โครมาทิดพี่น้อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โครโมโซมที่ได้รับมาจากพ่อ (สีฟ้า) กับโครโมโซมที่ได้รับมาจากแม่ (สีชมพู) อยู่ด้วยกันในนิวเคลียสของเซลล์เดียวกัน มียีนเดียวกันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันของโครโมโซม แต่ไม่ได้มีรหัสพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ เรียกว่า "โครโมโซมคู่เหมือน" (homologous chromosome) เมื่อเกิดกระบวนการการถ่ายแบบดีเอ็นเอ (DNA replication) จะเกิดการเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมขึ้น ทำให้โครโมโซมที่ได้รับมาจากพ่อเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมเป็นสองเท่า กลายเป็น "โครมาทิดพี่น้อง" (sister chromatids) ที่มีรหัสพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ เมื่อการแบ่งเซลล์ดำเนินต่อไปจนจบกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส โครมาทิดพี่น้องที่ไดัรับมาจากพ่อจะถูกแยกออกจากกัน แล้วไปจับคู่กันกับโครโมโซมที่แยกออกมาจากโครมาทิดพี่น้องที่ได้รับมาจากแม่ กลายเป็นโครโมโซมคู่เหมือนชุดใหม่อยู่ในเซลล์แต่ละเซลล์ แต่ละคู่มีโครโมโซมที่ได้รับมาจากพ่อและแม่อย่างละหนึ่งอัน

โครมาทิดพี่น้อง (อังกฤษ: sister chromatids) หมายถึงลำนำที่เหมือนกันทุกประการของโครมาทิด (ข้างเดียวของโครโมโซม) ที่เกิดขึ้นในขณะที่โครโมโซมกำลังผ่านกระบวนการการถ่ายแบบดีเอ็นเอ (DNA replication) โดยมีจุดเชื่อมกันอยู่ที่เซนโทรเมียร์ อาจเรียกได้ว่าเป็น "ครึ่งหนึ่งของโครโมโซมที่ทำซ้ำตัวเองเป็นสองชุดแล้ว"