ขั้นตอนวิธีของพริม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ขั้นตอนวิธีของพริม (อังกฤษ: Prim's algorithm)Prim's Algorithm ถูกพัฒนาโดยนักคณิตศาสตร์ชื่อ Vojtech Jarnik ในปี1930 ต่อมาถูก พัฒนาต่อโดยนักคอมพิวเตอร์ชื่อ Robert C. Prim ในปี1957 และ Edsger Dijkstra ในปี1959 ดังนั้น อัลกอริทึมนี้บางทีจึงมักเรียกว่า DJP Algorithm , Jarnik Algorithm หรือ Prim-Jarnik Algorithm ซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่ใช้ในการหาขนาด หรือน้ำหนักของต้นไม้ทอดข้ามที่น้อยที่สุด

เราจะเริ่มจากการทำ minimum spanning tree เล็ก ๆในกราฟก่อน จากนั้นจะค่อยๆเลือก edge ที่ ไม่ต่อกับ minimum spanning tree ย่อย ๆเดิมมาต่อเพิ่มไปเรื่อย ๆ จนได้ครบทุก node ซึ่ง algorithm ตัวนี้ จะ implement คล้ายๆกับ Dijkstra's Algorithm

ตัวอย่างขั้นตอนวิธีการของพริม

codeขั้นตอนวิธีของพริม[แก้]

import heapq

def prim(nodes,edges):
  if nodes==None and edges==None:
    return None
  conn = {}
  for u, v, w in edges:
    if u not in conn:
      conn[u] = [(w,u,v)]
      # print(conn[u])      
    else:
      conn[u].append((w, u, v))
      # print(conn[u]) 
    if v not in conn:
      conn[v] = [(w,v,u)]
      # print(conn[v]) 
    else:
      conn[v].append((w, v, u)) 
      # print(conn[v])       
  node = nodes[0]  
  usable_edges = conn[node]  
  heapq.heapify(usable_edges)
  Q = set(node)
  mst = []
  while len(usable_edges) > 0:    
    wt, from_node, to_node = heapq.heappop(usable_edges)    
    if to_node not in Q:
      Q.add(to_node)
      mst.append((from_node, to_node, wt))
      # print(mst)      
      for edge in conn[to_node]:        
        ww, uu, vv = edge
        if vv not in Q:
          heapq.heappush(usable_edges, (ww, uu, vv)) 
  return mst

testcase ขั้นตอนวิธีของพริม[แก้]

import heapq
from prim import prim
# scenario1:กราฟทั่วไป
# Given:มีเส้นเชื่อมดังที่กำหนด
# When:หาระยะที่สั้นที่สุดที่เชื่อมทุกnode
# Then:ได้ผลลัพธ์คือ[('A', 'D', 5),('D', 'F', 6),('A', 'B', 7),('B', 'E', 7),('E', 'C', 5),('E', 'G', 9)]
def test_case1():
  edges = [ ("A", "B", 7), ("A", "D", 5),
     ("B", "C", 8), ("B", "D", 9), ("B", "E", 7),
   ("C", "E", 5),
   ("D", "E", 15), ("D", "F", 6),
   ("E", "F", 8), ("E", "G", 9),
   ("F", "G", 11)]
 
  nodes = ["A","B","C","E","F","G"]
  mst=[('A', 'D', 5),('D', 'F', 6),('A', 'B', 7),('B', 'E', 7),('E', 'C', 5),('E', 'G', 9)]
  assert prim(nodes,edges )==mst

# scenario2:กราฟทั่วไปแต่มีขนาดที่เล็กลง
# Given:มีเส้นเชื่อมดังที่กำหนด
# When:หาระยะที่สั้นที่สุดที่เชื่อมทุกnode
# Then:ได้ผลลัพธ์คือ[ ("A", "C", 3),("A", "B", 4),("B", "D", 2)]
def test_case2():
  edges = [ ("A", "B", 4),("A", "C", 3),("A", "D", 5),("B", "D", 2)]
  nodes = ["A","B","C",]
  mst=[ ("A", "C", 3),("A", "B", 4),("B", "D", 2)]
  assert prim(nodes,edges )==mst

# scenario3:ไม่มีกราฟ
# Given:มีเส้นเชื่อมดังที่กำหนด
# When:หาระยะที่สั้นที่สุดที่เชื่อมทุกnode
# Then:ได้ผลลัพธ์คือNone
def test_case3():
  edges =None
  nodes =None
  mst=None
  assert prim(nodes,edges )==mst

# scenario4:มีค่าซ้ำกัน
# Given:มีเส้นเชื่อมดังที่กำหนด
# When:หาระยะที่สั้นที่สุดที่เชื่อมทุกnode
# Then:ได้ผลลัพธ์คือ[ ("A", "B", 2),("A", "E",2 ),("A", "C", 3),("B", "D", 4)]
def test_case4():
  edges =[ ("A", "B", 2), ("A", "E", 2),("A", "C", 3),("B", "D", 4), ("D", "C", 5), ("E", "C", 6)]
  nodes =["A","B","C","E"]
  mst=[ ("A", "B", 2),("A", "E",2 ),("A", "C", 3),("B", "D", 4)]
  assert prim(nodes,edges )==mst

Big-o[แก้]

 Big-o Prim’s algorithm
    Big o=o(n^2logn)
 Best case กรณีไม่มีmatrix
     Big o=o(1)
  Worst case กรณีมีmatrix
   Big o=o(n^2logn)


[1] [2] [3] [4]

 1. http://www.mwit.ac.th/~jeab/sheet40206/Prim.pdf[ลิงก์เสีย]
 2. https://www.geeksforgeeks.org/greedy-algorithms-set-5-prims-minimum-spanning-tree-mst-2/
 3. http://www.mwit.ac.th/~jeab/sheet40206/Prim.pdf[ลิงก์เสีย]
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Prim%27s_algorithm