ขั้นตอนวิธีซิมเพล็กซ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ขั้นตอนวิธีซิมเพล็กซ์(Simplex Algorithm) หรือวิธีซิมเพล็กซ์ (Simplex method) จะอาศัยหลักการของแมทริกซ์เข้าช่วยในการผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในแต่ละขั้นตน อย่างมีเหตุผล และเปลี่นแปลงไปในทางที่จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ โมเดลทางคณิตศาสตร์ต้องการ

บทนำ[แก้]

การแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้น หรือ กำหนดการเชิงเส้น (Linear programming) สำหรับโมเดลคณิตศาสตร์ที่มีตัวแปรไม่มาก เราก็สามารถหาคำตอบได้ไม่ยากนัก แต่หากตัวแปรมีมากขึ้น ก็จำเป็นต้องหาวิธีการอื่นเข้ามาช่วยในการหาคำตอบของโมเดล ซึ่งวิธีซิมเพล็กซ์เป็นวิธีการหนึ่งที่ให้ผลดี และเข้าใจได้ง่าย
ขั้นตอนวิธีซิมเพล็กซ์ เป็นวีธีการของ จอร์จ แดนท์ซิก (George Dantzig) ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้น ซึ่งชื่อของขั้นตอนวิธีนี้ มาจากแนวคิดของ ซิมเพล็กซ์ นั่นเอง
วิธีซิมเพล็กซ์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น(Linear programming) ซึ่งเป็นกระบวนการทางพีชคณิตที่ประกอบด้วยการกระทำซ้ำ ๆ กันเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุด ยกตัวอย่างเช่น
    ค่าที่มากที่สุดของ  Z = 3x1 + 2x2
ภายใต้เงื่อนไข 4x1 + 2x2 ≤ 16
x1 + 2x2 ≤ 8
x1 + x2 ≤ 5
x1 ≥ 0 , x2 ≥ 0

ปัญหาในลักษณะเช่นนี้จะสามารถ ใช้วิธีซิมเพล็กซ์ ในการหาคำตอบได้ โดยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนปัญหาที่กำหนดให้อยู่ในรูปมาตรฐาน (Standard Form) โดยจะต้องแปลงอสมการของปัญหา ให้เป็นสมการ ซึ่งจะมีการเพิ่มตัวแปรเข้าไปในแต่ละอสมการเรียกว่าตัวแปรแบบ Slack หรือ Surplus ดังนั้นเราจะเขียนตัวอย่างข้างต้นได้ใหม่เป็น

     ค่ามากที่สุดของ  Z = 3x1 + 2x2
ภายใต้เงื่อนไข 4x1 + 2x2 + s1 = 16
x1 + 2x2 + s2 = 8
x1 + x2 + s3 = 5
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, s1 ≥ 0, s2 ≥ 0, s3 ≥ 0

รูปมาตรฐาน(Standard Form)[แก้]

การจะแปลงกำหนดการเชิงเส้นให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน สามารถทำได้โดยการแปลง อสมการที่มีเครื่องหมาย ≥, ≤ ให้อยู่ในรูปของสมการ ซึ่งเราจะเพิ่มตัวแปรเข้าไปในสมการที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 และย้ายตัวแปรทั้งหมดไว้ด้านขวา ส่วนตัวเลขที่เหลือไว้ด้านซ้าย ซึ่งรูปมาตรฐานจะอยู่ในรูป

จากรูปแบบโมเดลคณิตศาสตร์ของโปรแกรมเชิงเส้น
 ค่ามากที่สุดของ  Z = c1x1 + c2x2 + c3x3
         a11x1 + a12x2 + a13x3 ≤    b1
         a21x1 + a22x2 + a23x3 ≤    b2
         a31x1 + a32x2 + a33x3 ≤  b3
x1 , x2 , x3 ≥ 0
เขียนสมการเพื่อเพิ่มเติมตัวแปรช่วย ได้ดังนี้
         Z - c1x1 - c2x2 - c3x3             = 0
         a11x1 + a12x2 + a13x3    + x4         = b1
         a21x1 + a22x2 + a23x3        + x5     = b2
         a31x1 + a32x2 + a33x3            + x6 = b3
          x1 , x2 , x3 , x4 , x5, x6 ≥  0

ตัวแปรที่เพิ่มเข้ามามีสองแบบดังนี้[แก้]

 • ตัวแปรแบบ Slack
ในอสมการที่มี ≤ โดยทางซ้ายเป็นการดำเนินการของตัวแปร และทางขวาเป็นค่าตัวเลขตัวหนึ่ง เราสามารถเพิ่มตัวแปรแบบ Slack เข้าไปทางซ้ายได้เพื่อเป็นตัวแทนเพิ่มค่าให้เท่ากับค่าทางขวา เช่น
     จากข้อจำกัด   7x1 + 34x2 ≤ 125
     สามารถเขียนเป็น  7x1 + 34x2 + x3 = 125 เมื่อ x3 ≥ 0
 • ตัวแปรแบบ Surplus
ในอสมการที่มี ≥ โดยทางซ้ายเป็นการดำเนินการของตัวแปร และทางขวาเป็นค่าตัวเลขตัวหนึ่ง เราสามารถเพิ่มตัวแปรแบบ Surplus เข้าไปทางซ้ายได้เพื่อเป็นตัวแทนลดค่าให้เท่ากับค่าทางขวา เช่น
     จากข้อจำกัด   7x1 + 34x2 ≥ 125
     สามารถเขียนเป็น  7x1 + 34x2 - x3 = 125 เมื่อ x3 ≥ 0

ขั้นตอนวิธี[แก้]

วิธีการต่อไปนี้จะเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนวิธีซิมเพล็กซ์ ซึ่งหาผลเฉลยที่มีค่ามากที่สุด แต่หากต้องการหาผลเฉลยที่มีค่าน้อยสุดสามารถทำได้โดย
     ค่าน้อยสุดของ Z = - (ค่ามากสุดของ -Z)

วิธีการ[แก้]

1 จัดรูป กำหนดการเชิงเส้น ให้อยู่ในรูปมาตรฐาน
2 สร้างตารางซิมเพล็กซ์ดังนี้

Z x1 x2 x3 x4 x5 x6 b
Z 1 -c1 -c2 -c3 0 0 0 0
x4 0 a11 a12 a13 1 0 0 b1
x5 0 a21 a22 a23 0 1 0 b2
x6 0 a31 a32 a33 0 0 1 b3

3 เลือกตัวแปรขาเข้า(entering variable) คือการเลือกตัวแปรที่ไม่เป็นตัวแปรมูลฐาน(non-basic variable) ให้เป็นตัวแปรมูลฐาน(basic variable) โดยดูจากสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ติดลบมากที่สุด แต่ถ้าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในสมการเป้าหมายเป็น บวก หรือ 0 แล้วแสดงว่าถึงจุดที่เหมาะสม ไม่ต้องทำต่อไปอีก
4 เลือกตัวแปรขาออก(leaving variable) ด้วยการหาอัตราส่วนของค่าผลลัพธ์กับสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเข้าที่เลือกไว้ในขั้นที่ 3 (ไม่ต้องคำนึงถึงสัมประสิทธิ์ที่เป็นลบหรือศูนย์) เลือกอัตราส่วนต่ำสุดของตัวแปรมูลฐาน อยู่ที่ตัวใดแสดงว่าตัวนั้นจะเป็นตัวแปรออก
5 เปลี่ยนตัวแปรมูลฐาน ด้วยการแลกที่กันระหว่างตัวแปรขาเข้าและตัวแปรขาออก ด้วยการคำนวณโดยใช้การดำเนินการตามแถว (row operation)
6 ให้กลับไปทำขั้นที่ 3, 4, 5 ต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงจุดที่เหมาะสมแล้ว

ตัวอย่าง[แก้]

    ค่ามากที่สุด  Z = 6x1 + 4x2
    จากข้อจำกัด 2x1 + 3x2 ≤ 100
         4x1 + 2x2 ≤ 120
         x1, x2 ≥ 0

สามารถเขียนเป็นรูปแบบมาตรฐานได้ดังนี้

    ค่ามากที่สุด  Z - 6x1 - 4x2 = 0
    จากข้อจำกัด 2x1 + 3x2 + x3    = 100
         4x1 + 2x2    + x4 = 120
         x1, x2, x3, x4 ≥ 0

นำรูปแบบมาตรฐานที่ได้ไปสร้างตารางซิมเพล็กซ์ ได้ดังนี้

Z x1 x2 x3 x4 b
Z 1 -6 -4 0 0 0
x3 0 2 3 1 0 100
x4 0 4 2 0 1 120

พิจารณาแถวแรก Z ค่าสัมประสิทธ์ที่มีค่าน้อยสุด คือ -6 จึงเลือก x1 เป็นตัวแปรขาเข้า พิจารณา อัตราส่วนของค่า b กับสัมประสิทธิ์ของตัวแปรขาเข้า

         แถวที่ x3 มีอัตราส่วนเป็น  100/2
         แถวที่ x4 มีอัตราส่วนเป็น  120/4

ดังนั้นจึงเลือก x4 เป็นตัวแปรขาออก

เปลี่ยนให้ x1 เป็นตัวแปรมูลฐาน โดยแลกที่กับ x4 ด้วยวิธีการดำเนินการตามแถว จะได้ตารางซิมเพล็กซ์ ดังนี้

Z x1 x2 x3 x4 b
Z 1 0 -1 0 3/2 180
x3 0 0 2 1 -1/2 40
x1 0 1 1/ 2 0 1/4 30


พิจารณาในแนวทางเดิมก็จะได้ x2 เป็นตัวแปรขาเข้า และ x3 เป็นตัวแปรขาออก เปลี่ยนให้ x2 เป็นตัวแปรมูลฐาน โดยแลกที่กับ x3 ด้วยวิธีการดำเนินการตามแถว จะได้ตารางซิมเพล็กซ์ ดังนี้

Z x1 x2 x3 x4 b
Z 1 0 0 1/2 5/4 200
x2 0 0 1 1/2 -1/4 20
x1 0 1 0 -1/4 3/8 20
เมื่อพิจารณาตารางซิมเพล็กซ์ก็จะเห็นว่า สัมประสิทธิ์ในฟังก์ชันวัตุประสงค์(พิจารณาแถว Z) มีค่าไม่ติดลบทั้งหมด ดังนั้นเราก็ได้ผลเฉลยี่เหมาะสมที่สุดแล้วดังนี้
            x1 = 20
            x2 = 20
            ค่ามากที่สุดของ z = 200

ประสิทธิภาพ[แก้]

ขั้นตอนวิธีซิมเพล็กซ์ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ และได้รับการพัฒนามากกว่าวิธีที่คิดค้นขึ้นมาก่อนหน้า อย่างไรก็ตามใน ค.ศ.1972 Klee และ Minty ได้เสนอตัวอย่างที่ที่แสดงให้เห็นว่าในกรณีเลวร้ายที่สุด ประสิทธิภาพการทำงานของขั้นตอนวิธีซิมเพล็กซ์จะใช้เวลาเป็นเอกซ์โพเนนเชียล ตั้งแต่นั้นมาการกระดำกรือการดำเนินการด้วยขั้นตอนวิธีนี้ก็ถูกแสดงว่าเป็นขั้นตอนตอนวิธีที่มีประสิทะภาพที่แย่
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการสังเกตว่าขั้นตอนวิธีซิมเพล็กซ์มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติแม้ว่าจะมีใช้เวลาเป็นเอกซ์โพแนนเชียลในกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็ตาม และได้นำไปสู่​​การพัฒนาที่จะวัดประสิทธิภาพในรูปแบบอื่น ซึ่งจริงๆ แล้ว ขั้นตอนวิธีซิมเพล็กซ์จะใช้เวลาเป็นโพลิโนเมียลในกรณีเฉลี่ยทั่วไป ภายใต้การแจกแจงความน่าจะเป็น ซึ่งความแม่นยำของประสิทธิภาพใยเชิงเฉลี่ยนี้จะขึ้นอยู่กับการเลือกการแจกแจงความน่าเป็นของโมเดลทางคณิตศาสตร์ และการนำเสอนอื่นๆ ได้แสดงให้เห็นว่ากรณีที่เลวร้ายที่สุดสำหรับขั้นตอนวิธีซิมเพล็กซ์นั้นมีผลน้อยมากต่อประสิธิภาพโดยรวม

อ้างอิง[แก้]