สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สัญลักษณ์สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร หรือ ตปอ. (The Building Safety Inspectors and Officers Association, BSA) [1] เป็นสมาคมวิชาชีพของวิศวกรและสถาปนิก ทั้งบุคคล [2] และนิติบุคคล [3] ที่ประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคารในประเทศไทย ตามที่กฎหมายตรวจสอบอาคารกำหนด [4] [5] [6]

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2547

ประวัติ[แก้]

ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2540 อัตราการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารสูง โรงงาน และอาคารสาธารณะต่างๆเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ทั้งกฎหมายด้านการควบคุมอาคารก็มิได้ถูกนำมาใช้อย่างจริงจัง และการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งและระงับเหตุเพลิงไหม้ในอาคารก็ยังไม่มีมาตรฐานนัก เพื่อลดความสูญเสียดังกล่าวกรุงเทพมหานครจึงได้ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบอาคารขึ้น จากนั้นสมาชิกที่เข้าร่วมฝึกอบรมสมัยนั้น ได้ร่วมกันจัดตั้งชมรมผู้ตรวจสอบอาคารและบริหารระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของอาคาร ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2541 ต่อมาจึงได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2547 ปัจจุบันมี นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ เป็นนายกสมาคม [7]

อดีตนายกสมาคม[8][แก้]

ชื่อ-นามสกุล ปี พ.ศ.
ร้อยโท วโรดม สุจริตกุล 2547 - 2551 (2 สมัย)
ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูล 2552 - 2554
นายวิเชียร บุษยบัณฑูร 2555 - 2558

วัตถุประสงค์ของสมาคม [1][แก้]

 • เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร
 • พัฒนาและให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ
 • เป็นศูนย์กลางทางด้านข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยของอาคารให้ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับทราบข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการนำไปศึกษาและปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยของอาคารสูงสุด
 • ดูแลผลประโยชน์ สิทธิประโยชน์ มารยาทและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตรวจสอบและบริหารระบบความปลอดภัยของอาคาร
 • สนับสนุนและประสานงานให้กับภาครัฐและภาคเอกชนในด้านความปลอดภัยของอาคาร
 • การดำเนินกิจการของสมาคมไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือลัทธิศาสนาใดๆ

สมาชิก[แก้]

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร เปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร สมัครเป็นสมาชิกสามัญประเภทบุคคลของสมาคมได้ นอกจากนี้บริษัท ห้างร้าน หรือผู้ตรวจสอบอาคารที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทนิติบุคคลของสมาคมได้เช่นกัน และยังเปิดโอกาสให้วิศวกร สถาปนิก ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในงานตรวจสอบอาคาร และเรื่องความปลอดภัยในอาคารสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้ [1] [9]

ที่ทำการสมาคม[แก้]

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ.) มีที่ทำการอยู่ที่ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) 487 ซ.รามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310[1] [10]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร, ระเบียบข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของสมาคม
 2. กรมโยธาธิการและผังเมือง, รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคารประเภทบุคคล
 3. กรมโยธาธิการและผังเมือง, รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล
 4. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 5. กฎกระทรวงมหาดไทยกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548
 6. ประชาชาติธุรกิจ, กฎกระทรวง "ผู้ตรวจสอบอาคาร" บทบาทใหม่สถาปนิก-วิศวกรไทย, ประชาชาติธุรกิจ, ฉบับวันที่ 15 - 18 ธ.ค. 2548, หน้า 44
 7. รายชื่อกรรมการสมาคมชุดปัจจุบัน
 8. รายชื่อกรรมการสมาคม BSA
 9. รายชื่อสมาชิกสมาคม
 10. ที่ทำการสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร