 ถึงพ.ศ. 2561 - ประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สภาสถาปนิก พ.ศ. 2558 ถึงพ.ศ. 2561 - อนุกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ สภาสถาปนิก พ.ศ. 2556 ถึงพ.ศ. 2558 - อุปนายกฝ่ายวิชาชีพ สมาคมนักผังเมืองไทย พ.ศ. 2556 ถึงพ.ศ. 2558 - ประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สภาสถาปนิก พ.ศ. 2554 ถึงพ.ศ. 2557 - กรรมการ สภาสถาปนิก พ.ศ. 2553 ถึงพ.ศ. 2557 - ประชาสัมพันธ์ สภาสถาปนิก พ.ศ. 2553 ถึงพ.ศ. 2557 - อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพ สภาสถาปนิก พ.ศ. 2551 ถึงพ.ศ. 2553 - อนุกรรมการรับรองคุณวุฒิสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สภาสถาปนิก พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2553 - กรรมาธิการประชาสัมพันธ์วิชาชีพ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2553

งานด้านวิชาการ

1 หนังสือ - ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. พื้นที่เมืองและความเป็นสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2562. 78 หน้า.แหล่งเผยแพร่ บริษัท ลายเส้น พับบลิชชิ่ง จำกัด

2 บทความวิจัย - ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “ฐานอาคารในเมืองฐานราง : การปรับภูมิทัศน์เมืองในย่านศูนย์กลางธุรกิจกรุงเทพมหานคร”. วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย 16.2, (ธันวาคม 2562) : 10 - 31 - Paksukcharern, K., “Sustaining Urban Spatial Network of Historical Communities through the Reuse of Temple Grounds as Social Space A Case Study of Rattanakosin, Bangkok.” Nakhara 12 Journal of Environmental Design and Planning. Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, Bangkok, Vol 12 ; (117-186 (2016). - Rattanathavorn, T., Peerapun, W. and Paksukcharern, K., “Existence of the communities in historic Ayutthaya town.” Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning, Vol 9 : 15-28 (2013). - Summaniti, L., Peerapun, W. and Paksukcharern, K., “Suan Nai Bangkok Suan Nok Bangchang: Emergence and Transformation of the Chao Phraya Delta's Orchard Based Floating Market, Thailand.” Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning, Vol 8 (2012). - Kasemsook, A. and Paksukcharern, K.,“Planning a Deep Island: introducing Space Syntax to an urban planning process for Phuket, Thailand”. The 5th International Space Syntax Symposium Proceedings Volume II 5 (2005) : p.715-724.

3 บทความวิชาการ - Paksukcharern, K., “Temporal Intervention, The City Innovation for Public Art in Bangkok.” ในหนังสือ ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและ พื้นที่ทางสังคม (Towards Architectural Theories : Public Space and Social Space). สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2557. - ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “พื้นที่ว่างจิตไม่ว่าง”. วารสารวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาษา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 02/05) : หน้า 53. - ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “พื้นที่ว่างขนาดเล็ก พื้นที่ทางสังคมของชุนไทย”. เอกสารการประชุม วิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552. - ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “เข้าใจผิดคิดว่าเป็นชุมชน”. วารสารวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาษา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 03/06) : หน้า 52. - Nathiwuttikun, L., Peerapun, W. and Paksukcharern, K., “The logic of multi-use of public open spaces in Chiang Mai city” Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning, Vol 4 (2008). - ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “ซอยลัดประหยัดพลังงาน”. การประชุมวิชาการด้านการวางแผน ภาคและเมือง ครั้งที่ 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 - ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “กำแพงในซอย รั้วในใจ”. การประชุมวิชาการด้านการวางแผน ภาคและเมือง ครั้งที่ 1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 - ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “วาทกรรมของเมือง ผ่านโครงสร้างเชิงสัณฐาน”. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) : หน้า 63-76. - Paksukcharern, K., Kasemsook, A., Suvannajata, R . “Isaan Dead Space Society: The Spatial and Empirical Analysis of Tung Srimuang Udonthani”. Proceedings, Silpakorn Architectural Discourse 3rd Symposium 3 (March 2004) : p.22.1-22.21. - ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “Dead Space Society”. การประชุมวิชาการประจำปีสถาปัตยกรรม และศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง ครั้งที่ 7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ตุลาคม 2546) : หน้า 321-332. - Paksukcharern, K . “Men, Trains and Automobiles the Transformation of Transport Nodes into Urban Places and Space Syntax Application”. Proceedings of an International Workshop Pedestrian Street: Public Participation for Livable Cities and Good Quality of Life (October 2003) : p.43-50. - ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “Space Syntax บทพิสูจน์สัตยาบันสถาปนิก”. วารสารวิชาชีพ สถาปัตยกรรมอาษา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 05:41)

4 งานวิจัย - Paksukcharern, K., Research Report on The City Innovation for Public Art in Bangkok. Asian City Innovation Systems Initiative (CIS-ASIA), International Development Research Center (IDRC). 2013 - อภิรดี เกษมศุข, ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, สิงหนาท แสงสีหนาท รายงานวิจัยเพื่อการ ศึกษาผังชุมชนหลักในลุ่มน้ำเพชรบุรีพ.ศ. 2551 - อภิรดี เกษมศุข, ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, รพิฑตย์ สุวรรณะชฏ. รายงานวิจัยเพื่อการ ฟื้นฟูและวางแนวความคิดเพื่อการออกแบบทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี. พ.ศ. 2547

5 งานบริการวิชาการ - สถาปนิก โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล เสนอต่อ Lumbini Development Trust ประเทศเนปาล พ.ศ. 2555 ถึงพ.ศ. 2565 - ที่ปรึกษาโครงการศึกษาและทบทวนแผนแม่บทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศตวรรษที่ 2 เขตการศึกษา เสนอต่อฝ่ายกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 - ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังออกแบบชุมชนเมือง โครงการวางและจัดทำผังเมือง รวม กรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 เสนอต่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 - ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามผังเมืองรวม ด้วยมาตรการโอนสิทธิการพัฒนา (Transferred Development Right - TDR) และมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development - PUD) พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 - หัวหน้าโครงการ โครงการศึกษาและทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาเขตพาณิชย์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณสวนหลวง-สามย่าน เสนอต่อสำนักงานจัดการ ทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560 - ที่ปรึกษาด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชั้นใน กรุงเทพมหานคร “กรุงเทพฯ250” เสนอต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559 - ที่ปรึกษาด้านการวางผังออกแบบชุมชนเมือง โครงการศึกษาศักยภาพการเข้าถึง สาธารณูปการที่ส่งเสริมการเดินเท้า และโครงการศึกษาดัชนีศักยภาพการเดินเท้า เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน เสนอต่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 ถึงพ.ศ. 2558 - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการวางและจัดทำผังเมือง รวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เสนอต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง โครงการปรับปรุงฟื้นฟูย่านถนนราชดำเนิน เสนอต่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2557 - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการวางและจัดทำผังเมือง รวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เสนอต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการวิจัยเมืองสุขภาวะ เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ. 2555 - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการจัดทำมาตรฐานผังเมือง กรุงเทพมหานคร เสนอต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการจัดทำแผนแม่บทและ โครงการพัฒนาเมืองกระบี่ พื้นที่ชุมชนศรีบอยา จังหวัดกระบี่ เสนอต่อจังหวัด กระบี่ พ.ศ. 2549 - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการสำรวจทางโบราณคดี เพื่อกำหนดขอบเขตโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เสนอต่อกรม ศิลปากร พ.ศ. 2548 - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการจัดทำแผนแม่บทและ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำพุร้อน ท่าปอมคลองสองน้ำ และสระมรกต จังหวัดกระบี่ เสนอต่อจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2548 - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการจัดทำแผนแม่บทและ โครงการพัฒนาเมืองภูเก็ต พื้นที่ชุมชนเทพกระษัตรี ป่าคลอก และศรีสุนทร / พื้นที่ชุมชนเกาะแก้ว รัษฎา และกระทู้ / พื้นที่ชุมชนวิชิต และท่าเรือน้ำลึก จังหวัดภูเก็ต เสนอต่อจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2548 - ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการศึกษาการใช้ที่ดินของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เสนอต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

งานด้านอื่นๆ

- ที่ปรึกษากรรมการตัดสินการประกวดแบบ ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ถนนราชดำเนิน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2565 - ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาระบบราชการ และหหารผังเมือง วุฒิสภา พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน - กรรมการสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน - สามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สภาสถาปนิก พ.ศ. 2539 ถึงปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 28(4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2556 ถึงพ.ศ. 2561 - กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการมหานครแห่งความสุข (ฟื้นฟูย่านเมืองเก่า ชีวิตใหม่) กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 - กรรมการตัดสินการประกวดแบบ อาคารสำนักงานใหญ่กรมทางหลวง พ.ศ. 2558 - ผู้ชำนาญการด้านสถาปัตยกรรม คณะกรรมการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร สำนักงานแผนและนโยบายสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2558 - อนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการออกแบบองค์กรและกระบวนการปฏิบัติด้านการผังเมืองแห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการผังเมือง วุฒิสภา พ.ศ. 2556-2557 - กรรมการตัดสินการประกวดแบบ ลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ถนนราชดำเนิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม แห่งชาติ พ.ศ. 2554 - กรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกศิลปิน “ศิลปาธร” กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2551 - กรรมการตัดสินการประกวดแบบสัญลักษณ์ต้นน้ำเจ้าพระยา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2551 - รองประธานคณะทำงานประสานงานการตัดสินเพื่อการประกวดแบบนานาชาติ แนวความคิดอนุสรณ์สถานเหตุการณ์ภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิแห่งชาติ จังหวัดพังงา สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสภาสถาปนิก พ.ศ. 2548 - กรรมการตัดสินการประกวดแบบความคิดสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2548 / 2547 และ 2543 ประธานกรรมการตัดสินการประกวดแบบความคิดสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม นานาชาติ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2539

รางวัล

ด้านวิชาชีพ - รางวัลชมเชย การประกวดงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ARCASIA AWARD FOR ARCHITECTURE 2005-2006 โครงการ “บ้านล้อมลาน” ชลบุรี โดย Architect Regional Council of Asia - รางวัลชมเชย การประกวดงานสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2543 โครงการ “บ้านล้อมลาน” ชลบุรี โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ - รางวัลเกียรติยศ การประกวดแนวความคิดสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม โครงการพิพิธภัณฑ์ หอศิลปร่วมสมัย กรุงเทพฯ จัดโดยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2541 - รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดแบบความคิดสร้างสรรค์ ทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 9 หัวข้อ “Urban Phenomena” จัดโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2540 - รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดความคิดสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 7 หัวข้อ “Reflection of Identity” จัดโดย สมาคมสถาปนิกสยามใน พระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2538 - รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และรางวัลชมเชย การประกวดแบบความคิดสร้างสรรค์ ทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Water Formation” จัดโดย สมาคม สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2537 - รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดแบบความคิดสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม หัวข้อ “8x20 Glass House” จัดโดยบริษัท ไทย-อาซาฮี จำกัด กรุงเทพฯ พ.ศ. 2537 - Exhibited Entry Certificate, The 10th RIBA International Student competition หัวข้อ “HYBRID AND SUPERIMPOSITION” จัดโดย RIBA (Royal Institute of British Archiects ที่ Royal Academy of Arts, London, England พ.ศ. 2535

ครอบครัว[แก้]

ไขศรี สมรสกับ อนุสสอนน์ ภักดิ์สุขเจริญ ทั้งคู่ไม่มีบุตรด้วยกัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]