การอธิษฐาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แมรี แม็กดาเลน วาดโดย Ary Scheffer (1795–1858).

การอธิษฐาน (อังกฤษ: prayer) หมายถึง การตั้งจิตร้องขอต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง[1]

การอธิษฐานในศาสนาคริสต์[แก้]

ดูบทความหลักที่: การอธิษฐานในศาสนาคริสต์

การอธิษฐาน (อังกฤษ: prayer) หรือที่ชาวคาทอลิกเรียกว่าการภาวนา เป็นวิธีการที่คริสต์ศาสนิกชนใช้ติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้า กระทำได้เพื่อวัตถุประสงค์หลายอย่าง เช่น สรรเสริญพระเจ้า ขอบพระคุณเพื่อได้รับพระพร สารภาพบาป ขอความช่วยเหลือเพื่อตนเองหรือผู้อื่น[2] ถ้อยคำที่ใช้ในการอธิษฐานนั้นชาวโปรเตสแตนต์เรียกว่าคำอธิษฐาน ส่วนชาวคาทอลิกเรียกว่าบทภาวนา (ในภาษาอังกฤษเรียกเหมือนกันว่า prayer)

การอธิษฐานในศาสนาพุทธ[แก้]

ดูบทความหลักที่: อธิษฐาน (ศาสนาพุทธ)

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2546, หน้า 1324
  2. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า