วิธีใช้:ตาราง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คู่มือการเขียน
นโยบาย
นโยบาย
อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย
คู่มือพื้นฐาน
หลักการตั้งชื่อบทความ
เขียนให้ดียิ่งขึ้น
เขียนไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
เขียนให้เป็นกลาง
วิธีใช้
การแก้ไขหน้า
การจัดหน้าโดยใช้แม่แบบช่วย
การอัปโหลดภาพ
การใส่ภาพ
การสร้างตาราง
การจัดหมวดหมู่
การสร้างหน้าเปลี่ยนทาง
การใส่ลิงก์
การลิงก์มาที่วิกิพีเดีย
การแทรกสูตรคณิตศาสตร์
อธิบาย
การแก้ไขเล็กน้อย
คำอธิบายอย่างย่อ
การทับศัพท์
คำทับศัพท์ในวิกิพีเดีย
อ่าน/เขียน คำทับศัพท์
ชื่อทะเล
ชื่อประเทศ-เมืองหลวง
ชื่อธาตุ
ถอดเสียงอังกฤษเป็นไทย
ถอดอักษรไทยเป็นโรมัน
อ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มา
ศัพท์บัญญัติ
สีที่ใช้ในเว็บ
แม่แบบ
แม่แบบ
โครง
แม่แบบแสดงข้อความ
แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ
วิธีการสร้างแม่แบบ
บทความเฉพาะทาง
บทความฝรั่งเศส
บทความพฤกษา
บทความการ์ตูนญี่ปุ่น
บทความการทหาร
บทความเพลง

การสร้างตาราง ในวิกิพีเดีย สามารถสร้างโดยใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมายขีดตั้ง หรือใช้คำสั่งของ HTMLสร้างได้

ตัวอย่างตารางแบบพื้นฐาน

สามารถทำได้ 2 แบบคือ

  • แบบที่ 1: ใช้เครื่องหมายขีดตั้งสองครั้ง || เพื่อแยกแต่ละเซล
{| 
| หลักที่ 1 แถวที่ 1 || หลักที่ 2 แถวที่ 1
|- 
| หลักที่ 1 แถวที่ 2 || หลักที่ 2 แถวที่ 2
|}


  • แบบที่ 2: สร้างเซลแต่ละเซลโดยใช้เครื่องหมายขีดตั้ง | ในแต่ละบรรทัด
{| 
| หลักที่ 1 แถวที่ 1
| หลักที่ 2 แถวที่ 1
|- 
| หลักที่ 1 แถวที่ 2
| หลักที่ 2 แถวที่ 2
|}


ใส่ค่า parameter border เพื่อแสดงเส้นขอบตาราง

{|
<span style="font-weight:bold; color:red"><nowiki>border="1" 
| หลักที่ 1 แถวที่ 1 || หลักที่ 2 แถวที่ 1
|- 
| หลักที่ 1 แถวที่ 2 
| หลักที่ 2 แถวที่ 2
|}


รูปแบบทั้งสองด้านบน จะแสดงผลดังนี้

หลักที่ 1 แถวที่ 1 หลักที่ 2 แถวที่ 1
หลักที่ 1 แถวที่ 2 หลักที่ 2 แถวที่ 2

หรือตกแต่งเพิ่ม โดยใช้แม่แบบ class="wikitable"

{|class="wikitable" 
| หลักที่ 1 แถวที่ 1 || หลักที่ 2 แถวที่ 1
|- 
| หลักที่ 1 แถวที่ 2 || หลักที่ 2 แถวที่ 2
|}

จะแสดงผล

หลักที่ 1 แถวที่ 1 หลักที่ 2 แถวที่ 1
หลักที่ 1 แถวที่ 2 หลักที่ 2 แถวที่ 2

การเน้นข้อความ

กขค งจด ตมด สอม
{|
| style="background: red; color: white" | กขค
| งจด
| bgcolor="red" | <font color="white"> ตมด</font>
| สอม
|}
  • style="background: red; คำสั่งพื้นหลังสีแดง สามารถเปลี่ยนชื่อสรได้
  • color: white" สั่งตัวอักษรสีขาว สามารถเปลี่ยนได้
  • ตัวอย่าง
abc def ghi
jkl mno pqr
stu vwx yz

การจำกัดช่อง

{| style="width: 75%;  *จำกัดความกว้างตาราง 75 %
height: 200px" border="1"
|-
| abc || def || ghi
|- style="height: 100px;"
| jkl || style="width: 200px;" | mno || pqr
|-
| stu || vwx || yz
|}

height="130"|จำกัดความสูง width="130"|จำกัดความกว้าง

การจัดรูปแบบ

align="center"|จัดกลาง align="Left"|จัดซ้าย align="Middle"|จัดกลาง align="Right"|จัดชวา


การรวมช่อง

rowspan="2"|รวมช่องแนวตั้ง

colspan="2"|รวมช่องแนวนอน

การเน้นข้อความ

! scope="row"|

! scope="col" |

  • ตัวอย่าง
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 200px; height: 200px;"
|+ Multiplication table
|-
! scope="col" | × 
! scope="col" | 1 
! scope="col" | 2 
! scope="col" | 3
|-
! scope="row" | 1
| 1 || 2 || 3
|-
! scope="row" | 2
| 2 || 4 || 6
|-
! scope="row" | 3
| 3 || 6 || 9
|-
! scope="row" | 4
| 4 || 8 || 12
|-
! scope="row" | 5
| 5 || 10 || 15
|}
Multiplication table
× 1 2 3
1 1 2 3
2 2 4 6
3 3 6 9
4 4 8 12
5 5 10 15

ตารางซับซ้อน

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center"
|+ '''An example table'''
|-
! style="background: #efefef;" | First header
! colspan="2" style="background: #ffdead;" | Second header
|-
| upper left
|  
| rowspan="2" style="border-bottom: 3px solid grey;" valign="top" |
right side
|-
| style="border-bottom: 3px solid grey;" | lower left
| style="border-bottom: 3px solid grey;" | lower middle
|-
| colspan="3" align="center" |
{| border="0"
|+ ''A table in a table''
|-
| align="center" width="150" | [[File:Wiki.png]]
| align="center" width="150" | [[File:Wiki.png]]
|-
| align="center" colspan="2" style="border-top: 1px solid red;<!--
  --> border-right: 1px solid red; border-bottom: 2px solid red;<!--
  --> border-left: 1px solid red;" |
Two Wikipedia logos
|}
|}


An example table
First header Second header
upper left  

right side

lower left lower middle
A table in a table
Wiki.png Wiki.png

Two Wikipedia logos

ตารางที่ซับซ้อน

{| align="center" border="1"
| หลักที่ 1, แถวที่ 1 
|rowspan="2"| หลักที่ 2, แถวที่ 1 (และ 2) 
| หลักที่ 3, แถวที่ 1 
|- 
| หลักที่ 1, แถวที่ 2 
| หลักที่ 3, แถวที่ 2 
|}

จะได้

หลักที่ 1, แถวที่ 1 หลักที่ 2, แถวที่ 1 (และ 2) หลักที่ 3, แถวที่ 1
หลักที่ 1, แถวที่ 2 หลักที่ 3, แถวที่ 2


คำสั่งเปรียบเทียบกับ HTML

ตาราง HTML ตารางวิกิ
<table>..</table> {|..|}
<th> !
<tr> |-
<td> |

การใช้สีในตาราง

การใช้สีในตาราง สามารถกำหนดได้สองแบบคือ กำหนดตามรหัสสีที่เป็น เลขฐาน 16 จำนวนสามหลัก จาก 000000 ถึง FFFFFF หรือกำหนดตามชื่อสีมาตรฐาน 16 สีที่ ตามมาตรฐาน HTML 4.01 ชื่อสีมาตรฐาน และรหัสได้แก่

Color Hexadecimal Color Hexadecimal Color Hexadecimal Color Hexadecimal
black #000000 silver #c0c0c0 maroon #800000 red #ff0000
navy #000080 blue #0000ff purple #800080 fuchsia #ff00ff
green #008000 lime #00ff00 olive #808000 yellow #ffff00
teal #008080 aqua #00ffff gray #808080 white #ffffff

สำหรับสีทั้งหมดดูได้ที่บทความหลัก สีที่ใช้ในเว็บ

นิละนัน

ดูเพิ่ม