ผู้ใช้:Pairat19/กระบะทราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา
ไฟล์:Vichak.jpg
เกิด22 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 (62 ปี)
สัญชาติไทย
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสทันตแพทย์ศิริพร กาญจนเวนิช
บุตร2 คน

ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา เป็นบุตรชายคนที่ 2 ของอดีตวุฒิสมาชิกบุญชัย พงษ์เภตรา และเป็นพี่ชายพลตำรวจตรีภัคพงศ์ พงษ์เภตรา รองผู้บัญชาตำรวจนครบาล สมรสกับทันตแพทย์ศิริพร กาญจนวนิช มีบุตรชาย 1 และบุตรหญิง 1

ประวัติ[แก้]

เป็นประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท Southern Group[1] กลุ่มธุรกิจเหมืองแร่และท่าเรือในนามบริษัทโชคพนาไมนิ่ง จำกัด, บริษัทศิลาชัยสุราษฎร์ จำกัด, Southern Port บริษัทในเครือ Southern Group มีธุรกิจสวนปาล์มน้ำมัน โรงงานปาล์ม บริษัททักษิณปาล์ม และตัวแทนจำหน่ายรถฮอนด้า นอกจากนั้นดร.วิจักษ์ฯ ยังเป็นอาจารย์ประจำโครงการปริญญาเอกบริหารพัฒนา มหาวิทยาลัยปทุมธานี, อนุกรรมการแร่ยิปซัม, ที่ปรึกษาอนุกรรมการแร่ยิปซัมสภาการเหมืองแร่แห่งประเทศไทย, ประธานชมรมสินแร่อุตสาหกรรม และวัสดุก่อสร้าง

การศึกษา[แก้]

 • สำเร็จปริญญาเอก บริหารเทคโนโลยี สาขาการเงิน, และกลยุทธ์ธุรกิจ คณะการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology, AIT) ได้รับทุนการศึกษา (Fellowship)

จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology, AIT), (GPA. 3.86)

-President’s List Honors 1 Academic Year

-Dean’s List Honors 2 Academic Years

 • สำเร็จปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศึกษามัธยมตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ (สายวิทยาศาสตร์)

งานเขียนบทความการตีพิมพ์[แก้]

งานวิจัย[แก้]

 • คณะที่ปรึกษา, ศูนย์บริการวิชาการ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, งานวิจัยโครงการ เตรียมการเพื่อเป็นครัวโลก โครงการที่ 1 และ 2 (เน้นการศึกษาด้านระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน สินค้าและวัตถุดิบการเกษตร

เสนอ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548

 • คณะที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โครงการศึกษาการคำนวณต้นทุนการให้บริการและรูปแบบของหน่วยบริการพิเศษเพื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร, กรมส่งเสริมสหกรณ์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548
 • คณะทำงาน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สู่ระบบเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ปี 2549, สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2549
 • คณะทำงาน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โครงการศึกษาวิเคราะห์การตลาดข้าวเกษตรอินทรีย์ของไทย,กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2549
 • ผู้เชี่ยวชาญ – Thammasat Business School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการนำร่องใช้ประโยชน์จากแร่ยิปซั่มสังเคราะห์, กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2555.
 • วิเคราะห์โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2556
 • ยุทธศาสตร์การส่งออกแร่ยิปซัมของสภาเหมืองแร่แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2555 – 2558
 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้การลงทุนผลิต WOOD PELLET เพื่อพลังงานทดแทนในตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ปี 2557

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางธุรกิจ[แก้]

 • ประธานกรรมการบริหาร เซ้าเทิร์นกรุ๊ป (Southern Group)
 • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท Winterhill (Dubai, UAE) – Member of Winterhill Group สหราชอาณาจักร (2558)
 • ตำแหน่งที่ปรึกษาบริษัทนานาชาติ, คณะกรรมการที่ปรึกษาบริษัท (Company’s Advisory Board) บริษัท SHM Smith Hodgkinson (Thailand) Company Limited (Gordon Brothers Group) สหราชอาณาจักร (2550)

ประวัติตำแหน่งการทำงานทางการศึกษา[แก้]

 • อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ประจำโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ประธานที่ปรึกษาโครงการ
 • คณะกรรมการที่ปรึกษาคณบดี Prof. Dr.Nazrul Islam และอาจารย์รับเชิญ คณะบริหารจัดการ, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology, AIT) (2559)
 • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท Winterhill (Dubai, UAE) – Member of Winterhill Group สหราชอาณาจักร (2558)
 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-วิชาสัมมนา เศรษฐสังคม และการจัดการสาธารณะ หัวข้อเรื่อง กลยุทธ์โล จิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (2548-2550)

 • อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ (นอกเวลา) ปริญญาตรี วิชาการเงินระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2539-2540)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษ, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา(เน้นการวิจัย), มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา --ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร (2548-2550)

ประวัติตำแหน่งการทำงานสังคม[แก้]

 • รองประธานกรรมการมูลนิธิ บุญชัย-อรวรรณ พงษ์เภตรา (พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน)
 • ที่ปรึกษาประธานอนุกรรมการแร่ยิปซัม สภาการเหมืองแร่ แห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาเลขาธิการ พลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ มูลนิธิพิทักษ์ไทย
 • ที่ปรึกษาประธานคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐสำหรับกลุ่มฝ่ายกฎหมายและความยุติธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี (2560)
 • กรรมการสภาการเหมืองแร่ สภาการเหมืองแร่แห่งประเทศไทย,ประธานอนุกรรมการแร่ยิปซัม สภาการเหมืองแร่แห่งประเทศไทย (ส.ค.55-ก.ย.58)
 • กรรมการบริหาร และประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิคุณพุ่ม (โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานกรรมการ) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน (มี.ค.50-ม.ค.53)
 • คณะกรรมการอำนวยการศูนย์นวัตกรรมการอบรมเพื่อความเป็นเลิศ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (ม.ค.51-ธ.ค.52)
 • ประธานคณะที่ปรึกษาคณะอำนวยการมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ (Miracle of Life) (โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานกรรมการ) (พ.ค.51-ธ.ค.52)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

 • Order of the Direkgunabhorn 5th class (Thailand) ribbon.svg ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น บ.ภ. (เบญจมดิเรกคุณาภรณ์) นำเสนอโดยวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

อ้างอิง[แก้]