ตำบลบางหญ้าแพรก (อำเภอเมืองสมุทรสาคร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตำบลบางหญ้าแพรก เป็นหน่วยการปกครองระดับตำบลสังกัดอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เดิมเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของตำบลท่าฉลอมก่อนการตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกในปี พ.ศ. 2448  จึงทำให้บ้านบางหญ้าแพรกแต่เดิม กลายเป็นส่วนหนึ่งของสุขาภิบาลท่าฉลอมไปโดยปริยาย ประชากรของบ้านบางหญ้าแพรกมีการกระจายตัวของชุมชนจากริมฝั่งแม่น้ำกระจายเข้าไปในแผ่นดินด้านใน โดยมีวัดบางหญ้าแพรกเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นชุมชนประมงชายฝั่งทะเล ชุมชนมีความหนาแน่นและกระจุกตัวที่บริเวณริมแม่น้ำท่าจีนและปากคลองบางหญ้าแพรก ประชาชนประกอบอาชีพประมง การต่อเรือประมง  และการแปรรูปอาหารทะเล เช่น การทำปลาเค็ม เป้นต้น

ในปีพ.ศ. 2478 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครขึ้น ได้ยกพื้นที่ในเขตสุขาภิบาลท่าฉลอมเดิมและสุขาภิบาลเมืองสมุทรสาครตั้งเป็นเทศบาลเมืองขึ้นใหม่ รวมทั้งการกำหนดอาณาเขตเทศบาลเมืองสมุทรสาครขึ้นใหม่ด้วย ซึ่งมีพื้นที่ของบางหญ้าแพรกตั้งแต่วัดนักบุญอันนาลัยทางด้านเหนือจนถึงด้านท้ายวัดบางหญ้าแพรก และพื้นที่ฝั่งวัดกำพร้าในตำบลบางหญ้าแพรกเดิม

ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองสมุทรสาคร พ.ศ. 2495 โดยการปรับปรุงเขตการปกครองของเทศบาลเมืองสมุทรสาครเสียใหม่ โดยการตัดเขตพื้นที่ของท่าจีนและบางหญ้าแพรกในเขตเทศบาลออกมาตั้งเป็นตำบลใหม่ ได้จำนวน 8 หมู่บ้าน และโอนหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโคกขามและตำบลบางเจ้า ได้จำนวน 4 หมู่บ้าน และแบ่งออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลท่าจีน และตำบลบางหญ้าแพรก  มีหมู่บ้านในเขตปกครองตำบลละ 6 หมู่บ้าน  และให้ขึ้นกับอำเภอเมืองสมุทรสาคร