ปารณ ชาตกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปารณ ชาตกุล
เกิด ไทย
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่า
ผลงานสำคัญ
  • โครงการปรับปรุงห้องสตูดิโอชั้น 9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • โครงการปรับปรุงศูนย์บริการวิชาการชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปารณ ชาตกุล เป็นสถาปนิก ภูมิสถาปนิกชาวไทย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ปารณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมภายใน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยเกียรตินิยมอันหนึ่ง (เหรียญทอง) จากนั้นได้เลือกเข้าศึกษาต่อจนจบปริญญาโท ในสาขาภูมิสถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ผศ.ปารณ มีความเชี่ยวชาญพิเศษโดยเฉพาะด้านวัสดุพืชพรรณ การใช้ต้นไม้ สังคมพืช รวมถึงยังเป็นอาจารย์สอนทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในผสานกับภูมิสถาปัตยกรรม หรือที่เรียกว่างานภูมิทัศน์ภายในอาคาร (Interiorscape)

ผลงาน[แก้]

อาจารย์ปารณ มีผลงานการเขียนหนังสือชื่อ เลียบขอบไพร ISBN 978-974-033-331-9 ซึ่งเป็นการบอกเล่าแนวคิดและประสบการณ์ที่น่าสนใจขณะที่พานิสิตศึกษาธรรมชาติในป่า ตลอดจนการเตรียมตัวศึกษาธรรมชาติทั้งพืชและสัตว์ โดยสอดแทรกด้วยเนื้อหาทางวิชาการในเบื้องต้น พร้อมภาพวาดและภาพถ่ายของผู้เขียนเองทั้งหมด [2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ปารณ ชาตกุล, Website:land.arch.chula.ac.th/ .สืบค้นเมื่อ 13/09/2561
  2. ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข หน้า ๘, ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๖, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖