รัฐธรรมนูญฮังการี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กฎหมายพื้นฐานของฮังการี (ฮังการี: Magyarország alaptörvénye) เป็นรัฐธรรมนูญของประเทศของประเทศฮังการี ณ ปัจจุบัน ได้รับการรับรองโดยรัฐสภาเมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 2011 ซึ่งประกาศโดยประธานาธิบดี (Áder János) ในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2012 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของฮังการีที่รับรองในระบอบประชาธิปไตย หลังการเลือกตั้งโดยเสรี เอกสารดังกล่าวสืบทอดต่อจากรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1949 ซึ่งเดิมนำมาใช้ในการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนฮังการีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 1949 และแก้ไขเพิ่มเติมอย่างมาก เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 1989 (หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต) รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1949 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของฮังการีที่เป็นลายลักษณ์อักษรถาวรและจนกระทั่งถูกแทนที่ มีเพียงประเทศฮังการีประเทศเดียวเท่านั้นในประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันออกที่ไม่มีรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งหมดหลังจากสิ้นสุดลัทธิคอมมิวนิสต์[1]

เนื้อหา[แก้]

กฎหมายพื้นฐานของฮังการีประกอบด้วยบทหลัก 6 บท

ภายในนี้ “รัฐ (Állam)” มี 14 บทย่อย และ “คำสั่งทางกฎหมายพิเศษ (Különleges jogrend)” มี 8 บทย่อย จำนวนบทความและหมายเลขของแต่ละบทแสดงไว้ในตารางด้านล่าง และบทหลัก "รัฐ" มีทั้งหมด 47 บทความ บทหลักของ "คำสั่งทางกฎหมายพิเศษ" ประกอบด้วยบทความทั้งหมด 8 บทความ

หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย เลขของแต่ละหัวข้อ
ความเชื่อแห่งชาติ (Nemzeti hitvallás)
เนื้อหาพื้นฐาน (Alapvetés) A-U
เสรีภาพและหน้าที่ (Szabadság és felelősség)[2] เลขโรมัน
รัฐ (Az állam) สมัชชาแห่งชาติ (Az országgyűlés) 1-7
ประชามติแห่งชาติ (Országos népszavazás) 8
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ (A köztársasági elnök) 9-14
รัฐบาล (A Kormány) 15-22
หน่วยงานกำกับดูแลอิสระ (Önálló szabályozó szervek)[3] 23
ศาลรัฐธรรมนูญ (Az Alkotmánybíróság) 24
ศาล (A bíróság) 25-28
กรมอัยการ (Az ügyészség) 29
กรรมการสิทธิขั้นพื้นฐาน (Az alapvető jogok biztosa) 30
รัฐบาลท้องถิ่น (A helyi önkormányzatok) 31-35
เงินส่วนกลาง (A közpénzek)[4] 36-44
กองกำลังฮังการี (A Magyar Honvédség) 45
ตำรวจและบริการความปลอดภัยแห่งชาติ (A rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok)[5] 46
การตัดสินใจเข้าร่วมปฎิบัติการทางทหาร (Döntés katonai műveletekben való részvételről) 47
คำสั่งกฎหมายพิเศษ (A különleges jogrend) กฎทั่วไปสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (A rendkívüli állapotra és a szükségállapotra vonatkozó közös szabályok) 48
สถานการณ์ฉุกเฉิน (A rendkívüli állapot) 49
สถานการณ์คับขัน (A szükségállapot) 50
การป้องกันสถานการณ์ (A megelőző védelmi helyzet) 51
สถานการณ์ก่อการร้าย (Terrorveszélyhelyzet) 51/A
การโจมตีที่ไม่คาดฝัน (A váratlan támadás) 52
สถานการณ์อันตราย (A veszélyhelyzet) 53
A különleges jogrendre vonatkozó közös szabályok 54
บทปิดท้าย และ ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ด (Záró és vegyes rendelkezések)

อ้างอิง[แก้]

  1. Ugróczky Mária. Alkotmányos Alapismeretek (2018). SL és Társa Bt., Budapest, Hungary. ISBN 978-963-89208-0-5
  2. XXIII. cikk เก็บถาวร 2012-10-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (1) második mondata említi szó szerint idézve:„A tulajdon társadalmi felelősséggel jár.” Megjegyzendő, hogy a „Hitvallás” és az „Alapvetés”(D és U cikkek) fő fejezetek több helyen említik különböző értelemben a felelősség kifejezést.
  3. Önálló szabályozó szervek 23.cikk (1)bek. เก็บถาวร 2012-10-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน„Az Országgyűlés sarkalatos törvényben a végrehajtó hatalom körébe tartozó egyes feladat- és hatáskörök ellátására és gyakorlására önálló szabályozó szerveket hozhat létre.”
  4. A közpénzek alfejezet 36-44. cikkek เก็บถาวร 2012-10-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Közpénzek alatt alapvetően az éves költségvetési törvényben megfogalmazott bevételeket és kiadásokat, illetve azokkal történő átláható gazdálkodást érti az alaptörvény.
  5. 46. cikk 3-6 bek. เก็บถาวร 2012-10-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน „(3)A nemzetbiztonsági szolgálatok alapvető feladata Magyarország függetlenségének és törvényes rendjének védelme, nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítése.(4) A nemzetbiztonsági szolgálatok működését a Kormány irányítja.(5) A rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai tevékenységet.(6) A rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok szervezetére, működésére vonatkozó részletes szabályokat, a titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazásának szabályait, valamint a nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.”