พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า
หัวหน้าพรณารินทร์ ยวงประสิทธิ์
เลขาธิการดาโอะ โตะแปเราะ
ก่อตั้ง24 มีนาคม พ.ศ. 2548
ยุบ30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ที่ทำการ1442 ซอยร่วมพัฒนา ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โฆษกแพรชมพู สุขเสถียรพิภพ
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (อังกฤษ: Progressive Democratic Party, อักษรย่อ ปชก. - PD.) จัดตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2548[1] เดิมมีนางสาวอิสรา ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพรณารินทร์ ยวงประสิทธิ์ เป็นหัวหน้าพรรค แต่ต่อมาตำแหน่งหัวหน้าพรรคว่างลง นายดาโอะ โตะแปเราะ เป็นเลขาธิการพรรค สมาชิกพรรคที่แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 มีจำนวน 11,025 คน[2]

ยุบพรรค[แก้]

จากคดียุบพรรค ตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้ามีความผิดจริงตามข้อกล่าวหาของอัยการสูงสุด โดยนางสาวอิสรา หรือพรณารินทร์ ยวงประสิทธิ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าออกหนังสือรับรองอันเป็นเท็จให้แก่นางสาวนิภา จันโพธิ์ นางรัชนู ต่างสี และนายสุวิทย์ อบอุ่น ซึ่งเป็นสมาชิกพรรคติดต่อกันไม่ครบ 90 วัน นำไปเป็นหลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการการกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 66 (2) (3) โดยเป็นการกระทำที่ขาดจิตสำนึกที่ดีต่อประชาชน ไม่คำนึงถึงความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติ

จึงให้ยุบพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าและให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคจำนวน 9 คน ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2549 มีกำหนด 5 ปี ตั้งแต่วันมีคำสั่งยุบพรรคตามประกาศ คปค. ฉบับที่ 27 ข้อ 3[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 42ง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2548
  2. "รายชื่อพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2550". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-06-02. สืบค้นเมื่อ 2007-06-02.
  3. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 87ง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550