กีฬาบริดจ์ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กีฬาบริดจ์
ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46
Contract bridge pictogram.svg
สนามวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วันที่19–25 พฤษจิกายน พ.ศ. 2561

กีฬาบริดจ์ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 19–25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยมีการแข่งขันอยู่ 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ คู่ และทีม

สรุปเหรียญรางวัล[แก้]

อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ศรีสะเกษ 1 2 1 4
2 อุดรธานี 3 3 6
3 กรุงเทพมหานคร 1 1 1 3
4 ตรัง 1 1 2
5 สมุทรสาคร 1 1 2
6 กำแพงเพชร 1 2 3
7 ขอนแก่น 1 1
8 นนทบุรี 1 1
9 บุรีรัมย์ 1 1
10 ราชบุรี 1 1
รวม 6 6 9 21

การแข่งขัน[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) ศรีสะเกษ
พรเทพ ลีลาสงวน
กิรวัฒน์ ลิ้มสินโสภณ
ศรีสะเกษ
ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล
วิทยา วิริยะมนต์ชัย
ตรัง
จงชนะ จันทมาศ
เกษมสุข คุ้มตะโก
คู่ผสม อุดรธานี

ตฤณ แก้วเกตุ
นลพรรณ นามอาษา

ศรีสะเกษ

กนกพร เจนบรรจง
กฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์

นนทบุรี

หิรัญ วิลาสินีวรรณ
กษมา กู้ตลาด

คู่หญิง กรุงเทพมหานคร

มัณฑณี ใหญ่สว่าง
จุฬาภรณ์ นำชัยศิริ

สมุทรสาคร

ณัฐวรัณ ลิ้มพงษ์
ธนาพร ธัญญะเศรษฐ์

อุดรธานี

อุษณีย์ ชุมทอง
ภูริยา กัณทนเวทย์

ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) ตรัง

จงชนะ จันทมาศ
พบสิทธิ์ กมลเวช
ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
เดเนียล อีแวน วินเซอร์
เกษมสุข คุ้มตะโก
จิรวุฑฒิ์ โถทองคำ

ศรีสะเกษ

ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล
วิทยา วิริยะมนต์ชัย
พรเทพ ลีลาสงวน
กฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์
กิรวัฒน์ ลิ้มสินโสภณ
อัษฎางค์ เรียมศรี

สมุทรสาคร

ฉัฐธวัช จริยานันทเนตร
จตุรงค์ ศศิบุตร
พันธ์จรูญ จริยานันทเนตร
สมหมาย มัธยัสถ์ถาวร
ชยันต์ พิภพลาภอนันต์
วรรณา อมรเมศวรินทร์

กำแพงเพชร

เลนิน จำปาคำ
กิตตินันท์ โกธา
กฤษกร เซี่ยงหลิว
พริษฐ์ พรหมจันทร์
พิชญ์พฤกษ์ กุยสุวรรณ
ธีรภัทร โสภาค

ทีมผสม ศรีสะเกษ

วัลลภา สว่างโสภากุล
กนกพร เจนบรรจง
กฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์
กิรวัฒน์ ลิ้มสินโสภณ
ภาวิณี สิทธิเจริญสวัสดิ์
อัษฎางค์ เรียมศรี

กรุงเทพมหานคร

จิตตกานต์ ปัจฉิมสวัสดิ์
พีรชา สุริยา
มัณฑณี ใหญ่สว่าง
สุพจน์ ใหญ่สว่าง
จุฬาภรณ์ นำชัยศิริ
อภิสัย มากไมตรี

บุรีรัมย์

ศมนวรรณ ลำเจียก
วนิดา เกตุสกุล
อมรพงศ์ วิชยาภัยบุนนาค
เกนหลง จารุศร
ทวีสิทธิ์ ตรีมานคา
ชัยรัตน์ ตันชัชวาล

ราชบุรี

พิสิฐ จาตุรแสงไพโรจน์
รดา วิสัยจร
กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
สุภางค์ เมฆจรัส
ทรงพล สิริรวมทรัพย์
จิราวุฒิ แซ่ตั้ง

ทีมหญิง ศรีสะเกษ

นริศรา อินทโร
ลานพิกุล ธงไชยฤทธิ์
วัลลภา สว่างโสภากุล
กนกพร เจนบรรจง
ธฤตชลธร ชดช้อย
ภาวิณี สิทธิเจริญสวัสดิ์

อุดรธานี

อุษณีย์ ชุมทอง
วิชุดา เวชกลาง
ภูริยา กัณทนเวทย์
รุจิรา ศรีสุขา
นลพรรณ นามอาษา
ศุภลักษณ์ อักษรนำ

ขอนแก่น

ระชา ธรรมทักษิณ
ปรีชญา วรศิริ
วิรียา แสงภักดิ์
ฐาปนี ไชยสิงห์
วนาวัลย์ สุวรรณมิตร
ภคนันท์ ธัญจิรานุกูล

สมุทรสาคร

ทรรศน์มน ทรรทรานนท์
อุรศา วิทูรพงศ์
อุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณ
พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร
ณัฐวรัณ ลิ้มพงษ์
ธนาพร ธัญญะเศรษฐ์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]