วัดศรีนคราราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดศรีนคราราม
Map
ชื่อสามัญวัดศรีนคราราม
ที่ตั้งตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
นิกายเถรวาท มหานิกาย
เจ้าอาวาสพระราชวัชรวิสุทธิ์​
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดศรีนคราราม เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 75 ไร่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2472 เดิมเป็นวัดร้าง เป็นวัดโบราณสร้างสมัยขอม มีซากของพระพุทธรูปเก่าชำรุด ชาวบ้านได้มาพบเข้าจึงได้พร้อมกันบูรณะขึ้น พร้อมสร้างวัดขึ้นใหม่และตั้งชื่อว่า วัดศรีนคราราม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดศรีเมือง เดิมอยู่บ้านดงเมือง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2502 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

วัดศรีนคราราม ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาวัดให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง พ.ศ. 2507 จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการอำนวยการให้เป็นวัด ลานวัด ลานใจ ลานกีฬา พ.ศ. 2541 จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

มีเจ้าอาวาสที่ทราบนาม

ลำดับที่ รายนาม
1 พระอธิการจันทร์เพ็ญ จนฺทสาโร
2 พระอธิการขุน ขนฺติธมฺโม
3 พระอธิการสุดชา ปภสฺสโร
4 พระอธิการลี อตฺตคุตฺโต
5 พระครูธรรมวิธานธำรง (ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี)
6 พระครูสุเมธสารคุณ (ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี)
7 พระราชวัชรวิสุทธิ์ (ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี)