โอะกุริงะนะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
書.svg
การเขียนภาษาญี่ปุ่น

โอะกุริงะนะ (ญี่ปุ่น: 送り仮名 okurigana) คือ คะนะที่ต่อท้ายคันจิในภาษาญี่ปุ่น มักใช้ผันคำคุณศัพท์และคำกริยา โอะกุริงะนะยังใช้บอกกาล ความเป็นบอกเล่า/ปฏิเสธ ความสุภาพ และทำหน้าที่ต่างๆได้อีกมากมาย ปัจจุบันโอะกุริงะนะถูกเขียนด้วยฮิระงะนะ ในอดีตมันถูกเขียนด้วยคะตะกะนะ

ตัวอย่างการผัน[แก้]

คำคุณศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นใช้โอะคุริงะนะเพื่อบอกกาล และความเป็นบอกเล่า/ปฏิเสธ ซึ่งจะมีรูปแบบเดียวกันทั้งหมด ตัวอย่างเช่นคันจิ 高 (อ่านว่า taka) ความหมายหลักของมันแปลว่าสูง แต่ข้อมูลเกี่ยวกับมันสามารถดูได้จากโอะกุริงะนะที่ตามหลังดังนี้

高い (takai) ทะกะอิ 
สูง (บอกเล่า, รูปปัจจุบัน)
高かった (takakatta) ทะกะกัตตะ 
สูง (บอกเล่า, รูปอดีต)
高くない (takakunai) ทะกะกุนะอิ 
ไม่สูง (ปฏิเสธ, รูปปัจจุบัน)
高くなかった (takakunakatta) ทะกะกุนะกัตตะ 
ไม่สูง (ปฏิเสธ, รูปอดีต)

กริยาในภาษาญี่ปุ่นก็มีรูปแบบเดียวกัน เราสามารถดูความหมายหลักได้ที่ตัวคันจิ และเราสามารถดูกาล ความเป็นบอกเล่า/ปฏิเสธ ความสุภาพ และอื่นๆอีกมากมายได้จากโอะกุริงะนะที่ตามหลัง

食べる (taberu) ทะเบะรุ 
กิน (บอกเล่า, รูปปัจจุบัน, ใช้พูดกับผู้ที่คุ้นเคย)
食べない (tabenai) ทะเบะนะอิ 
ไม่กิน (ปฏิเสธ, รูปปัจจุบัน, ใช้พูดกับผู้ที่คุ้นเคย)
食べた (tabeta) ทะเบะตะ 
กิน (บอกเล่า, รูปอดีต, ใช้พูดกับผู้ที่คุ้นเคย)
食べなかった (tabenakatta) ทะเบะนะกัตตะ 
ไม่กิน (ปฏิเสธ, รูปอดีต, ใช้พูดกับผู้ที่คุ้นเคย)

คำกริยาข้างล่างนี้มีความหมายที่สุภาพกว่า

食べます (tabemasu) ทะเบะมะซุ 
กิน (บอกเล่า, รูปปัจจุบัน, สุภาพ)
食べません (tabemasen) ทะเบะมะเซ็ง 
ไม่กิน (ปฏิเสธ, รูปปัจจุบัน, สุภาพ)
食べました (tabemashita) ทะเบะมะชิตะ 
กิน (บอกเล่า, รูปอดีต, สุภาพ)
食べませんでした (tabemasen deshita) ทะเบะมะเซง เดะชิตะ 
ไม่กิน (ปฏิเสธ, รูปอดีต, สุภาพ)

การลดความกำกวมของคันจิ[แก้]

โอะกุริงะนะช่วยลดความกำกวมของคันจิที่มีหลายคำอ่านได้ โดยเฉพาะคันจิที่มีหลายความหมายและหลายคำอ่าน โอะกุริงะนะจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายที่ผู้เขียนตั้งใจสื่อได้

ตัวอย่างเช่น

上がる (agaru) อะงะรุ 
"ขึ้น/พร้อม/เสร็จ" ในกรณีนี้ 上 อ่านว่า "a"
上る (noboru) โนะโบะรุ 
"ขึ้น/ปีน (บันได) " ในกรณีนี้ 上 อ่านว่า "nobo"
下さる (kudasaru) คุดะซะรุ 
"ให้ [ผู้พูด]" ในกรณีนี้ 下 อ่านว่า "kuda"
下りる (oriru) โอะริรุ 
"ออกจาก/ลง" ในกรณีนี้ 下 อ่านว่า "o"
下がる (sagaru) ซะงะรุ 
"ห้อย, แขวน" ในกรณีนี้ 下 อ่านว่า "sa"

ตัวอย่างอื่น ได้แก่

話す (hanasu) ฮะนะซุ 
"พูด" เช่น ちゃんと話す方がいい。 (chanto hanasu hou ga ii) ชันโตะ ฮะนะซุ โฮ กะ อี แปลว่า "พูดให้ถูกต้องดีกว่า"
話し (hanashi) ฮะนะชิ 
รูปนามของกริยา"พูด" เช่น 話し言葉と書き言葉 (hanashi kotoba to kaki kotoba) ฮะนะชิ โคะโตะบะ โตะ คะกิ โคะโตะบะ แปลว่า "คำในภาษาพูดและคำในภาษาเขียน"
話 (hanashi) ฮะนะชิ 
"เรื่องราว, การสนทนา" เช่น 話はいかが? (hanashi wa ikaga?) ฮะนะชิ วะ อิกะงะ? แปลว่า "เรื่องเป็นอย่างไรเหรอ"

กระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นได้กำหนดวิธีการใช้โอะกุริงะนะที่เป็นมาตรฐาน แต่ก็ยังมีการใช้ที่แตกต่างกันให้พบเห็นบ่อยครั้ง ตัวอย่างเช่น คำว่า "kuregata" ที่ถูกต้องต้องเขียนว่า 暮れ方 แต่บางครั้งก็มีคนเขียนเป็น 暮方