เชาวน์ดิศ อัศวกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล เป็นนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านโครงข่ายโทรคมนาคม มีผลงานวิจัยเด่นคือ ระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ICT เพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัด และ โครงการวัดคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.)

ประวัติ[แก้]

ดร.เชาวน์ดิศ เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 (47 ปี) ที่ จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา[แก้]

ประวัติการทำงาน[แก้]

เกียรติประวัติ[แก้]

สมาคมวิชาชีพ[แก้]

 • Student Member of Institute of Electrical Engineering (IEE) (พ.ศ. 2538- 2543)
 • Member of Institute of Electronics and Electrical Engineering (IEEE) (พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน)
 • Member of IEEE Intelligent Transportation System Society (พ.ศ. 2547- ปัจจุบัน)

ผลงานทางวิชาการ[แก้]

หนังสือ[แก้]

 • เชาวน์ดิศ อัศวกุล, "เมืองแห่งขุนเขา สายธาร และทะเลหมอก กับบริบทของ รถติด.com," นานาสาระสำหรับประชาชน, ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล, ปี 2546, หน้าที่ 137 - 140.

บทความวิชาการ[แก้]

 • C. Aswakul and J. Barria, "Performance analysis of single-link system with nonlinear equivalent capacity," IEEE Communications Letters, Vol. 4, No. 2, February 2000, pp. 71-73.
 • C. Aswakul and J. Barria, "Analysis of dynamic service separation with trunk reservation policy," IEE Proceedings - Communications, Vol. 149, No. 1, February 2002, pp. 23-28.
 • สมโภชน์ รอดวงษ์ และเชาวน์ดิศ อัศวกุล, "แนวโน้มของเทคโนโลยีต่อวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน," วารสารสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 2, เล่มที่ 3, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2546, หน้าที่ 59-60.

บทความนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ[แก้]

 • ฉัตรขวัญ วรรณศิริ และเชาวน์ดิศ อัศวกุล, “การวิเคราะห์กลยุทธ์การจัดเส้นทางที่ดีที่สุด โดยคิดค่าเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายโทรคมนาคม,” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 28, ภูเก็ต, 20-21 ตุลาคม 2548. (national conference paper in Thai)
 • เศรษฐา รพีพันธุ์ และเชาวน์ดิศ อัศวกุล, “การปรับปรุงการควบคุมการตอบรับการเรียกเข้าในโครงข่ายสื่อผสมแบบไร้สาย โดยการใช้ข้อมูลการเคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ,” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 28, ภูเก็ต, 20-21 ตุลาคม 2548. (national conference paper in Thai)
 • พนิดา วีระวุฒิพล, Sigit Basuki Wibowo และเชาวน์ดิศ อัศวกุล, “ระบบทดสอบโครงข่ายแอดฮอกไร้สาย สำหรับประเมินการควบคุมจิตเตอร์ในการส่งทราฟฟิกแบบอัตราบิตคงที่,” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 28, ภูเก็ต, 20-21 ตุลาคม 2548. (national conference paper in Thai)
 • Chatkwan Wannasiri and Chaodit Aswakul, “Performance Evaluation of Optimal Interconnection-based Routing Algorithms in Multi-operator Telecommunication Network,” Proceedings of IPSI 2005, Montenegro, September 2005.
 • C. Aswakul and J. Barria, “Error Analysis of of Multiservice Single-Link System Studies Using Linear Approximation Model,” Proceedings of IEEE International Conference on Communications (ICC 2005), Seoul, South Korea, May 2005.
 • K. Suksomboon, C. Aswakul, S. Sekkuntod and L. Wuttisittikulkij,”Fair norminal guaranteeing utilization by trunk reservation policy using cooperative game theory,” Proceedings of ISCITT 2004, Sapporo, Japan, October 2004.
 • S. Soatthiyanont and C. Aswakul, “Study of rerouting strategy for dynamic alternative routing in symmetric multiple-service networks,” presented at 1st ECTI Annual Conference (ECTI-CON2004), Pattaya, Thailand, 13-14 May 2004.
 • A. Bukkonprasert, C. Aswakul and L. Wuttisittikulkij, “Performance comparison of CAC schemes using limited access probability in two-type traffic environments,” presented at 6th IEEE International Conference on Advanced Communication Technology (IEEE ICACT 2004), Korea, 9-11 February 2004, pp. 665 - 670.
 • C. Aswakul and J. Barria, "Performance analysis of ATM routing with nonlinear equivalent capacity: symmetric case," presented at IEEE International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN) 2001, 15-17 October 2001, Arizona, USA.
 • T. Siangsukone, C. Aswakul and L. Wuttisittikulkij, "Study of Optimised bucket widths in Calendar Queue for Discrete Event Simulator," presented at Thailand's Electrical Engineering Conference (EECON-26), 6-7 November 2003, Phetchaburi
 • กลิกา สุขสมบูรณ์, เชาวน์ดิศ อัศวกุล และลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ, "นโยบายการจองทรังค์อย่างยุติธรรม ในการควบคุมการตอบรับการเรียกโดยใช้ ทฤษฎีเกมความร่วมมือ (Fair trunk reservation policy in call admission control using cooperative game theory)," การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26 (EECON-26), 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546, จ.เพชรบุรี
 • อัครเดช บุคคลประเสริฐ, เชาวน์ดิศ อัศวกุล และลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ, "การควบคุมการตอบรับการเรียก โดยใช้ความน่าจะเป็นของการจำกัด การเข้าใช้ในระบบที่ให้บริการหลายแบบ (Call admission control using limited access probability in multiservice system)," การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26 (EECON-26), 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546, จ.เพชรบุรี

หัวข้องานวิจัย[แก้]

 • Intelligent Transportation System
 • Mobile Ad Hoc Network Protocol Analysis, Design and Implementation
 • Next-Generation Telecommunication Network Analysis and Design
 • Traffic Modelling and Controls in Large-Scale Network

รายวิชาที่บรรยาย[แก้]

 • Probability and Statistics in Electrical Engineering
 • Traffic Engineering in Communication Networks
 • Communication Engineering Laboratory
 • Electrical Engineering Laboratory

อ้างอิง[แก้]