มหาวิทยาลัยมคธ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดีย สำหรับมคธในความหมายอื่น ดูที่ มคธ
มหาวิทยาลัยมคธ (Magadh University)
Magadh University logo.jpg
สถาปนา 1962
ประเภท Public
รองอธิการบดี Dr. Arvind Kumar
ที่ตั้ง Bodh Gaya, Bihar, India
ประเทศ India
วิทยาเขต Rural
เครือข่าย UGC
เว็บไซต์ www.magadhuniversity.org

มหาวิทยาลัยมคธ (อังกฤษ: Magadh University) ชื่อย่อ: MU) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล อยู่ในตำบลโพธิคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบัญญัติมหาวิทยาลัยแห่งรัฐพิหาร พ.ศ. 2519 ทั้งนี้ โดยพฤตินัยแล้วมหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2505 โดยนายสัตเยนทรา นารายัณ สิงห์ (อังกฤษ: Satyendra Narayan Sinha) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดีย มีวัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนา มหาวิทยาลัยเปิดทำการครั้งแรกในวันที่ 2 มีนาคม ปีก่อตั้งนั้นเอง ปัจจุบัน จัดการเรียนการสอนในสาขาเศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารศาสตร์ นับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของอินเดีย

พุทธคยาเจดีย์

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง[แก้]

มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ดังนี้

 1. เป็นสถานที่อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งพระพุทธศาสนา
 2. เป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
 3. เป็นศูนย์รวมของชาวพุทธผู้มาแสวงบุญทั่วโลก
  คณะ Social Sciences "มหาวิทยาลัยมคธ"

ประวัติ[แก้]

เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2505 หรือ ค.ศ. 1962 มีท่าน สารวปัล ราทะ กริชนัน (Sarvapalli Redha Khisshanan) ขณะดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของประเทศอินเดีย เป็นผู้มาวางศิลาฤกษ์ และมี ดร.เค เค ดุตต้า (Dr. K. K. Dutta) ผู้มีชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์โลก ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีท่านแรก

ประตูหน้ามหาวิทยาลัยมคธ

ในระยะแรกได้ดำเนินงานด้านการศึกษา 7 ภาควิชา 2 วิทยาเขต และ 27 วิทยาลัยในเครือข่ายเท่านั้น

มหาวิทยาลัยมคธเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาได้ดี ทั้งชาวอินเดียและชาวต่างประเทศ เพราะได้จัดให้มีการศึกษาขั้นสูง คือ ระดับอุดมศึกษา และงานด้านการวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็นต้น ต่อมามหาวิทยาลัยมคธได้ขยายสาขาออกไปอย่างกว้างขวางจนครอบคลุมถึงเมืองหลวงของรัฐพิหาร

ถนนภายในรั้ว"มหาวิทยาลัยมคธ"

ในปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่มาก มีวิทยาเขตถึง 45 แห่ง และวิทยาลัยในเครือข่ายอีก 96 แห่ง

นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยทางแพทยศาสตร์อีก 2 แห่ง วิทยาลัยทางวิศวกรรมศาสตร์อีก 2 แห่ง มีพื้นที่ก่อสร้างของมหาวิทยาลัยทั้งหมดประมาณ 500 เอเคอร์ หรือประมาณ 1,250 ไร่

มหาวิทยาลัยมคธนับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของประเทศอินเดีย และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลอินเดีย และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจำนวนมากกว่า 300 คน โดยคณะสังคมศาสตร์ (Social Sciences) เป็นคณะที่มีนักศึกษาไทยมากที่สุด

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2010 มีคนไทยที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี 2007-2010 เข้าพิธีรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยมคธ จำนวน 31 คน [1]

งานมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมคธ โดยผู้ว่าการรัฐพิหาร Sri Devanand Konwar

ศิษย์เก่าชาวไทยที่มีชื่อเสียง[แก้]

 1. ร.ท.ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาศาสนศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
 2. รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา[2]
 3. ดร.ฤทธิชัย แกมนาค คณะรัฐศาสตร์ [วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ]]
 4. ผศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ ภาควิชาพุทธศาสนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 5. ผศ.ดร.เดชา ใจกลาง ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 6. ดร.จารุวรรณ พึ่งเทียร คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 7. ผศ.ดร.พระมหาสมศักดิ์ ญาณโพโธ คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 8. ผศ.ดร.ธวัช หอมทวนลม คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 9. ผศ.ดร.อารีย์ นัยพินิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 10. ดร.พจน์ พจนพาณิชย์กุล อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำหง
 11. ดร.ฑิฏิวุฒิ ศรีมานพ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
 12. รศ.ดร.มานพ นักการเรียน ภาควิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย[3]
 13. ผศ.ดร.นฤมล มารคแมน ภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 14. ผศ.ดร.ศิลป์ ราศรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม[4]
 15. ดร.พหล แก้วเขียว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม [5]
 16. ดร.สุพิชชา ชูวงษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม [6]
 17. ดร.เจษฎา ธรรมวณิช สาขาวิชาธุรกิจดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล[7]
 18. ศ.ดร.เดือน คำดี ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[8]
 19. ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์ค ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[9]
 20. ดร.ลุยง วีระนาวิน ประธานสาขาวิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร[10]
 21. รศ.ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
 22. ศ.ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่[11]
 23. ดร.วิชัย รูปขำดี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์[12]
 24. ศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[13]
 25. รศ.ดร.ฉันทนา กล่อมจิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[14]
 26. ดร.วีระกุล ชายผา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[15]
 27. รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา ประธานสภาอาจารย์ ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร[16]
 28. ดร.อารมย์ เพ็ชรมณี วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ [17]
 29. ดร.ไตรภพ โกศลธรรม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ [18]
 30. ดร.จิระทัศน์ ชิตทรงสวัสดิ์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[19]
 31. ดร.อารีย์ กุดแถลง สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยนครพนม
 32. ผศ.ดร.จำลอง ชูโต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา [20]
 33. ดร.ศรีธน นันตาลิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 34. ผศ.ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล หลักสูตรปริญญาเอกเอเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร [21]
 35. ดร.สุธี แก้วเขียว หลักสูตรปริญญาเอกเอเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร [22]
 36. รศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์ธรรมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร [23]
 37. รศ.ดร.สุจิตรา (อ่อนค้อม) รณรื่น คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี[24]
 38. รศ.ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ หัวหน้าโปรแกรมจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต [25]
 39. พ.ท.หญิง ดร.อภันตรี ทองเนียม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา [26]
 40. ดร.มงคล สมกิตติกานนท์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา [27]
 41. ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ [28]
 42. รศ.ดร.อารมย์ สนานภู่ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 43. ดร.วาสนา (นวะบุศย์) วงศ์ยิ้มย่อง ภาควิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา[29]
 44. รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม[30]
 45. ผศ.ดร.อรุณี จันทร์ศิลา ประธานสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม[31]
 46. ดร.ประจัญ จันเติบ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม[32]
 47. ดร.ธาดา จันตะคุณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม[33]
 48. ดร.จรัญ สายปิ่น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย [34]
 49. ผศ.ดร.อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐผู้ช่วยอธิการบดี /คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 50. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี [35]
 51. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี [36]1
 52. พระครูวิศิษฐ์ธรรมวงศ์ ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย หน.ศูนย์จังหวัดศรีสะเกษ
 53. ผศ.ดร.ธรรมรักษ์ เรืองจรัส หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม[37]
 54. จ.ส.ต.ดร.มณเธียร โอทองคำ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ [38]
 55. รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี [39]
 56. ผศ.พ.ต.ท.ดร.เอนก อะนันทวรรณ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ [40]
 57. ผศ.ดร.กุณฑล ทองศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี [41]
 58. ดร.ดำรงพล ดอกบัว ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น [42]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.magadhuniversity.org/convocation-20th-20-12-2010/index.html#65
 2. http://www.rmutt.ac.th/
 3. www.src.ac.th
 4. www.youtube.com/watch?v=8zZbqsRSPn4
 5. www.se-ed.com/eShop/Products/Detail.aspx?CategoryId=0
 6. www.siam.edu/siamedu_liberalarts/images/stories/.../name_list.pdf
 7. http://www.music.mahidol.ac.th/th/faculty/instructor_profile.php?id=261
 8. http://philos-reli.hum.ku.ac.th/teacher.htm
 9. http://thailang.hum.ku.ac.th/teacher.htm
 10. www.educ.su.ac.th/index.php
 11. http://www.lannaworld.com/person/Udom.html
 12. http://ssde.nida.ac.th/SD-Teachingstaff/Dr.VICHAI.htm
 13. http://ora.kku.ac.th/res_kku/Expertise/PersonView.asp?QID=7176
 14. http://ora.kku.ac.th/res_kku/Expertise/PersonView.asp?QID=7176
 15. http://www.polsci.kku.ac.th/teacher_weerakul.html
 16. http://gotoknow.org/blog/vithayaj
 17. http://hrd-hrm.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=78
 18. http://www.gpatraining.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539393856&Ntype=7
 19. http://admit.msu.ac.th/gsmis2/5s/advinfo.php?sr=3045
 20. www.nmc.ac.th
 21. http://etcserv.pnru.ac.th/asean/
 22. http://etcserv.pnru.ac.th/asean/
 23. gotoknow.org/blog/magadh01/425112
 24. http://www.dharma-gateway.com/ubasika/suchittra/ubasika-suchittra-01.htm/
 25. http://www.dusit.ac.th/secretarygeneral/profile.php?path=spsdu&profile=SDU020
 26. www.apuntree.com/base/?p=1
 27. http://web.bsru.ac.th/~humannity/Teacher.html
 28. www.vru.ac.th
 29. http://www.human.nrru.ac.th/Program/personal/wasana.html
 30. http://edurmu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=97:-m-m-s&catid=37:2008-08-05-03-10-48&Itemid=63
 31. http://science.rmu.ac.th/scweb/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=248
 32. http://human.rmu.ac.th/thai.php
 33. http://science.rmu.ac.th/scweb/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=103
 34. www.lru.ac.th/html/index.php
 35. http://www.ubru.ac.th/council/p-chaiwat.html
 36. http://www.ubru.ac.th/council/p-chaiwat.html
 37. http://grad.siamtechu.net/major-mpa-teacher.php
 38. http://www.rmutk.ac.th/index.php
 39. http://www.rmutt.ac.th/
 40. http://policescience.rpca.ac.th/
 41. http://www.rmutt.ac.th/
 42. http://www.kccschool.com/

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]