ค่าเปิดรับแสง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ความเร็วชัตเตอร์สูง, ปริมาณการรับแสงน้อย
ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ, ปริมาณการรับแสงมาก

ในทางการถ่ายภาพ ค่าเปิดรับแสง (exposure value, EV) เป็นค่าที่ใช้ในการวัดความสว่างของแสงในการถ่ายภาพ เพื่อกำหนดมาตรฐานความไวแสงของฟิล์ม หรือเซนเซอร์รูปภาพของกล้องดิจิทัล โดยคำนวณจากปัจจัยที่ส่งผลให้แสงผ่านเข้ากล้องได้มากน้อยต่างกันคือ ค่าเอฟ และเวลาการเปิดรับแสง (ความเร็วชัตเตอร์) โดยมีสูตร ดังนี้

เมื่อ

  • N คือค่าเอฟ
  • t คือความเร็วชัตเตอร์

ซึ่งจะได้ตาราง ดังนี้

เวลาเปิดหน้ากล้อง, เป็นวินาที,เครื่องหมาย * สำหรับค่าอื่นๆ และ f-numbers (ไม่ขึ้นกับ ISO)
EV f-number
1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11 16 22 32 45 64
−6 60 2 m 4 m 8 m 16 m 32 m 64 m 128 m 256 m 512 m 1024 m 2048 m 4096 m
−5 30 60 2 m 4 m 8 m 16 m 32 m 64 m 128 m 256 m 512 m 1024 m 2048 m
−4 15 30 60 2 m 4 m 8 m 16 m 32 m 64 m 128 m 256 m 512 m 1024 m
−3 8 15 30 60 2 m 4 m 8 m 16 m 32 m 64 m 128 m 256 m 512 m
−2 4 8 15 30 60 2 m 4 m 8 m 16 m 32 m 64 m 128 m 256 m
−1 2 4 8 15 30 60 2 m 4 m 8 m 16 m 32 m 64 m 128 m
0 1 2 4 8 15 30 60 2 m 4 m 8 m 16 m 32 m 64 m
1 1/2 1 2 4 8 15 30 60 2 m 4 m 8 m 16 m 32 m
2 1/4 1/2 1 2 4 8 15 30 60 2 m 4 m 8 m 16 m
3 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15 30 60 2 m 4 m 8 m
4 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15 30 60 2 m 4 m
5 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15 30 60 2 m
6 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15 30 60
7 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15 30
8 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15
9 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8
10 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4
11 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2
12 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1
13 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2
14 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4
15 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8
16 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15

* ค่าที่ระบุ ‘m’ หมายถึงเวลาเป็นนาที.

ประโยชน์ของค่า EV นอกจากใช้เป็นมาตรฐานวัดความสว่างแล้ว ยังใช้อ้างอิงในระบบเครื่องวัดแสงของกล้องในการวัดแสงทั้งแบบปรับเอง (Manual Mode) และแบบระบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะระบบโปรแกรม (P Mode) ที่กำหนดเป็นขนาดหน้ากล้องและความเร็วชัตเตอร์ตามตาราง ค่า EV นอกจากนี้แล้วในกล้องดิจิทัล ยังใช้เป็นคุณลักษณะในการพิจารณาเปรียบเทียบความไวแสงของกล้องแต่ละตัว ว่ามีความไวแสงตั้งแต่ EV ต่ำสุดเท่าไร ถึง EV สูงสุดเท่าไร อีกด้วย ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของเซ็นเซอร์รับภาพแต่ละรุ่น

ดูเพิ่ม[แก้]