วิกิพีเดีย:บทความคุณภาพคืออะไร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความคุณภาพ

หน้าที่เกี่ยวข้อง


บทความคุณภาพ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เขียนอย่างดี ในแง่:

(ก) เนื้อหาเป็นสารานุกรม (ตามเงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม และนโยบาย วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย)
(ข) ใช้สำนวนที่อ่านเข้าใจได้ ไวยากรณ์ถูกต้อง และโครงสร้างชัดเจนตั้งแต่อ่านครั้งแรก
(ค) มีโครงสร้างสอดคล้องกับหลักเหตุผล แนะนำหัวข้อก่อน จากนั้นจึงอธิบายหัวข้อนั้นในแง่มุมอื่นที่เกี่ยวข้อง มีส่วนนำเรื่องที่สรุปใจความสำคัญของหัวข้ออย่างกระชับ ตามความเหมาะสม ข้อความที่เหลือถูกจัดระเบียบเป็นโครงสร้างลำดับขั้น (โดยเฉพาะกรณีบทความขนาดยาว)
(ง) อธิบายศัพท์เฉพาะวงการที่จำเป็น โดยจะอธิบายในบทความนั้นเอง หรือจะทำลิงก์ไปหาบทความที่อธิบายก็ได้ (ต้องเป็นลิงก์ที่ใช้ได้จริง ไม่ใช่ "ลิงก์แดง")
(จ) มีรูปแบบการเขียนตามคู่มือการเขียน และแนวทางการเขียนบทความให้ดีขึ้น แต่อาจคลาดเคลื่อนได้หากพบว่าเหมาะสม
(ฉ) เนื้อหาหลักมีความสมบูรณ์ในแต่ละหัวข้อ ไม่มีส่วนที่ยังเขียนไม่เสร็จ

2. ถูกต้องเที่ยงตรง และ พิสูจน์ยืนยันได้ ในแง่:

(ก) แสดงแหล่งอ้างอิงที่มาอย่างครบถ้วน สำหรับเนื้อหาทั้งหมดในบทความ
(ข) ไม่มีส่วนใดที่เป็นงานค้นคว้าต้นฉบับ

3. อภิปรายสิ่งที่กล่าวถึงในภาพรวม ในแง่:

(ก) กล่าวถึงแง่มุมหลักของหัวข้อนั้น
(ข) ให้ความสนใจไปที่หัวข้อหลัก ไม่ลงลึกถึงรายละเอียดที่ไม่จำเป็น (ไม่กล่าวถึงเรื่องเล็กน้อยที่ไม่โดดเด่น)

4. ทำตามนโยบายมุมมองที่เป็นกลาง ในแง่:

(ก) มุมมองถูกแสดงอย่างยุติธรรม และไม่มีอคติเอนเอียง
(ข) ทุกมุมมองที่สำคัญถูกแสดงอย่างยุติธรรมแต่ไม่ตัดสิน โดยเฉพาะในกรณีที่มีหรือเคยมีมุมมองที่ขัดแย้งในหัวข้อนั้น

5. มีเสถียรภาพ กล่าวคือ บทความนั้นจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปมากในแต่ละวัน และไม่ได้กำลังอยู่ภายใต้ "สงครามแก้ไข" เกณฑ์ข้อนี้ไม่รวมถึงการก่อกวนและการป้องกันการก่อกวน หรือข้อเสนอที่จะแยก/ยุบรวมเนื้อหาในบทความ

6. (พิเศษ) ถ้าบทความ มีรูปภาพ :

(ก) ภาพมีการกำกับสัญญาอนุญาต ระบุแหล่งที่มา และมี คำอธิบายโดยย่อ ใต้ภาพ
(ข) ภาพในบทความมีหน้าที่อธิบายบทความให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
(ค) การที่ไม่มีรูปภาพไม่ได้ทำให้บทความเสียสิทธิการได้รับสถานะบทความคุณภาพไป

ดูเพิ่ม