เคียวอิกูกันจิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เคียวอิกูกันจิ (ญี่ปุ่น: 教育漢字โรมาจิKyōiku kanji) เป็นอักษรคันจิซึ่งกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น กำหนดไว้ว่าเป็นอักษรคันจิที่จำเป็นต้องเรียนในชั้นประถมศึกษา มีทั้งหมด 1,006 ตัว

รายชื่อเคียวอิกูกันจิ[1][แก้]

ชั้นปีที่ 1 (80 ตัว)[แก้]

# คันจิ เสียงอง เสียงคุน ความหมาย
1 いち、いつ ひと หนึ่ง
2 に、じ ふた สอง
3 さん みっ สาม
4 よっ สี่
5 いつ ห้า
6 むっ หก
7 しち なな เจ็ด
8 はち やっ แปด
9 く、きゅう ここの เก้า
10 じゅう とお สิบ
11 ひゃく もも หนึ่งร้อย
12 せん หนึ่งพัน
13 じょう うえ ข้างบน
14 か、げ した ข้างล่าง
15 ひだり ซ้าย
16 う、ゆう みぎ ขวา
17 ちゅう なか ตรงกลาง, ระหว่าง
18 だい おおきい ใหญ่
19 しょう ちいさい เล็ก
20 がつ、げつ つき เดือน, พระจันทร์
21 にち วัน, พระอาทิตย์
22 ねん とし ปี
23 そう はや เร็ว
24 もく ต้นไม้
25 りん はやし ป่า
26 さん やま ภูเขา
27 せん かわ แม่น้ำ
28 つち ดิน
29 くう そら อากาศ, ว่างเปล่า
30 でん ไร่นา
31 てん あま ท้องฟ้า, สวรรค์
32 せい いきる เติบโต, มีชีวิต
33 はな ดอกไม้
34 そう くさ หญ้า
35 ちゅう むし แมลง
36 けん いぬ สุนัข
37 じん、にん ひと คน
38 めい、みょう ชื่อ
39 じょ おんな ผู้หญิง
40 だん おとこ ผู้ชาย
# คันจิ เสียงอง เสียงคุน ความหมาย
41 し、す เด็ก
42 もく ดวงตา
43 みみ หู
44 こう くち ปาก
45 しゅ มือ
46 そく あし ขา
47 けん みる มอง, เห็น
48 おん ね、おと เสียง
49 りき、りょく ちから พลัง, กำลัง
50 いき อากาศ, ความรู้สึก
51 えん まる เยน, วงกลม
52 にゅう はい、い、いれる เข้า
53 しゅつ ออก
54 りつ ยืน
55 きゅう やす พัก
56 せん さき ก่อน
57 せき ゆう ยามเย็น
58 ほん もと หนังสือ
59 ぶん、もん ふみ ตัวหนังสือ
60 あざ ตัวอักษร
61 がく まな เรียน
62 こう - โรงเรียน
63 そん むら หมู่บ้าน
64 ちょう まち เมือง
65 しん もり ป่า
66 せい ただしい ถูกต้อง
67 すい みず น้ำ
68 ひ、ほ ไฟ
69 ぎょく たま ลูกบอล
70 おう、のう - พระมหากษัตริย์
71 せき いし หิน
72 ちく たけ ไผ่
73 いと เส้นด้าย
74 ばい かい หอย
75 しゃ くるま รถ
76 きん かね ทอง
77 あめ、あま-、-さめ ฝน
78 せき あか สีแดง
79 せい あお สีน้ำเงิน
80 はく しろ สีขาว

ชั้นปีที่ 2 (160 ตัว)[แก้]

# คันจิ เสียงอง เสียงคุน ความหมาย
1 いん 、ひける ดึง
2 は、はね ปีก
3 うん くも เมฆ
4 えん その สวน,สถานที่
5 えん、おん とお ไกล
6 なに、なん อะไร
7 - วิทยาศาสตร์
8 か、げ なつ ฤดูร้อน
9 か、け いえ、うち、や บ้าน
10 うた、うた เพลง, ร้องเพลง
11 が、かく - ภาพ, ขีด
12 かい、え まわ、まわ หมุน,ครั้ง
13 かい、え พบ
14 かい うみ ทะเล
15 かい、え - ภาพ
16 がい、げ そと、ほか、

はず、はずれる

ข้างนอก, เอาออก
17 かく かど、つの มุม,เขาสัตว์
18 がく、らく たのしい、たのしむ สนุก ง่ายๆ สบายๆ
19 かつ - สดชื่น, มีชีวิตชีวา
20 かん、けん あいだ、ま ระหว่าง,ช่วงเวลา
21 がん まる กลม (ทรงกลม)
22 がん いわ โขดหิน
23 がん かお ใบหน้า
24 - ไอน้ำ
25 しる บันทึก
26 かえ、かえ กลับ
27 きゅう ゆみ คันธนู
28 ぎゅう うし วัว
29 ぎょ うお、さかな ปลา
30 きょう、けい みやこ เมืองหลวง, หมื่นล้านล้าน(10 ยกกำลัง 16)
31 きょう、ごう つよ

つよまる、つよめる

แข็งแกร่ง เข้มแข็ง บังคับ ขืน
32 きょう おしえる、おそわる สอน, เรียน
33 きん ちか ใกล้
34 けい、きょう あに พี่ชาย
35 けい、ぎょう かたち รูปร่าง รูปทรง
36 けい はか、はからう วัด (ขนาด, อุณหภูมิ)
37 げん、がん もと ต้นกำเนิด เดิม
38 げん、ごん 、こと พูด
39 げん はら ทุ่ง
40 ประตู
41 ふる、ふる เก่า
42 - เที่ยงวัน
43 ご、こう あと、うし、のち หลัง, ข้างหลัง
44 かた、かたらう เล่าเรื่อง, ภาษา
45 こう、く - ก่อสร้าง, งานช่าง
46 こう - สาธารณะ
47 こう ひろ、ひろがる、ひろげる

ひろまる 、ひろめる

กว้าง
48 こう ざる、まじえる、じる

まじわる、まぜる

แลกเปลี่ยน, สลับ, ปน
49 こう ひかり、ひか แสง, ส่องแสง
50 こう かんがえる คิด, ไตร่ตรอง
51 ぎょう、こう 、おこな、ゆ ไป, จัดขึ้น, ดำเนินการ
52 こう たか、たかまる、たかめる สูง, แพง
53 おう、こう き、こ สีเหลือง
54 かっ、がっ、ごう 、あわす、あわせる เข้ากัน
55 - たに หุบเขา
56 こく くに ประเทศ
57 こく くろ สีดำ
58 こん いま ตอนนี้, ขณะนี้
59 さい - ความสามารถ, อายุ
60 さい こま、こまかい

ほそ、ほそ

ผอม, เรียว, ละเอียด
61 さ、さく つく สร้าง, ผลิต
62 さん - คำนวณ
63 まる、とめる หยุด, จอด
64 いち เมือง
65 ลูกศร
66 あね พี่สาว
67 おも คิด, นึกคิด
68 かみ กระดาษ
69 てら วัด
70 し、じ みずか ตัวเอง, ตนเอง
71 とき เวลา, ชั่วโมง
72 しつ むろ ห้อง
73 しゃ やしろ ศาลเจ้า, บริษัท
74 じゃく よわ、よわまる

よわめる、よわ

อ่อนแอ
75 しゅ くび คอ
76 しゅう あき ฤดูใบไม้ร่วง
77 しゅう - สัปดาห์
78 しゅん はる ฤดูใบไม้ผลิ
79 しょ เขียน, หนังสือ
80 しょう すくない、すこ น้อย
# คันจิ เสียงอง เสียงคุน ความหมาย
81 じょう สถานที่
82 しき、しょく いろ สี
83 しょく 、たべる กิน
84 しん こころ หัวใจ
85 しん あたらしい、あら ใหม่
86 しん おや、

したしい、したしむ

พ่อแม่, สนิทสนม
87 ず、と - แผนภาพ, วางแผน
88 すう かず、かぞえる จำนวน, นับ
89 西 さい、せい にし ทิศตะวันตก
90 せい こえ เสียง (ของคนหรือสัตว์)
91 せい ほし ดวงดาว
92 せい らす、はれる (อากาศ) แจ่มใส
93 せつ 、きれる ตัด
94 せつ ゆき หิมะ
95 せん ふな、ふね เรือ
96 せん - เส้น
97 ぜん まえ ก่อน, ข้างหน้า
98 くみ、く กลุ่ม, จัดกลุ่ม, กอดอก
99 そう はし วิ่ง
100 おお มาก
101 た、たい ふと、ふと อ้วน
102 たい からだ ร่างกาย
103 たい、だい - แท่น, ฐาน
104 じ、ち - พื้นดิน, ที่ดิน
105 いけ บ่อน้ำ (ทะเลสาบขนาดเล็ก)
106 รู้, รู้จัก
107 ちゃ - ใบชา
108 ちゅう ひる กลางวัน
109 ちょう とり ยาว
110 ちょう なが นก
111 ちょう あさ ตอนเช้า
112 じき、ちょく ただちに

なお、なお

ตรง, ทันที, แก้ไข
113 つう かよ

とお、とお

ผ่าน, ไปกลับ
114 だい おとうと น้องชาย
115 てん みせ ร้านค้า
116 てん - จุด, แต้มคะแนน
117 でん - ไฟฟ้า
118 とう かたな ดาบ
119 とう ふゆ ฤดูหนาว
120 とう たる、あてる ถูก, ตรงเป้า
121 とう ひがし ทิศตะวันออก
122 とう こた、こたえる ตอบ, คำตอบ
123 ず、とう あたま หัว, ศีรษะ
124 どう おな เหมือนกัน
125 とう、どう みち ถนน, ทาง
126 とう、とく、どく อ่าน
127 ない うち ด้านใน, ข้างใน
128 なん みなみ ทิศใต้
129 にく - เนื้อ, กล้ามเนื้อ
130 うま、ま ม้า
131 ばい 、うれる ขาย
132 ばい ซื้อ
133 ばく むぎ ข้าวสาลี
134 はん なか ครึ่ง
135 ばん - หมายเลข, ลำดับ
136 ちち พ่อ
137 ふう かざ、かぜ ลม
138 ぶ、ふん、ぶん かつ、わかる

かれる、わける

นาที, เข้าใจ, แบ่ง
139 ぶん、もん 、きこえる ฟัง, ได้ยิน
140 べい、まい こめ ข้าวสาร, อเมริกา
141 ある、あゆ เดิน
142 はは แม่
143 ほう かた ทิศทาง, วิธี
144 ほく きた ทิศเหนือ
145 まい - ทุกๆ...
146 まい いもうと น้องสาว
147 まん、ばん - หมื่น
148 みょう、めい かす、あからむ、あかり

あかるい、あかるむ、あきらか

、あくる、あける

สว่าง, (คน) ร่าเริง,

แจ่มแจ้ง, ชัดเจน, แน่ชัด

149 めい 、な、ならす (สัตว์) ร้อง
150 もう ขน (บนร่างกาย)
151 もん かど ประตูใหญ่
152 よ、よる กลางคืน
153 ทุ่งหญ้า
154 ゆう とも เพื่อน
155 よう もちいる ใช้, สำหรับ...
156 よう - วัน (ในสัปดาห์)
157 らい มา, อนาคต
158 さと ชนบท, บ้านเกิด, ระยะทาง, ลี้
159 - วิทยาศาสตร์, เหตุผล
160 はな、はなし พูด, เรื่องราว

ชั้นปีที่ 3 (200 ตัว)[แก้]

# คันจิ เสียงอง เสียงคุน ความหมาย
1 ちょう、てい ลำดับที่ 4, บล็อก, หมู่
2 せい、せ โลก สังคมมนุษย์ ยุค ชาติภพ
3 りよう คู่ สอง เงินเหรียญในอดีต ตู้รถ โบกี้
4 しゅ、す ぬし、おも เจ้าของ
5 じょう ขึ้นรถ
6 จอง ทำนาย
7 งาน เรื่อง
8 งาน หน้าที่
9 อื่น ๆ
10 รุ่น ราคา
11 じゅう ที่อยู่
12 使 ใช้
13 กลุ่ม แผนก
14 เท่า 1 เท่า
15 ぜん ทั้งหมด
16 อุปกรณ์ ชิ้นส่วน
17 ถ่าย
18 แถว
19 ช่วย
20 เรียน
21 どう กระทำ
22 しょう ชนะ
23 เปลี่ยนแปลง เคมี
24 เขต
25 หมอ
26
27 ตรงข้าม
28 รับ เอา ดึง
29 รับ
30 เลข วันที่
31 こう ฝั่งโน้น เคลื่อน
32 เขา เรียกบรุษสรรพนามที่ 3
33 รส
34 ชีวิต คำสั่ง
35 สันติภาพ สงบ ชื่อญี่ปุ่นสมัยโบราณ
36 ひん ของ ชิ้นส่วน
37 いん พนักงาน
38 しょう ค้า
39 ระหว่าง ช่วงเวลา
40 เนินราด
41 ส่วนกลาง
42 เริ่ม
43 สมาชิกคณะกรรมการ
44 รักษา
45 สงบ
46 กำหนด แต่งตั้ง
47 ความจริง
48 ลูกค้า
49 พระราชวัง
50 宿 พัก ค้างแรม
51 หนาว
52 ต่อ
53 กรม หน่วยงาน
54 ห้อง บ้าน สถานที่
55 ชายฝั่ง
56 เกาะ
57 แม่น้ำ รัฐ
58
59 สงบ
60 ความสุข
61 องศา
62 ตู้ โกดัง
63 สวน
64 ทางการ พิธี แบบ
65 บทบาท หน้าที่
66 รอ
67 きゅう เร่ง
68 หายใจ ลมหายใจ
69 ร้าย ชั่ว
70 เศร้า
71 คิด
72 รู้สึก ความหมาย
73 かん รู้สึก อารมณ์
74 สถานที่
75 ตี
76 ขว้าง
77 ทิ้ง
78 นำ พา
79 ชี้
80
81 เตรียม สั่ง
82 เที่ยว เดินทาง
83 เผ่า ตระกูล
84 อดีต
85 สมัยโชวะ 昭和
86 ร้อน
87 มืด
88 โค้ง
89 よう มี
90 เสื้อ
91 ช่วงเวลา
92 แผ่นไม้
93 เสา
94 ราก
95 ปลูก
96 งาน
97 สภาพ คุณ ท่าน
98 ข้างๆ
99 こう สะพาน
100 ต่อไป
101 ฟัน
102 ตาย
103 น้ำแข็ง
104 ตัดสินใจ
105 น้ำมัน
106 คลื่น
107 ระวัง
108 ว่ายน้ำ
109 มหาสมุทร
110 ไหล
111 หาย
112 ลึก
113 อุณหภูมิ
114 ท่าเรือ
115 ทะเลสาบ
116 น้ำร้อน น้ำอุ่น
117 อักษรคันจิ จีน
118 ถ่าน
119 สิ่งของ
120 กลมๆ ลูก
121 อิสระ ตนเอง
122 しん เรียกว่า
123 かい โลก
124 ไร่
125 โรค
126 ออก (รถไฟ ฯลฯ)
127 ปีน
128 เปลือก ผิว
129 จาน
130 มองตรงข้าม คู่ตรงข้าม
131 จังหวัด
132
133 ถึง ใส่เสื้อผ้า
134 สั้น
135 วิจัย ฝึกฝน
136 มายาท
137 เทพเจ้า
138 งานเทศกาล
139 ร่ำรวย
140 วินาที
141 วิจัย
142
143
144 ขลุ่ย
145 บท
146 พู่กัน
147 เท่ากัน
148 กล่อง
149 ชั้น ขั้น
150 จบ
151 เขียว
152 ฝึกฝน
153 แพะ
154 สวย
155 เรียน ฝึกหัด
156 ผู้
157 เลี้ยงดู อบรม
158 ทรมาน ปวด
159 สัมภาระ
160 ตก
161 รังนก
162 ยา
163 เลือด
164 ตาราง แสดง
165 กลอน
166 調 สำรวจ
167 ปรึกษา
168 ถั่ว
169 แพ้
170 ตื่น
171 ทาง
172 ตัวเอง
173 กลิ้ง ขับเคลื่อน
174 เบา
175 เกษตร
176 กลับ (ด้าน)
177 ตาม
178 ส่ง
179 เร็ว
180 ผ่านเข้าต่อไป
181 เล่น
182 ขนของ
183 แผนก
184 เมืองหลวง
185 แจกจ่าย กระจาย
186 เหล้า
187 หนัก
188 เหล็ก
189 เงิน
190 เปิด
191 สถานที่ สภา
192
193 ชั้น
194 รวม
195 หน้า ด้าน
196 หัวข้อ
197 ดื่ม
198 ห้อง โรง สถานที่ราชการ(เช่น โรงอาหาร)
199 สถานี
200 จมูก

ชั้นปีที่ 4 (200 ตัว)[แก้]

愛 案 以 衣 位 囲 胃 印 英 栄 塩 億 加 果 貨 課 芽 改 械 害 各 覚 街 完 官 管 関 観 願 希 季 紀 喜 旗 器 機 議 求 泣 救 給 挙 漁 共 協 鏡 競 極 訓 軍 郡 径 型 景 芸 欠 結 建 健 験 固 功 好 候 航 康 告 差 菜 最 材 昨 札 刷 殺 察 参 産 散 残 士 氏 史 司 試 児 治 辞 失 借 種 周 祝 順 初 松 笑 唱 焼 象 照 賞 臣 信 成 省 清 静 席 積 折 節 説 浅 戦 選 然 争 倉 巣 束 側 続 卒 孫 帯 隊 達 単 置 仲 貯 兆 腸 低 底 停 的 典 伝 徒 努 灯 堂 働 特 得 毒 熱 念 敗 梅 博 飯 飛 費 必 票 標 不 夫 付 府 副 粉 兵 別 辺 変 便 包 法 望 牧 末 満 未 脈 民 無 約 勇 要 養 浴 利 陸 良 料 量 輪 類 令 冷 例 歴 連 老 労 録

ชั้นปีที่ 5 (185 ตัว)[แก้]

圧 移 因 永 営 衛 易 益 液 演 応 往 桜 恩 可 仮 価 河 過 快 賀 解 格 確 額 刊 幹 慣 眼 基 寄 規 技 義 逆 久 旧 居 許 境 均 禁 句 群 経 潔 件 券 険 検 限 現 減 故 個 護 効 厚 耕 鉱 構 興 講 混 査 再 災 妻 採 際 在 財 罪 雑 酸 賛 支 志 枝 師 資 飼 示 似 識 質 舎 謝 授 修 述 術 準 序 招 承 証 条 状 常 情 織 職 制 性 政 勢 精 製 税 責 績 接 設 舌 絶 銭 祖 素 総 造 像 増 則 測 属 率 損 退 貸 態 団 断 築 張 提 程 適 敵 統 銅 導 徳 独 任 燃 能 破 犯 判 版 比 肥 非 備 俵 評 貧 布 婦 富 武 復 複 仏 編 弁 保 墓 報 豊 防 貿 暴 務 夢 迷 綿 輸 余 預 容 略 留 領

ชั้นปีที่ 6 (181 ตัว)[แก้]

異 遺 域 宇 映 延 沿 我 灰 拡 革 閣 割 株 干 巻 看 簡 危 机 貴 揮 疑 吸 供 胸 郷 勤 筋 系 敬 警 劇 激 穴 絹 権 憲 源 厳 己 呼 誤 后 孝 皇 紅 降 鋼 刻 穀 骨 困 砂 座 済 裁 策 冊 蚕 至 私 姿 視 詞 誌 磁 射 捨 尺 若 樹 収 宗 就 衆 従 縦 縮 熟 純 処 署 諸 除 将 傷 障 城 蒸 針 仁 垂 推 寸 盛 聖 誠 宣 専 泉 洗 染 善 奏 窓 創 装 層 操 蔵 臓 存 尊 宅 担 探 誕 段 暖 値 宙 忠 著 庁 頂 潮 賃 痛 展 討 党 糖 届 難 乳 認 納 脳 派 拝 背 肺 俳 班 晩 否 批 秘 腹 奮 並 陛 閉 片 補 暮 宝 訪 亡 忘 棒 枚 幕 密 盟 模 訳 郵 優 幼 欲 翌 乱 卵 覧 裏 律 臨 朗 論

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]