สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตราของ OCHA

สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (อังกฤษ: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, ย่อ: OCHA) เป็นองค์กรของสหประชาชาติ ก่อตั้งในปี 2534 โดยข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 46/182 ข้อมติออกแบบมาเพื่อสร้างเสริมการสนองของสหประชาชาติต่อภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติธรรมชาติที่ซับซ้อน องค์การก่อนหน้านี้ของสหประชาชาติที่มีภารกิจคล้ายกัน คือ กรมกิจการมนุษยธรรม (Department of Humanitarian Affairs, DHA) และองค์การก่อนหน้า สำนักงานผู้ประสานงานการบรรเทาภัยพิบัติสหประชาชาติ (United Nations Disaster Relief Coordinator, UNDRC) ในปี 2541 เนื่องจากการจัดระเบียบใหม่ DHA รวมเข้ากับ OCHA และได้รับออกแบบให้เป็นศูนย์กลางภัยพิบัติขนาดใหญ่ของสหประชาชาติ เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมของกลุ่มพัฒนาสหประชาชาติ

หลังรวมกับ DHA อาณัติของสำนักงานฯ ขยายไปครอบคลุมการประสานงานการสนองทางมนุษยธรรม การพัฒนานโยบายและการสนับสนุนมนุษยธรรม กิจกรรมขององค์กรมีการจัดระเบียบและการเฝ้าดูการจัดหาทุนทางมนุษยธรรม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนสารนิเทศ การประสานงานและทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วสำหรับการบรรเทาภาวะฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 สตีเฟน โอไบรอัน (Stephen O'Brien) เป็นหัวหน้า OCHA โดยเป็นปลัดเลขาธิการด้านกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานการบรรเทาภาวะฉุกเฉิน (USG/ERC) มีวาระห้าปี