ยุทธพร อิสรชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
Yuttaporn Issarachai.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) อดีตคณบดีรัฐศาสตร์ (ประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์) อดีตผู้อำนวยการโครงการวิทยาลัยการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2519 เป็นคนแรกในวงการรัฐศาสตร์ไทยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ เมื่ออายุ 30 ปี รองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ เมื่ออายุ 32 ปี คณบดีรัฐศาสตร์ เมื่ออายุ 35 ปี และรองอธิการบดี เมื่ออายุ 39 ปี

การทำงาน[แก้]

ปัจจุบัน ยุทธพร อิสรชัย เป็นรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และยังเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันวิชาการต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรพิเศษต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการทัพอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสถาบันพระปกเกล้า

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ให้ความเห็นทางการเมืองในสื่อมวลชนทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต มีผลงานทางวิชาการด้านการสื่อสารทางการเมือง พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง การเมืองการปกครองท้องถิ่น ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ เศรษฐกิจการเมืองไทย แนวคิดทางการเมืองและสังคม ปัญหาการพัฒนาทางการเมืองไทย รัฐธรรมนูญ สถาบันการเมือง และองค์กรอิสระ ฯลฯ ในรูปแบบงานวิจัย หนังสือ ตำรา เอกสารการสอน บทความ และสื่อการสอนอื่นๆ

ด้านการเป็นที่ปรึกษาและกรรมการในหน่วยงานต่างๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ อนุกรรมาธิการพิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญ คณะที่ 8 ภาค 3 หมวด 2 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ คณะที่ 2 คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบพรรคการเมือง ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง อนุกรรมาธิการ คณะที่ 4 คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเรียนรู้ การปรองดอง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง กรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยสภาตรวจสอบภาคพลเมือง กรรมการจัดทำข้อเสนอเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สภาพัฒนาการเมือง กรรมการจัดทำข้อเสนอเพื่อปฏิรูปประเทศไทย สภาพัฒนาการเมือง กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการวิชาการ สภาพัฒนาการเมืองที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ที่ปรึกษากรรมาธิการการปกครองและอนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษาสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการบริหารสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการออกข้อสอบของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรรมการจัดการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและยกร่างแผนแม่บทพัฒนาการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอนุกรรมการการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญในคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น

การศึกษา[แก้]

ยุทธพร อิสรชัย จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต มัธยมศึกษาจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอก รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยบูรพา (แบบทำดุษฎีนิพนธ์โดยไม่มีรายวิชาเรียน) รวมทั้งได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นที่มีสมรรถนะสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการท้องถิ่น (LOGODI) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ประกาศนียบัตรการประชุมว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นและความร่วมมือระหว่างเมืองในเอเชียแปซิฟิก สมาคมการปกครองท้องถิ่นและเมือง (UCLG) ประเทศญี่ปุ่น ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ 26 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ และประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 (ปปร.21)