องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน
คำขวัญ: สว่างแดนดินเมืองน่าอยู่ ด้วยเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่ดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนชรา/ผู้ยากไร้ได้รับการสงเคราะห์
พื้นที่
 • ทั้งหมด97 ตร.กม. (37 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2559)
 • ทั้งหมด21,594 คน
 • ความหนาแน่น203.55 คน/ตร.กม. (527.2 คน/ตร.ไมล์)
เว็บไซต์อบต.สว่างแดนดิน
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสว่างแดนดิน (นอกเขตเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน)

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ประวัติ

ตำบลสว่างแดนดิน มีการปกครองเป็น สภาตำบลส่างแดนดิน[1] ซึ่งประกาศจัดตั้งเมือวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนแปลงฐานะ สภาตำบลสว่างแดนดิน เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน[2] จนปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์

  • “คบเพลิง” หมายถึง  สัญลักษณ์แห่งแสงสว่างในอดีตจะใช้คบเพลิงในการส่องสว่าง
  • “ดวงอาทิตย์” มีรัศมีกระจายไป  10  แฉก  เปรียบเสมือนการกระจายความเจริญไปทั่วถึงในทุกพื้นที่  
  • “คบเพลิงและดวงอาทิตย์”   หมายถึง  สัญลักษณ์ที่ให้แสงสว่างซึ่งเป็นจุดหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน  ที่จะพัฒนาและกระจายความเจริญไปทั่งทุกพื้นที่[3]

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน มีจำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตความรับผิดชอบครอบคลุมจำนวน 24 หมู่บ้าน ได้แก่[4]

หมู่ที่ ชื่อบ้าน หมายเหตุ หมู่ที่ ชื่อบ้าน หมายเหตุ
2 บ้านง่อน ทั้งหมด 15 บ้านดอนธงชัย ทั้งหมด
3 บ้านสนามชัย บางส่วน 16 บ้านน้อยหนองบัว ทั้งหมด
4 บ้านหวาย ทั้งหมด 17 บ้านหนองทุ่มน้อย ทั้งหมด
5 บ้านดอนวังเวิน ทั้งหมด 18 บ้านโนนสวรรค์ ทั้งหมด
6 บ้านโนนค้อ ทั้งหมด 19 บ้านนาเจริญ ทั้งหมด
7 บ้านหนองไผ่ ทั้งหมด 20 บ้านโคกสว่าง บางส่วน
8 บ้านเปือย ทั้งหมด 21 บ้านทานตะวัน ทั้งหมด
9 บ้านหนองทุ่ม ทั้งหมด 22 บ้านดงพระเจ้า ทั้งหมด
10 บ้านหนองชาด ทั้งหมด 23 บ้านหนองชาดทรายทอง ทั้งหมด
12 บ้านโคกสว่าง บางส่วน 24 บ้านสร้างแก้วพัฒนา ทั้งหมด
13 บ้านดงสวรรค์ ทั้งหมด 25 บ้านหนองทุ่มพัฒนา ทั้งหมด
14 บ้านหนองพะเนาว์ ทั้งหมด 26 บ้านง่อนใหม่ ทั้งหมด
27 บ้านโนนศรีทอง ทั้งหมด

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):53. 24 สิงหาคม 2516
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (9 ง):167. 30 มกราคม 2539
  3.  องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร. "ตราสัญลักษณ" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.sawangdandin.go.th/index.php?op=staticcontent&id=10973 (ม.ป.ป.). สืบค้น 8 กันยายน 2560.
  4. สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตำบลสวางแดนดิน.pdf