วัดขวัญมงคล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดขวัญมงคล
P1070277 (200 x 150).jpg
ที่ตั้งหมู่ 7 บ้านจันทัย ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250
ประเภทวัดไทย
นิกายเถรวาท
เจ้าอาวาสพระครูโสภณธรรมาทร (สุกรี ธมฺมธโร)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดขวัญมงคล ตั้งอยู่ที่ บ้านจันทัย ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ประวัติ[แก้]

วัดขวัญมงคล เริ่มสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2399 สถานที่สร้างเดิมเป็นที่ดิน ของ นายพรมมา พิมพกรรณ์ มีเนื้อที่ 2 ไร่ ต่อมาปี พ.ศ. 2404 นายหนู จิตธรรม ก็ได้ถวายที่ดินมีเนื้อที่ 1 ไร่ 30 ตารางวา และ ต่อมาปี พ.ศ. 2496 นายเนียม ศิริเทพ ก็ได้ถวายที่ดินอีก 30 วา รวมที่ดินของวัดขวัญมงคลทั้งหมดมี จำนวน 2 ไร่ 43 ตารางวา อนุญาตสร้างวัดเมื่อ ปี 2409 ตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ. 2412 สร้างอุโบสถเมื่อปี พ.ศ. 2420 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อปี พ.ศ. 2425 โดยมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็น น.ส.3 ก เลขที่ดิน 117 กรรมสิทธิ์เป็นของวัด

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ ยาว เส้น วา จด ถนนสาธารณะ
 • ทิศใต้ ยาว เส้น วา จด ถนนสาธารณะ
 • ทิศตะวันออก ยาว เส้น วา จด ถนนสาธารณะ/ที่ว่าง
 • ทิศตะวันตก ยาว เส้น วา จด ถนนสาธารณะ

ศาสนสถาน/สิ่งก่อสร้าง[แก้]

 • อุโบสถ
 • ศาลาการเปรียญ
 • กุฎิที่พักสงฆ์
 • วิหาร
 • หอระฆัง
 • ศูยน์เด็กเล็ก

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

 • ลำดับที่ ชื่อ ฉายา ตั้งแต่ พ.ศ. - พ.ศ.
 • พระอาจารย์สอน ๒๔๐๐ - ๒๔๓๒
 • พระอาจารย์แก้ว ๒๔๓๒ - ๒๔๓๗
 • พระอาจารย์กา วรปญโญ ๒๔๓๗ - ๒๔๔๐
 • พระอาจารย์กูด ขนฺติธโร ๒๔๔๐ - ๒๔๔๘
 • พระอาจารย์ฝั่น สุชีโว ๒๔๔๘ - ๒๔๕๙
 • พระอาจารย์พรมมา มหาวีโร ๒๔๕๙ - ๒๔๘๙
 • พระอาจารย์บุญยัง จนฺทสโร ๒๔๘๙ - ๒๔๙๑
 • พระอาจารย์แดง ฐิติสมฺปนฺโน ๒๔๙๑ - ๒๔๙๓
 • พระอาจารย์โสม โอวาทกฺขโม ๒๔๙๓ - ๒๕๐๐

ได้ย้ายไปจำพรรษาที่อำเภอหนองบัวลำภู

 • พระอาจารย์เขียน เขมิโก ๒๕๐๐ - ๒๕๐๑
 • พระอาจารย์น้อย สุจิตฺโต ๒๕๐๑ - ๒๕๐๒
 • พระอาจารย์น้อย เตชธโร ๒๕๐๒ - ๒๕๐๓
 • พระอาจารย์มี อตฺตคุตฺโต ๒๕๐๓ - ๒๕๐๔
 • พระอาจารย์มุข อคฺคธมฺโม ๒๕๐๔ - ๒๕๐๕
 • พระอาจารย์คำแสน สิริจนฺโท ๒๕๐๕ - ๒๕๒๔

ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดขวัญมงคลในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลวาริน ปีพ.ศ. ๒๕๑๘

 • พระอาจารย์สิงห์โต ถิรธมฺโม ๒๕๒๔ - ๒๕๒๕
 • พระอาจารย์ไพบูรณ์ สมาจาโร ๒๕๒๕ - ๒๕๒๖
 • พระอาจารย์พลอย อนงฺคโน ๒๕๒๖ - ๒๕๓๓
 • พระครูโสภณธรรมาทร (สุกรี ธมฺมธโร/พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]