ผู้ใช้:2T/reflist

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

[1]

 • ประทีป เหมือนนิล. 100 นักประพันธ์ไทย. กรุงเทพ : สุวีริยาสาส์น, 2542. หน้า 479. ISBN 974-8267-78-4
 • กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร. ๑๐๐ ปีภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานพระพุทธชินราชประจำปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม รัตนโกสินทรศก ๑๒๓. กรุงเทพฯ : ดำรงวิทยา, 2548. 132 หน้า. ISBN 974-93740-5-3
 • พีระเดช อนุพงษ์ จักรพันธุ์, ม.ร.ว.. ๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์. กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2548. 278 หน้า.
 • เฉก ธนะสิริ. 22 วัน ผจญภัยในป่าดงดิบแอฟริกาและเกาะค้าทาสแซนซิบา. กรุงเทพ : คราฟแมนเพรส, พ.ศ. 2538. 116 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-7315-93-9
 • วีรชาติ ชุ่มสนิท. 24 นายกรัฐมนตรีไทย. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ออลบุ๊คส์, 2549. หน้า 225. ISBN 974-94-5539-8
 • กองบรรณาธิการมติชน. 289 ข่าวดัง 3 ทศวรรษหนังสือพิมพ์มติชน พ.ศ. 2521-2549. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มติชน, พ.ศ. 2549. 424 หน้า. ISBN 974-323-889-1
 • จีรานุช ภิรมย์ภักดี. ๓๐๖๖๐, เฉลิมฯ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, พ.ศ. 2550. หน้า 222. ISBN 978-974-9985-87-8
 • พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. ๘๐ พรรษา มหามงคล. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บันทึกสยาม, พ.ศ. 2550. 224 หน้า. ISBN 978-974-09-4848-3
 • สมบัติ ธำรงธัญวงศ์. การเมืองการปกครองไทย พ.ศ. ๑๗๖๒ - ๒๕๐๐. กรุงเทพ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, พ.ศ. 2547. 801 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-92371-5-3
 • กรรณิการ์ ตันประเสริฐ. จดหมายเหตุวังไกลกังวล สมัยรัชกาลที่ ๗. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มติชน, พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548. 223 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-323-033-5
 • วรรณพร บุญญาสถิตย์. จอมนางแห่งสยาม ในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 6 กับกระแสวัฒนธรรมตะวันตก. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คส์, พ.ศ. 2549. 338 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 874-341-471-1
 • สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 4, พ.ศ. 2548. 136 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-746-7
 • ทีมข่าวการเมืองมติชน. ฉะ แฉ ฉาว นักการเมืองไทย. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มติชน, พ.ศ. 2549. 447 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-323-746-1
 • ศรัณย์ ทองปาน. ช ช้าง กับ ฅ ฅน. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์สารคดี, พ.ศ. 2550. หน้า หน้าที่. ISBN 974-484-215-6
 • คึกฤทธิ์ ปราโมช, หม่อมราชวงศ์. ช้างในชีวิตของผม. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า 2000, พ.ศ. 2549. 112 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-690-514-7
 • สุพจน์ ด่านตระกูลญี่ปุ่นขึ้นเมือง. กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม (ประเทศไทย), พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2546. 474 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-4092-83-1
 • ยุพา ชุมจันทร์. ตามรอยยุวกษัตริย์ สวิตเซอร์แลนด์. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, พ.ศ. 2550. 200 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 978-974-7525-17-5
 • จุลศักดิ์ อมรเวชตำนานการ์ตูน. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์แสงดาว, พ.ศ. 2544. 624 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-7344-41-6
 • พิพัฒน์ ชูวรเวช, พ.ต.อ. นายแพทย์. ตำนานแสตมป์ไทยสำหรับนักสะสม. กรุงเทพ : อรุณการพิมพ์, พ.ศ. 2546. 264 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-91019-9-5
 • แถมสิน รัตนพันธุ์ตำนาน "ลึก(ไม่)ลับ"' ฉบับ ทระนง ฅนหนังสือพิมพ์. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน, พ.ศ. 2548. 160 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-9785-33-9
 • ประกาศ วัชราภรณ์ทำเนียบคนหนังสือพิมพ์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า (พิมพ์ครั้งแรกโดย ไทยวัฒนาพานิช พ.ศ. 2506), 2533. 462 หน้า. ISBN 974-601-275-4
 • อรณี แน่นหนา. นามนี้มีที่มา. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น, พ.ศ. 2545. 216 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-230-848-9
 • คริส สารคามนักเขียนในอดีต 1. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว, พ.ศ. 2542. 263 หน้า. ISBN 974-7343-79-7
 • คริส สารคามนักเขียนในอดีต 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว, พ.ศ. 2542. 263 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-7343-81-9
 • ชัยวัฒน์ คุประตกุลนิยายวิทยาศาสตร์ โลกหนังสือและภาพยนตร์. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น, พ.ศ. 2545. 264 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-230-847-0
 • เพลิง ภูผา. ย้อนรอยขบวนการยึดอำนาจ ปฏิวัติเมืองไทย. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์เครือเถา, พ.ศ. 2550. 232 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 978-974-8337-16-6
 • เอนก นาวิกมูล และธงชัย ลิขิตพรสวรรค์. ปีติฉายาลักษณ์ - สมุดภาพประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากปกนิตยสารและหนังสือยุคคลาสสิก. กรุงเทพ : เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, พ.ศ. 2550. 138 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 978-974-7706-79-6
 • สุภา ศิริมานนท์ผู้อยู่เหนือเงื่อนไข?. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน, พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2549. 192 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-9785-25-8
 • เล็ก พงษ์สมัครไทย. พระญาติ ราชสกุลกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง, พ.ศ. 2549. 160 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-9687-35-3
 • สุพจน์ ด่านตระกูลพระปกเกล้ากับคณะราษฎร. กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม (ประเทศไทย), พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2544. 385 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 550-1255-37-5
 • จิรวัฒน์ อุตตมะกุล. พระภรรยาเจ้า และสมเด็จเจ้าฟ้า ในรัชกาลที่ ๕. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มติชน, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2548. 398 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-322-964-7
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. พระราชลัญจกร. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้ง,, พ.ศ. 2538. 200 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-7771-63-2
 • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. ISBN 974-221-818-8
 • หนึ่งเดียว. พิพิธภัณฑ์หนังไทย ฉบับ "กลางดงควันปืน". กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ป็อปคอร์น, พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2549. หน้า 224. ISBN 974-93354-0-6
 • หนึ่งเดียว. พิพิธภัณฑ์หนังไทย ฉบับ "ประวัติการณ์ที่สุดหนังไทย". กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ป็อปคอร์น, พ.ศ. 2549. หน้า 328. ISBN 974-94228-8-0
 • 'รงค์ วงษ์สวรรค์ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ในเงาเวลาของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, พ.ศ. 2539. 235 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-7115-97-2
 • สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, พ.ศ. 2547. หน้า หน้าที่. ISBN 974-272-911-5
 • ส. ทรงศักดิ์ศรี. ยอดคนวรรณกรรม. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า, [ม.ป.ป.]. 208 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-602-642-8
 • กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ. ย้อนรอยเจ้าจอมก๊กออ ในรัชกาลที่ ๕. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2549. 416 หน้า. ISBN 974-7383-97-7
 • กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร. ย้อนรอยราชสกุลวงศ์ "วังหน้า-วังหลัง". กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า, พ.ศ. 2549. 216 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-941-204-4
 • กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร. ย้อนรอยราชสกุลวงศ์ "วังหลวง". กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า, พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2549. 304 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-941-205-2
 • นิกร ทัสสโร. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2549. 520 หน้า. ISBN 974-9909-30-5
 • พิมาน แจ่มจรัส. รักในราชสำนัก. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2544. 448 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-341-064-3
 • ประสมศักดิ์ ทวีชาติ (ป.ทวีชาติ). รัฐตำรวจยุคอัศวินผยอง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วันชนะ, พ.ศ. 2545. 304 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-90614-5-4
 • ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544. 490 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-222-648-2
 • เอนก นาวิกมูลลิ้นชักภาพเก่า ประมวลภาพ จากคอลัมน์เปิดกรุภาพเก่าในนิตยสารแพรวรายปักษ์ และคอลัมน์ลิ้นชักภาพเก่าในวิทยาจารย์. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ. 2550. 392 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 978-974-94365-2-3
 • จรัญ พงษ์จีน. ลึกแต่ไม่ลับ คนการเมือง. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มติชน, พ.ศ. 2550. 231 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 978-974-02-0034-5
 • ทันพงษ์ รัศนานันท์. ลุงคำตัน ชีวิต / อุดมการณ์ / ความหวัง. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์เพอร์เฟคท์ พริ้นติ้ง, พ.ศ. 2550. หน้า หน้าที่. ISBN 974-94983-3-x
 • ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. ลูกท่านหลานเธอ ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในราชสำนัก. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มติชน, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2550. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 978-974-323-989-2
 • ทัศนา ทัศนมิตร. "วัง" มรดกกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า, พ.ศ. 2549. 304 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-94525-4-2
 • มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า. ศรีสวรินทิรานุสรณีย์ น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2549. 176 หน้า. ISBN 974-94727-9-9
 • พิมาน แจ่มจรัส. สงครามในประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2542. 427 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-7481-27-8
 • วิบูล วิจิตรวาทการ. สตรีสยามในอดีต. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2542. 359 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-7377-29-2
 • กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. สตรีสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, พ.ศ. 2547. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-9527-87-9
 • ทศยศ กระหม่อมแก้ว. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จสวรรคตที่เมืองนคร. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน, พ.ศ. 2550. 176 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 978-974-7303-62-9
 • แสงเทียน ศรัทธาไทย. สามราชินีคู่บัลลังก์ ร.๕. กรุงเทพฯ : มหรรณพ, 2539. 318 หน้า. ISBN 974-91483-0-4
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับสุนัขทรงเลี้ยงวังเลอดิส. กรุงเทพ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐, พ.ศ. 2550. 166 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 978-974-9897-15-7
 • จีรวัฒน์ ครองแก้ว. องคมนตรี ศักดิ์ศรีแผ่นดิน. กรุงเทพ : มูลนิธิทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ, พ.ศ. 2550. 269 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 978-974-7362-09-1
 • อุดม เชยกีวงศ์. อนุสาวรีย์ (วัด สะพาน คลอง ถนน). กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ภูมิปัญญา, พ.ศ. 2549. 520 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-9948-37-8
 • สานุพันธ์ ตันติศิริวัฒน์. อัจฉริยะบนทางสีขาว ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ฟรีมายด์, พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548. หน้า หน้าที่. ISBN 974-93482-8-1
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สำนักนายกรัฐมนตรี. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย. กรุงเทพฯ : จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2535, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546. 411 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-7771-17-9
 • สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเจ้านายพระชันษายืนในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และหม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล พระธิดา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2474, แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2486, พ.ศ. 2530. 153 หน้า. ISBN 974-8356-98-1
 • สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาเจ้านายเล็กๆ - ยุวกษัตริย์. กรุงเทพ : ซิลค์เวอร์ม บุคส์, พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2549. 450 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-7047-55-1
 • ณัฐนันท์ สอนพรินทร์. เจาะลึก สมาคมลับ กับการปฏิวัติโลก. กรุงเทพ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, พ.ศ. 2550. หน้า หน้าที่. ISBN 978-974-7489-88-0
 • ภราดร ศักดา. เปิดม่านคนดังหลังวัง ตำนานเก่าเล่าเรื่องดารายุคภาพยนตร์ไทยเฟื่อง. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์สยามบันทึก, พ.ศ. 2551. 264 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 978-974-13-8887-5
 • ไพบูลย์ สำราญภูติ. เพลงลูกกรุง, TK Park Music Library ชุดดนตรีไทย. กรุงเทพ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, พ.ศ. 2550. 168 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 978-974-8218-82-3
 • เจนภพ จบกระบวนวรรณ. เพลงลูกทุ่ง, TK Park Music Library ชุดดนตรีไทย. กรุงเทพ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, พ.ศ. 2550. 176 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 978-974-8218-83-0
 • ณัฐนันท์ สอนพรินทร์. เปนดังฝรั่งตะวันตก King Chulalonglorn I. กรุงเทพ : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, พ.ศ. 2550. 288 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 978-974-09-7337-9
 • ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์เมื่อข้าพเจ้าอยากเป็นนักประพันธ์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า, พ.ศ. 2538. 215 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-602-576-7
 • โกวิท ตั้งตรงจิตร. เรียงร้อยรอยอดีต, ยศช้าง ขุนนาง พระ มหัศจรรย์วัด เวียง วัง. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ชมรมเด็ก, พ.ศ. 2549. 272 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-298-755-6
 • ศิริพงษ์ บุญราศรี. เรือดำน้ำแห่งราชนาวีสยาม. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, พ.ศ. 2547. 168 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-276-277-5
 • จุลลดา ภักดีภูมินทร์เลาะวัง. กรุงเทพฯ : โชคชัยเทเวศร์ (1988), 2535. 416 หน้า. ISBN 974-420-045-6
 • ไกรฤกษ์ นานา. เบื้องหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป. กรุงเทพฯ : มติชน, 2549. 510 หน้า. ISBN 974-323-670-7
 • สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย. เสี้ยวศตวรรษ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์สามัคคีสาร (ดอกหญ้า), พ.ศ. 2539. 263 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-89658-0-5
 • แท้ ประกาศวุฒิสารสุภาพบุรุษเสือแท้. กรุงเทพ : มูลนิธิหนังไทย, พ.ศ. 2544. 368 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-88613-8-4
 • สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แม่เล่าให้ฟัง. กรุงเทพ : Silkworm Books, ค.ศ. 1980. 286 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 978-974-7551-49-5
 • หลวงวิจิตรวาทการ, พลตรี. รวมเรื่องสั้น ใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คส์, พ.ศ. 2544. 545 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-3410-77-5