วันสิทธิมนุษยชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วันสิทธิมนุษยชน
สัญลักษณ์สิทธิมนุษยชน
ชื่ออื่นเอชอาร์ดี
จัดขึ้นโดย สหประชาชาติ
ประเภทรณรงค์, ตระหนัก
ความสำคัญการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน
วันที่10 ธันวาคม
ความถี่ทุกปี
ครั้งแรกค.ศ. 1948

วันสิทธิมนุษยชน ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม มีการเฉลิมฉลองทั่วโลก

วันนี้ได้รับเลือกเพื่อยกย่องสหประชาชาติ ซึ่งสมัชชาใหญ่มีมติเห็นชอบและประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ( Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ซึ่งเป็นการแถลงสิทธิมนุษยชนทั่วโลกครั้งแรกและเป็นความสำเร็จใหญ่แรก ๆ ของสหประชาชาติที่เพิ่งก่อตั้ง การก่อตั้งวันสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นที่การประชุมใหญ่ที่ 317 ของสมัชชาใหญ่เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2493 เมื่อสมัชชาใหญ่ประกาศข้อมติที่ 423(5) เชิญชวนให้รัฐสมาชิกทั้งหมดและองค์การอื่นที่สนใจเฉลิมฉลองวันดังกล่าวตามที่เห็นสมควร

ปกติวันนี้มีการประชุมและการนัดพบทางการเมืองระดับสูง และเหตุการณ์และนิทรรศการวัฒนธรรมว่าด้วยประเด็นสิทธิมนุษยชน นอกเหนือจากนี้ เดิมวันที่ 10 ธันวาคม มีการมอบรางวัลสหประชาชาติในสาขาสิทธิมนุษยชนทุกห้าปีและรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ องค์การภาครัฐและนอกภาครัฐจำนวนมากซึ่งมีกิจกรรมในสาขาสิทธิมนุษยชนยังจัดเหตุการณ์พิเศษเพื่อเฉลิมฉลองวันนี้ เช่นเดียวกับองค์การพลเมืองและสังคมจำนวนมาก