แบบแผนเทมเพลตเมธอด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แบบแผนเทมเพลตเมธอด (อังกฤษ: Template method pattern) เป็นแบบแผนการออกแบบซอฟต์แวร์ที่ใช้กำหนดแม่แบบหรือโครงหลักของขั้นตอนวิธี โดยไม่ได้กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ซับคลาสสามารถนิยามรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนย่อยได้ตามความต้องการ เทมเพลตเมธอดถูกใช้เป็นส่วนหลักของซอฟต์แวร์เฟรมเวิร์ก ตัวอย่างที่นอกเหนือจากการเขียนโปรแกรมเช่น แบบแปลนบ้านที่เจ้าของบ้านสามารถเลือกสีและตกแต่งได้ภายหลัง

การนำไปใช้งาน[แก้]

UML โครงสร้างของเทมเพลตเมธอด

องค์ประกอบของแบบแผนเทมเพลตเมธอดมีดังนี้

 • คลาสนามธรรม (Abstract class) เป็นผู้กำหนดโครงหลักในการทำงาน
  • กำหนดขั้นตอนย่อยของการทำงานโดยไม่กำหนดรายละเอียด โดยสร้างเป็นเมธอดนามธรรม (Abstract method) หรืออาจจะกำหนดการทำงานพื้นฐานไว้ก็ได้
  • สร้างเทมเพลตเมธอดที่มีโครงของขั้นตอนวิธีและเรียกใช้ขั้นตอนย่อยที่ได้นิยามไว้แล้วเป็นเมธอดนามธรรม
 • คลาสรูปธรรม (Concrete class) ซับคลาสของคลาสนามธรรม กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนย่อยที่ถูกนิยามในคลาสแม่

ตัวอย่างโค้ด[แก้]

ภาษาจาวา[แก้]

ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณหาปริมาตรของรูปทรงกระบอกและรูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งมีสูตรร่วมกันดังนี้

ปริมาตร = พื้นที่ฐาน * ความสูง

โดยที่

 • คำนวณหาปริมาตรในเทมเพลตเมธอดของคลาสนามธรรม
 • พื้นที่ฐานของทรงกระบอกและทรงสี่เหลี่ยมมีวิธีการหาที่แตกต่างกัน อยู่ในเมธอดของซับคลาสรูปธรรม

คลาสนามธรรม ThreeDShape นิยามเมธอด getBaseArea () getHeight () และ getVolume () ซึ่งเป็นเทมเพลตเมธอดมีรายละเอียดการคำนวณหาปริมาตร

public abstract class ThreeDShape {
  public abstract double getBaseArea () ;
  public abstract double getHeight () ;
  
  /**
   * The Template Method
   */
  public double getVolume () {
    return getBaseArea () * getHeight () ;
  }
}

คลาสรูปธรรม Cylinder กำหนดวิธีการหาพื้นที่ฐานซึ่งเป็นรูปวงกลมในเมธอด getBaseArea ()

public class Cylinder extends ThreeDShape {
  private final double radius;
  private final double height;

  public Cylinder (double radius, double height) {
    this.radius = radius;
    this.height = height;
  }

  @Override
  public double getBaseArea () {
    return Math.PI * radius * radius;
  }

  @Override
  public double getHeight () {
    return height;
  }
}

คลาสรูปธรรม Box กำหนดวิธีการหาพื้นที่ฐานซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมในเมธอด getBaseArea ()

public class Box extends ThreeDShape {
  private final double width;
  private final double length;
  private final double height;

  public Box (double width, double length, double height) {
    this.width = width;
    this.length = length;
    this.height = height;
  }

  @Override
  public double getBaseArea () {
    return width * length;
  }

  @Override
  public double getHeight () {
    return height;
  }
}

อ้างอิง[แก้]

 • Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software (ISBN 0-201-63361-2) โดย Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson และ John Vlissides (Gang of four: GoF)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]