ตัวแทน (แก้ความกำกวม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

agent, agency อาจหมายถึง

กฎหมาย[แก้]

 1. ตัวแทน (อังกฤษ: agency) - ชื่อสัญญาซึ่งให้บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า "ตัวแทน" (อังกฤษ: agent) มีอำนาจทำการแทนบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า "ตัวการ" (อังกฤษ: principal) และตัวแทนตกลงจะทำการนั้น
 2. ผู้ใช้ให้กระทำความผิด (ฝรั่งเศส: agent provocateur; อังกฤษ: instigator) - บุคคลผู้ก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดอาญา ไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วาน หรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอื่นใด
 3. ผู้สนับสนุนการกระทำความผิด (อังกฤษ: agent หรือ aid) - บุคคลกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิด ก่อนหรือขณะกระทำความผิด แม้ผู้กระทำความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม
 4. สายลับ (ฝรั่งเศส: agent provocateur) - โดยเฉพาะสายลับที่ส่งมาเพื่อก่อกวนทางการเมือง
 5. ผู้แทน (อังกฤษ: agent) - เช่น ผู้แทนฝ่ายบริหาร (อังกฤษ: executive agent)
 6. ตัวแทน (อังกฤษ: agent) - ในความหมายทั่ว ๆ ไป เช่น ตัวแทนทางทูต (อังกฤษ: diplomatic agent) ตัวแทนฝ่ายกงสุล (อังกฤษ: consular agent)

สถาบัน[แก้]

 1. หน่วยงาน (อังกฤษ: agency) - บุคคล คณะบุคคล หรือสถาบัน ซึ่งประกอบกันเป็นองค์กรหนึ่ง ๆ เพื่อทำหน้าที่ใด ๆ เช่น หน่วยงานราชการ (อังกฤษ: public agency) หน่วยงานเอกชน (อังกฤษ: private agency) หน่วยงานของรัฐ (อังกฤษ: administrative agency)
 2. สำนักงาน (อังกฤษ: agency) - สถานที่ทำการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทห้างร้านเป็นต้น เช่น สำนักงานข่าวกรอง (อังกฤษ: intelligence agency) สำนักงานสลากกินแบ่ง (อังกฤษ: Government Lottery Agency) สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน (อังกฤษ: Savings Bank Agency)
 3. ทบวง (อังกฤษ: agency) - หน่วยงานประเภทหนึ่ง ซึ่งคนละความหมายกับ "ทบวง" ของประเทศไทยอันตรงกับภาษาอังกฤษว่า "sub-ministry"

วิทยาศาสตร์[แก้]

 1. สาร (อังกฤษ: agent) - เช่น ชีวสาร (อังกฤษ: biologica agent) สารเพิ่มความชัดภาพ (อังกฤษ: enhancing agent}})
 2. ยา (อังกฤษ: agent) - เช่น ยาสงบประสาทรอง (อังกฤษ: antianxiety agent)

ดูเพิ่ม[แก้]