ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กำลังกึ่งทหาร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
* [[ตำรวจ]]บางประเภท เช่น [[ตำรวจกองหนุน]] (auxiliary police)
* กำลังปกป้องหรือพิทักษ์ชายแดน (border guard)
* กำลังความมั่นคงที่มีสถานะทางทหารกำกวมไม่ชัดเจน เช่น [[กองกำลังภายใน]] (internal troop) ของรัสเซีย
* องค์การนักเรียนนายทหารเยาวชนซึ่งไม่มีบทบาทในยามสงคราม เช่น [[เหล่านักเรียนนายทหารแห่งชาติ]]ของอินเดีย
* อื่น ๆ เช่น [[ชุทซ์ชทัฟเฟล]] (เอสเอส) ของ[[นาซีเยอรมนี]]

รายการนำทางไซต์