ข้ามไปเนื้อหา

การค้นหาในแนวกว้าง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก การค้นตามแนวกว้าง)
ภาพแสดงลำดับการค้นของการค้นตามแนวกว้าง

ในทฤษฎีกราฟ การค้นหาตามแนวกว้าง (อังกฤษ: breadth-first search หรือย่อว่า BFS) คือขั้นตอนวิธีในการท่องกราฟอย่างหนึ่ง โดยในขณะที่กำลังท่องกราฟมายังจุดยอดหนึ่ง ๆ นั้น จะมีการกระทำสองอย่างคือ: (ก) เข้าเยี่ยมและตรวจสอบจุดยอดดังกล่าว (ข) เข้าถึงจุดยอดข้างเคียงของจุดยอดดังกลาว การท่องกราฟจะเริ่มต้นที่จุดยอดรากที่กำหนดและไปยังจุดยอดอื่น ๆ จนเกิดเป็นต้นไม้แบบทอดข้าม การท่องกราฟอีกรูปแบบที่คล้ายคลึงกันคือการค้นหาในแนวลึก

การค้นในลักษณะนี้ถูกใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานในการแก้ปัญหาทฤษฏีกราฟรวมถึงการค้นในปริภูมิสถานะ

เนื่องจากมีลักษณะของการแวะผ่านปมไปทีละระดับ จึงเรียกอีกอย่างว่า การค้นทีละระดับ (Level-order search)

ลักษณะโดยทั่วไป[แก้]

ภาพแสดงลำดับการค้นของการค้นตามแนวกว้าง

การค้นตามแนวกว้าง มีลักษณะการค้นหาลงไปทีละระดับ โดยการตรวจสอบระดับลูกทั้งหมดก่อน จึงลงไประดับถัดไป ซึ่งสามารถสร้างการค้นแบบนี้โดยใช้แถวคอย เพื่อให้ปมถูกค้นตามลำดับของระดับชั้น

เนื่องจากการค้นแบบนี้เป็นการค้นที่มีระบบ กล่าวคือไม่มีการตัดสินใจเลือกเส้นทางระหว่างการค้น แต่จะทำการค้นไปเรื่อยๆ ตามรูปแบบจนเจอคำตอบ จึงจัดอยู่ในกลุ่มของการค้นแบบ Blind Search หรือ Uniformed Search

ขั้นตอนวิธี[แก้]

 1. เพิ่มปมเริ่มต้นลงในแถวคอย
 2. นำปมออกจากแถวคอย ทำสัญลักษณ์แสดงการแวะผ่านแล้ว จากนั้นตรวจสอบดังนี้
  • ถ้าเป็นปมที่สนใจหรือคำตอบ ให้ยุติการค้นหาและส่งคืนค่าผลลัพธ์
  • ทำการเพิ่มปมลูกที่ยังไม่เคยแวะผ่านทุกปมลงในแถวคอย
 3. หากแถวคอยว่าง แสดงว่าจบการค้นหา
 4. หากแถวคอยไม่ว่าง ให้กลับไปขั้นตอนที่ 2

codes[แก้]

ภาพแสดงการเปลี่ยนสถานะของปมตามรหัสเทียม
เมื่อกำหนดสถานะของปมดังนี้
 • WHITE ปมยังไม่เคยถูกค้น
 • GRAY ปมอยู่ในแถวคอย
 • BLACK ปมถูกค้นเรียบร้อยแล้ว
    BFS(G(V,E), s) {
      for each v in V {
        color[v] <- WHITE;
      }
      Q = an empty queue;
      Q.enqueue(s);
      color[s] <- GRAY
      while (Q is not an empty queue) {
        u <- Q.dequeue();
        color[u] <- BLACK;
        for(each v that adjacent with u) {
          if(color[v]=WHITE) {
            Q.enqueue(v);
            color[v] = GRAY;
          }
        }
      }
    }

ตัวอย่าง[แก้]

445
445
ภาพตัวอย่างแสดงการเชื่อมโยงของเมืองในประเทศโรมาเนีย
เมื่อใช้การค้นตามแนวกว้างกับกราฟนี้ จะได้ลำดับการค้นดังนี้
    Arad > Timisora > Zerind > Sibiu > Craivora > Oradea > Rimnicu > Fagaras > Pitesti > Bucharest

คุณสมบัติ[แก้]

ความซับซ้อนด้านพื้นที่[แก้]

เมื่อกำหนดให้หนึ่งปมมีปมลูก b และกราฟมีความสูง h จะพบว่าในแต่ละระดับจะมีจำนวนปมทั้งสิ้น bh
ดังนั้นสามารถวิเคราะห์ความซับซ้อนของพื้นที่ได้เป็น O(bh)
นอกจากนี้ยังสามารถแทนความซับซ็อนของพื้นที่ในรูปของจำนวนปมคือ O(|V|) เมื่อ V แทนเซ็ตของปมในกราฟ

ความซับซ้อนด้านเวลา[แก้]

พิจารณาลำดับการผ่านปมของการค้นตามแนวกว้างจะพบว่าในแต่ละครั้งของการค้นหา จะผ่านปมหนึ่งๆเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น ดังนั้นจึงใช้เวลาไม่เกิน O(|V|)
ในขณะเดียวกัน การผ่านเส้นเชื่อมในแต่ละครั้งของการค้นจะผ่านเพียงเส้นละหนึ่งครั้งเช่นกัน ดังนั้นจึงใช้เวลาไม่เกิน O(|E|)
ดังนั้นในกรณีเลวร้ายที่สุดของการค้นตามแนวกว้างที่ต้องผ่านทุกปมและทุกเส้นเชื่อม จะสามารถวิเคราะห์เวลาของการทำงานได้เป็น O(|V| + |E|)

ความสมบูรณ์[แก้]

หากมีคำตอบหรือปมที่สนใจอยู่ในกราฟ ไม่ว่ากราฟนั้นจะเป็นกราฟอนันต์หรือไม่ การค้นตามแนวกว้างจะสามารถการันตีได้ว่าจะต้องเจอคำตอบเสมอ

การได้คำตอบเหมาะสมที่สุด[แก้]

คำตอบแรกที่ได้จากการค้นหาตวามแนวกว้าง จะมีระยะห่างจากปมเริ่มต้นเป็นระยะทางสั้นที่สุดเสมอ (เมื่อวัดจากจำนวนเส้นเชื่อม)
แต่ในกรณีที่เป็นกราฟมีน้ำหนัก (Weighted Graph) คำตอบที่ได้อาจไม่ใช่ระยะทางสั้นสุด ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการใช้การค้นหาตามค่าทุนอย่างมีเอกรูป

การประยุกต์ใช้งาน[แก้]

การค้นตามแนวกว้างสามารถใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆของทฤษฏีกราฟได้เช่น

 1. การหาจุดยอดภายในส่วนประกอบที่เชื่อมกัน
 2. หาวงจรอย่างง่าย ในกราฟ
 3. หาป่าไม้แผ่ขยาย ในกราฟ
 4. หาระยะทางสั้นสุดระหว่างสองปม เช่นขั้นตอนวิธีของพริมและขั้นตอนวิธีของไดค์สตรา
 5. ตรวจสอบความเป็นกราฟสองส่วน (Bipartiteness)
 6. ใช้ในขั้นตอนวิธีของเชนีย์
 7. ใช้ในขั้นตอนวิธีของฟอร์ด-เฟอลเกอสัน (Ford–Fulkerson method) ในการคำนวณการไหลสูงสุด (Maximum Flow) ในเครือข่ายการไหล (Flow Network)


อ้างอิง[แก้]

 • Knuth, Donald E. (1997), The Art Of Computer Programming Vol 1. 3rd ed., Boston: Addison-Wesley, ISBN 0-201-89683-4, คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-09-04, สืบค้นเมื่อ 2011-09-29
 • สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล (2010). การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม. ISBN 9786165511940.
 • http://www.personal.kent.edu/~rmuhamma/Algorithms/MyAlgorithms/GraphAlgor/breadthSearch.htm
 • http://intelligence.worldofcomputing.net/ai-search/breadth-first-search.htmlเก็บถาวร 2013-08-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]