สถานีอนามัยบ้านพันหลัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สถานีอนามัยบ้านพันหลัง เริ่มเปิด ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 2521 ต่อมาในปลายปี พ.ศ. 2539 คุณแม่ปราณี และคุณมัลลิกา มหิทธิวาณิชชา ได้บริจาคทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง โดยการติดต่อประสานการบริจาคผ่าน พระอาจารย์ประจาก สิริวํณโน วัดปรินายก กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการก่อสร้างสถานีอนามัยขนาดทั่วไป ตามแบบแปลนของกระทรวงสาธารณสุข จำนวนเงิน 1,807,000 บาท และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในส่วนที่ขาดแคลนให้สถานีอนามัยแห่งนี้ด้วย ได้ทำพิธีเปิดทำการ ณ อาคารหลังใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2540 โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ธงชัย เติมประสิทธิ์