ผู้ใช้:พม.วีระ/ทดลองเขียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วัดสะเดารัตนาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 มีฐานะเป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๑ พื้นที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๖๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๙๘๐

ประวัติ[แก้]

วัดสะเดารัตนาราม เป็นที่พักสงฆ์ ตั้งแต่ขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๑๐ รวมระยะ ๓๖ ปี คณะสงฆ์โดยหลวงปู่ริม รตนมุณี และชาวบ้านได้ขุดบ่อน้ำ และสงวนต้นไม้ให้เจริญเติบโต พระภิกษุจากวัดอุทุมพร เวียนเข้าพักดูแลปกครองอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านตาเจียด (หมู่บ้านใหญ่) และชาวบ้านคุ้มโคกตะแบง คุ้มโคกเกรียง คุ้มแสรโอ คุ้มหนองไฝ่ ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ รับผิดชอบในการอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณร การรวมกลุ่มของชุมชนทำกิจกรรมด้านศาสนาต่อเนื่องจึงประสงค์สร้างเป็นวัดของหมู่บ้าน เป็นที่พักสงฆ์ รวมระยะต่อเนื่อง ๓๖ ปี ชื่อวัดสะเดารัตนาราม ชี้บ่งถึงคำว่า ที่พำนักอาศัยอันร่มเย็น หลวงปู่ริม รตนมุณี เป็นผู้ริเริ่มสร้าง ณ ทุ่งตะโมกสะเดา เหตุผลที่ตั้งชื่อว่า วัดสะเดารัตนาราม (๑) เป็นเหตุผลทางประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น (๒) เป็นชื่อที่ใช้โดยทั่วไปทั้งทางคณะสงฆ์และราชการ ก่อนจะตั้งชื่อนี้อย่างเป็นทางการในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 • ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ ตามประกาศในราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา เล่ม ๑๒๑ ตอน ๒๗ ง ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ หน้า ๔๔[1]
 • ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา โดยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๒๕๑ ง ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑ และบัญชีรายชื่อวัดที่ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ (ท้ายประกาศ) ลำดับที่ ๕๒ หน้า ๓ โดยวัดสะเดารัตนาราม ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ กำหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๘ เมตร ยาว ๕๔ เมตร [2]

การเผยแผ่[แก้]

    ดำเนินกิจกรรมในภาระกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทุ่งมน (อ.ป.ต.) ที่ตั้งขึ้นเมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑  ซึ่งเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ประจำจังหวัดสุรินทร์ ลำดับที่ ๕ ประจำปี ๒๕๔๖ [3]    
 

เจ้าอาวาสวัด[แก้]

    พระครูปริยัติกิตติวรรณ ฉายา กิตฺติวณฺโณ (วีระ) แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘   

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา แหล่งที่มา: [1]. (๑๘-๕-๒๕๖๓).
 2. ราชกิจจานุเบกษา แหล่งที่มา: [2]. (๑๘-๕-๒๕๖๓).
 3. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ แหล่งที่มา: [3] (๑๙-๕-๒๕๖๓).

ข้อมูลอื่น[แก้]