โยนิ (แก้ความกำกวม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โยนิ หรือ โยนี อาจหมายถึง

  • โยนิ สัญญลักษณ์ของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงตามความชื่อฮินดูโบราณ
  • โยนิ (ศาสนาพุทธ) กำเนิดทั้งสี่ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายตามความเชื่อของพุทธศาสนา
  • โยนิโสมนสิการ การพิจารณาโดยแยบคายในพุทธศาสนา