ผู้ใช้:Zambo/ภาพพจน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ภาพพจน์ /พาบพด/ (อังกฤษ: figure of speech) คือ ถ้อยคำที่เป็นสํานวนโวหารทําให้นึกเห็นเป็นภาพ หรือถ้อยคำที่เรียบเรียงอย่างมีชั้นเชิงเป็นโวหาร มีเจตนาให้มีประสิทธิผลต่อความคิด ความเข้าใจ ให้จินตนาการและถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งกว่าการบอกเล่าที่ตรงไปตรงมา[1]

มีคนไทยจำนวนมากมักใช้คำว่า "ภาพพจน์" สับสนกับ "ภาพลักษณ์" (อังกฤษ: image) ที่มีความหมายว่า "ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น" ซึ่งหลายคนในจำนวนดังกล่าวเป็นบุคคลสำคัญและต้องมีการกล่าวต่อสาธารณชนเป็นประจำ เช่นการพูดว่า "การโจมตีของฝ่ายค้านทำให้ภาพพจน์ของฝ่ายรัฐบาลเสียหาย" นับว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่สมควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างอย่างยิ่ง

ตัวอย่าง[แก้]

The utterance "I got your back" almost never has the literal meaning of receipt or possession of another's spine. It is a figure of speech that means the speaker intends to protect the listener, actually or symbolically. It originates from war, in which one soldier informs another that the first will train his weapon toward an area from which an enemy might shoot the second in the back.

Here are other examples of figures of speech:

 • "It's raining cats and dogs" means it's raining intensely.
 • "I'll give you a piece of my mind" means the speaker will state a frank opinion.
 • "Break a leg" is a saying from theater meaning "Good luck."
 • "Butterflies in your stomach" figuratively describes nervousness.

In each of these examples of figures of speech, there is a literal meaning of the words, which a listener would normally reject as absurd or inappropriate. The listener would select the figurative meaning of the utterance, assisted by the context.

Absence of the proper context may defeat the figurative meaning. If someone not in a theater troupe tells someone else to break a leg, the listener must decide whether the speaker intends to adapt the figure of speech from theater to the present context; if not, the literal meaning would be provocative. If there is no cause for nervousness, complaining about butterflies in one's stomach might make a listener consider briefly whether to interpret the words literally.

Cadence and grammar is sometimes non-standard when uttering a figure of speech. Some figures of speech, such as "cats and dogs" in the above example, are uttered breezily as though it were a single word. If animals were literally falling from the sky, each noun would receive greater emphasis. In the first example in this section, the use of "got" instead of the more standard "have" or "have got" is a clue that the utterance is a figure of speech.


ประเภท[แก้]

Scholars of classical Western rhetoric have divided figures of speech into two main categories: schemes and tropes. Schemes (from the Greek schēma, form or shape) are figures of speech that change the ordinary or expected pattern of words. For example, the phrase, "John, my best friend" uses the scheme known as apposition. Tropes (from the Greek tropein, to turn) change the general meaning of words. An example of a trope is irony, which is the use of words to convey the opposite of their usual meaning ("For Brutus is an honorable man; / So are they all, all honorable men").

During the Renaissance, scholars meticulously enumerated and classified figures of speech. Henry Peacham, for example, in his The Garden of Eloquence (1577), enumerated 184 different figures of speech.

For simplicity, this article divides the figures between schemes and tropes, but does not further sub-classify them (e.g., "Figures of Disorder"). Within each category, words are listed alphabetically. Most entries link to a page that provides greater detail and relevant examples, but a short definition is placed here for convenience. Some of those listed may be considered rhetorical devices, which are similar in many ways.

ภาพพจน์อธิบาย[แก้]

Searchtool.svg ดูบทความหลักที่ ภาพพจน์อธิบาย
 • accumulation: Summarization of previous arguments in a forceful manner.
 • adnominatio: Repetition of a word with a change in letter or sound
 • alliteration: A series of words that begin with the same letter or sound alike
 • anacoluthon: A change in the syntax within a sentence
 • anadiplosis: Repetition of a word at the end of a clause at the beginning of another
 • anaphora: The repetition of the same word or group of words at the beginning of successive clauses
 • anastrophe: Inversion of the usual word order
 • anticlimax: the arrangement of words in order of decreasing importance
 • antimetabole: Repetition of words in successive clauses, in reverse order
 • antistrophe: The repetition of the same word or phrase at the end of successive clauses (see epistrophe)
 • antithesis: The juxtaposition of opposing or contrasting ideas
 • aphorismus: statement that calls into question the definition of a word
 • aposiopesis: Breaking off or pausing speech for dramatic or emotional effect
 • apostrophe: Directing the attention away from the audience and to a personified abstraction
 • apposition: The placing of two elements side by side, in which the second defines the first
 • assonance: The repetition of vowel sounds, most commonly within a short passage of verse
 • asteismus: Facetious or mocking answer that plays on a word
 • asyndeton: Omission of conjunctions between related clauses
 • cacophony: The juxtaposition of words producing a harsh sound
 • classification (literature & grammar): linking a proper noun and a common noun with an article
 • chiasmus: Reversal of grammatical structures in successive clauses
 • climax: The arrangement of words in order of increasing importance
 • consonance: The repetition of consonant sounds, most commonly within a short passage of verse
 • dystmesis: A synonym for tmesis
 • ellipsis: Omission of words
 • enallage: The substitution of forms that are grammatically different, but have the same meaning
 • enjambment: A breaking of a syntactic unit (a phrase, clause, or sentence) by the end of a line or between two verses.
 • enthymeme: Informal method of presenting a syllogism
 • epanalepsis: Repetition of the initial word or words of a clause or sentence at the end of the clause or sentence.
 • epistrophe: The repetition of the same word or group of words at the end of successive clauses. The counterpart of anaphora (also known as antistrophe)
 • euphony: The opposite of cacophony - i.e. pleasant sounding
 • hendiadys: Use of two nouns to express an idea when the normal structure would be a noun and a modifier
 • hendiatris: Use of three nouns to express one idea
 • homographs: Words that are identical in spelling but different in origin and meaning
 • homonyms: Words that are identical with each other in pronunciation and spelling, but differing in origin and meaning.
 • homophones:Words that are identical with each other in pronunciation but differing in origin and meaning.
 • hypallage: Changing the order of words so that they are associated with words normally associated with others
 • hyperbaton: Schemes featuring unusual or inverted word order.
 • hyperbole: An exaggeration of a statement.
 • hysteron proteron: The inversion of the usual temporal or causal order between two elements.
 • isocolon: Use of parallel structures of the same length in successive clauses
 • internal rhyme : Using two or more rhyming words in the same sentence
 • kenning: A metonymic compound where the terms together form a sort of synecdoche
 • merism: Referring to a whole by enumerating some of its parts
 • non sequitur: a statement that bears no relationship to the context preceding
 • onomatopoeia: A word imitating a real sound (e.g. tick-tock or boom)
 • paradiastole: Repetition of the disjunctive pair "neither" and "nor"
 • parallelism: The use of similar structures in two or more clauses
 • paraprosdokian: Unexpected ending or truncation of a clause
 • parenthesis: Insertion of a clause or sentence in a place where it interrupts the natural flow of the sentence
 • paroemion: A resolute alliteration in which every word in a sentence or phrase begins with the same letter
 • parrhesia: Speaking openly or boldly, or apologizing for doing so (declaring to do so)
 • perissologia: The fault of wordiness
 • pleonasm: The use of superfluous or redundant words
 • polyptoton: Repetition of words derived from the same root
 • polysyndeton: Repetition of conjunctions
 • pun: When a word or phrase is used in two different senses
 • sibilance: Repetition of letter 's', it is a form of alliteration
 • superlative: Saying something the best of something i.e. the ugliest,the most precious
 • spoonerism: Interchanging of (usually initial) letters of words with amusing effect
 • symploce: Simultaneous use of anaphora and epistrophe: the repetition of the same word or group of words at the beginning and the end of successive clauses
 • synchysis: Interlocked word order
 • synesis: An agreement of words according to the sense, and not the grammatical form
 • synizesis: The pronunciation of two juxtaposed vowels or diphthongs as a single sound
 • synonymia: The use of two or more synonyms in the same clause or sentence
 • tautology: Redundancy due to superfluous qualification; saying the same thing twice
 • tmesis: Division of the elements of a compound word

ภาพพจน์เปรียบเทียบ[แก้]

 • [[]] () :
ดูบทความหลักที่: Trope (linguistics)
 • อุปมานิทัศน์ (allegory) : การยกเรื่องราวขึ้นอุปมาเพื่ออธิบายคุณลักษณะสำคัญของสิ่งนั้น ๆ
 • การสัมผัสอักษร (alliteration) : การสัมผัสพยัญชนะที่มีพยัญชนะต้นตัวเดียวกันหรือเสียงพ้องกัน เช่น จําใจจําจากเจ้า จําจร (ลิลิตตะเลงพ่าย)
 • การอ้างถึง (allusion) : การอ้างถึงผลงานอื่นทางอ้อม
 • การถามประชุมชน (anacoenosis) : การตั้งคำถามต่อที่ประชุมชน มักเป็นเรื่องที่ทั้งผู้พูดและผู้ฟังสนใจอย่างเดียวกัน
 • การเล่นคำซ้ำ (antanaclasis) : เป็นการเล่นคำประเภท โดยการซ้ำคำโดยให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันสองความรู้สึก
 • การแทนประเภทคำ (anthimeria) : การแทนที่คำประเภทหนึ่งด้วยคำประเภทหนึ่ง เช่น จากคำนามเป็นคำกริยา
 • มานุษยรูปนิยม (anthropomorphism) : การใช้สิ่งที่มิใช่ของมนุษย์มาพรรณารูปลักษณ์ของมนุษย์ เช่น ใช้สัตว์ หรือใช้เทพ (ดู สัตวรูปนิยม ประกอบ)
 • ปฏิไวยากรณ์ (antimetabole) : การซ้ำคำที่เป็นประโยคต่อเนื่องกัน แต่มีการสลับตำแหน่งไวยากรณฺ์
 • ปฏิวลี (antiphrasis) : การใช้คำให้มีความหมายแตกต่างไปจากความหมายปรกติของคำนั้น มักเป็นไปในเชิงเสียดสีล้อเลียน
 • สมญานาม (antonomasia) : การแทนที่คำหรือวลีด้วยชื่ออันเป็นที่รู้จักหรือมีความหมายในทางกลับกัน
 • คำพังเพย (aphorism) : การใช้คำกะทัดรัดซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรืออุดมคติ, ภาษิต (adage) ก็เรียก


 • apophasis: Invoking an idea by denying its invocation
 • aporia: Deliberating with oneself, often with the use of rhetorical questions
 • apostrophe: Addressing a thing, an abstraction or a person not present
 • archaism: Use of an obsolete, archaic, word(a word used in olden language, e.g. Shakespeare's language)
 • auxesis: A form of hyperbole, in which a more important sounding word is used in place of a more descriptive term
 • catachresis: A mixed metaphor (sometimes used by design and sometimes a rhetorical fault)
 • chiasmus: The word order in one clause is inverted in the other (inverted parallelism).
 • circumlocution: "Talking around" a topic by substituting or adding words, as in euphemism or periphrasis
 • commiseration: Evoking pity in the audience
 • correctio: Linguistic device used for correcting one's mistakes, a form of which is epanorthosis
 • denominatio: Another word for metonymy
 • double negative: grammar construction that can be used as an expression and it is the repetition of negative words
 • dysphemism: Substitution of a harsher, more offensive, or more disagreeable term for another. Opposite of euphemism
 • epanorthosis: Immediate and emphatic self-correction, often following a slip of the tongue
 • enumeratio: A form of amplification in which a subject is divided, detailing parts, causes, effects, or consequences to make a point more forcibly
 • epanados: Repetition in a sentence with a reversal of words. Example: The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath
 • erotema: Synonym for rhetorical question
 • euphemism: Substitution of a less offensive or more agreeable term for another
 • hermeneia: Repetition for the purpose of interpreting what has already been said
 • hyperbaton: Words that naturally belong together are separated from each other for emphasis or effect
 • hyperbole: Use of exaggerated terms for emphasis
 • hypophora: Answering one's own rhetorical question at length
 • hysteron proteron: Reversal of anticipated order of events; a form of hyperbaton
 • innuendo: Having a hidden meaning in a sentence that makes sense whether it is detected or not
 • invocation: An apostrophe to a god or muse
 • irony: Use of word in a way that conveys a meaning opposite to its usual meaning
 • kataphora: the repetition of a cohesive device at the end
 • litotes: Emphasizing the magnitude of a statement by denying its opposite
 • malapropism: Using a word through confusion with a word that sounds similar
 • meiosis: Use of understatement, usually to diminish the importance of something
 • merism: A statement of opposites to indicate reality
 • metalepsis: Referring to something through reference to another thing to which it is remotely related
 • metaphor: A comparison between two things
 • metonymy: Substitution of a word to suggest what is really meant
 • neologism: The use of a word or term that has recently been created, or has been in use for a short time. Opposite of archaism
 • onomatopoeia: Words that sound like their meaning
 • oxymoron: Using two terms together, that normally contradict each other
 • parable: An extended metaphor told as an anecdote to illustrate or teach a moral lesson
 • paradox: Use of apparently contradictory ideas to point out some underlying truth
 • paradiastole: Extenuating a vice in order to flatter or soothe
 • paraprosdokian: A phrase in which the latter part causes a rethinking or reframing of the beginning
 • parallel irony: An ironic juxtaposition of sentences or situations (informal)
 • paralipsis: Drawing attention to something while pretending to pass it over
 • paronomasia: A form of pun, in which words similar in sound but with different meanings are used
 • pathetic fallacy: Using a word that refers to a human action on something non-human
 • periphrasis: Using several words instead of few
 • personification/prosopopoeia/anthropomorphism: Attributing or applying human qualities to inanimate objects, animals, or natural phenomena
 • praeteritio: Another word for paralipsis
 • procatalepsis: Refuting anticipated objections as part of the main argument
 • prolepsis: Another word for procatalepsis
 • proslepsis: An extreme form of paralipsis in which the speaker provides great detail while feigning to pass over a topic
 • proverb: A succinct or pithy expression of what is commonly observed and believed to be true
 • pun: A play on words that will have two meanings
 • repetition: The repeated usage of word(s)/group of words in the same sentence to create a poetic/rhythmic effect
 • rhetorical question: Asking a question as a way of asserting something. Or asking a question not for the sake of getting an answer but for asserting something (or as in a poem for creating a poetic effect)
 • satire: The use of irony, sarcasm, ridicule, or the like, in exposing, denouncing, or deriding vice, folly, etc. A literary composition, in verse or prose, in which human folly and vice are held up to scorn, derision, or ridicule. A literary genre comprising such compositions.
 • simile: A comparison between two things using like or as
 • snowclone: quoted or misquoted cliché or phrasal template
 • superlative: Saying that something is the best of something or has the most of some quality, e.g. the ugliest, the most precious etc
 • syllepsis: A form of pun, in which a single word is used to modify two other words, with which it normally would have differing meanings
 • syncatabasis ("condescension, accommodation"): adaptation of style to the level of the audience
 • synecdoche: A form of metonymy, in which a part stands for the whole
 • synesthesia: The description of one kind of sense impression by using words that normally describe another.
 • tautology: Needless repetition of the same sense in different words Example: The children gathered in a round circle
 • transferred epithet: The placing of an adjective with what appears to be the incorrect noun
 • truism: a self-evident statement
 • tricolon diminuens: A combination of three elements, each decreasing in size
 • tricolon crescens: A combination of three elements, each increasing in size
 • zeugma: a figure of speech related to syllepsis, but different in that the word used as a modifier is not compatible with one of the two words it modifies
 • zoomorphism: applying animal characteristics to humans or gods
        แม่แบบ:Expand list

เชิงอรรถ[แก้]

 1. ราชบัณฑิตยสถาน, 2551 : ออนไลน์.

อ้างอิง[แก้]

 • ราชบัณฑิตยสถาน. (2551, 7 กุมภาพันธ์). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. [ออนไลน์]. เข้าถึุงได้จาก: <http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp>. (เข้าถึงเมื่อ: 19 มีนาคม 2552).
 • Aristotle, The Art of Rhetoric, (Translated by J. H. Freese), Loeb Classical Library.
 • Baldwin, Charles Sears, Ancient Rhetoric and Poetic: Interpreted from Representative Works, Peter Smith, Gloucester, 1959 (reprint).
 • Rhetorica ad Herennium, (Translated by Henry Caplan) Loeb Classical Library, Harvard University Press, 1954.
 • Corbett, Edward P.J., Classical Rhetoric for the Modern Student Oxford University Press, New York, 1971.
 • Kennedy, George, Art of Persuasion in Greece. Princeton Univ Press, 1969 (4th printing).
 • Lanham, Richard A., A Handlist of Rhetorical Terms, Berkeley, University of California Press, 1991.
 • Mackin, John H. Classical Rhetoric for Modern Discourse, Free Press, New York, 1969.
 • Quintilian. Institutio oratoria, (In five volumes, trans. Donald A. Russell) Loeb Classical Library, 2002.
 • The Use of Figures of Speech in Print Ad Headlines, by James H. Leigh © 1994 M.E. Sharpe, Inc..
 • PAUL DREW and ELIZABETH HOLT Figures of speech: Figurative expressions and the management of topic transition in conversation Language in Society (1998), 27:495-522 Cambridge doi:10.1017/S0047404598004035 University Press

External links[แก้]