ยุทธพร อิสรชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Yuttaporn Issarachai.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) อดีตคณบดีรัฐศาสตร์ (ประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์) อดีตผู้อำนวยการโครงการวิทยาลัยการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2519 เป็นคนแรกในวงการรัฐศาสตร์ไทยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ เมื่ออายุ 30 ปี รองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ เมื่ออายุ 32 ปี คณบดีรัฐศาสตร์ เมื่ออายุ 35 ปี และรองอธิการบดี เมื่ออายุ 39 ปี

การทำงาน[แก้]

ปัจจุบัน ยุทธพร อิสรชัย เป็นรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และยังเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันวิชาการต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการทัพอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสถาบันพระปกเกล้า รวมทั้งเป็นวิทยากรให้แก่องค์การระหว่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป (EU Delegation) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ให้ความเห็นทางการเมืองในสื่อมวลชนทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต มีผลงานทางวิชาการด้านการสื่อสารทางการเมือง พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง การเมืองการปกครองท้องถิ่น ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ เศรษฐกิจการเมืองไทย แนวคิดทางการเมืองและสังคม ปัญหาการพัฒนาทางการเมืองไทย รัฐธรรมนูญ สถาบันการเมือง และองค์กรอิสระ ฯลฯ ในรูปแบบงานวิจัย หนังสือ ตำรา เอกสารการสอน บทความ และสื่อการสอนอื่นๆ

ด้านการเป็นที่ปรึกษาและกรรมการในหน่วยงานต่างๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ อนุกรรมาธิการพิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญ คณะที่ 8 ภาค 3 หมวด 2 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ คณะที่ 2 คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบพรรคการเมือง ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง อนุกรรมาธิการ คณะที่ 4 คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเรียนรู้ การปรองดอง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง กรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยสภาตรวจสอบภาคพลเมือง กรรมการจัดทำข้อเสนอเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สภาพัฒนาการเมือง กรรมการจัดทำข้อเสนอเพื่อปฏิรูปประเทศไทย สภาพัฒนาการเมือง กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการวิชาการ สภาพัฒนาการเมืองที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ที่ปรึกษากรรมาธิการการปกครองและอนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษาสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการบริหารสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการออกข้อสอบของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรรมการจัดการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและยกร่างแผนแม่บทพัฒนาการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอนุกรรมการการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญในคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้นย

การศึกษา[แก้]

- ประถมศึกษาจากโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

- มัธยมศึกษาจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

- รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยบูรพา (แบบทำดุษฎีนิพนธ์โดยไม่มีรายวิชาเรียน)

- Cert. in American Government, Harvard University (USA)

- Cert. in Local Executive High Performance, Local Government Officials Development Institute (LOGODI) (Republic of Korea)

- Cert. in United Cities and Local Governments Asia-Pacific Conference (UCLG-ASPAC 2010) (UCLG) (Japan)

- Cert. in American Political Science Association Annual Meeting 2013 (Chicago, USA)

- Cert. in American Political Science Association Annual Meeting 2016 (Philadelphia, USA)

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ 26 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า