ภูมิอากาศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การแบ่งประเภทของภูมิอากาศทั่วโลก

ภูมิอากาศ (อังกฤษ: climate) ครอบคลุมสถิติอุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ หยาดน้ำฟ้า ปริมาณอนุภาคในบรรยากาศ และการวัดพื้นฐานทางอุตุนิยมวิทยาอื่นในแต่ละพื้นที่เป็นเวลานาน ภูมิอากาศต่างจากลมฟ้าอากาศ (weather) ซึ่งนำเสนอสภาพขององค์ประกอบเหล่านี้และการแปรผันในเวลาสั้น ๆ ภูมิอากาศของพื้นที่หนึ่งเกิดจากระบบภูมิอากาศ ซึ่งประกอบด้วยห้าองค์ประกอบ ได้แก่ บรรยากาศ อุทกภาค พื้นน้ำแข็ง พื้นผิวดิน และชีวภาค

ภูมิอากาศของตำแหน่งหนึ่ง ๆ ได้รับผลกระทืบจากละติจูด ภูมิประเทศและระดับความสูง เช่นเดียวกับแหล่งน้ำและกระแสน้ำใกล้เคียง ภูมิอากาศสามารถจำแนกตามค่าเฉลี่ยและพิสัยปกติของตัวแปรต่าง ๆ โดยทั่วไปคือ อุณหภูมิและหยาดน้ำฟ้า แผนการแบ่งประเภทที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดพัฒนาโดย วลาดีมีร์ เคิพเพน

สภาพภูมิอากาศ (Climate) คือ รูปแบบในระยะยาวของสภาพอากาศ (Weather) ในพื้นที่เฉพาะหนึ่งๆ นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งอธิบายว่าสภาพภูมิอากาศ (Climate) คือ ค่าเฉลี่ยของสภาพอากาศ (Weather) ในภูมิภาคหนึ่งๆในช่วงเวลาหนึ่งๆซึ่งต้องมากกว่า 30 ปี เมื่อนักวิทยาศาสตร์ทำการศึกษาเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ พวกเขาจะมองไปที่ ค่าเฉลี่ยของน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลมหรือการตรวจวัดสภาพอากาศอื่นๆที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานในพื้นที่เฉพาะหนึ่งๆ ยกตัวอย่างเช่น จากการติดตามข้อมูลปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำในแม่น้ำ อ่างเก็บน้ำและข้อมูลจากดาวเทียม พบว่าในช่วงหน้าร้อน พื้นที่ที่ศึกษามีความแล้งกว่าปกติและถ้าความแห้งแล้งนี้ยังปรากฏอย่างต่อเนื่องในทุกๆหน้าร้อนก็สามารถเป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง [1]


  1. อ้างอิงจากเว็บไซต์โครงการการสร้างองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาศักยภาพพลเมืองไทยเพื่อพร้อมรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก environnet.in.th [1]