อสมการของอาดามาร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในคณิตศาสตร์ อสมการของอาดามาร์ (อังกฤษ: Hadamard's inequality) ให้ขอบเขตบนของปริมาตรของรูปทรงด้านขนานที่มีด้านเป็นเวกเตอร์ ในปริภูมิยูคลิเดียน มิติ

อสมการของอาดามาร์สามารถตีความได้ในทางเรขาคณิตว่า ปริมาตรของรูปทรงจะมีค่ามากที่สุดเมื่อเซตของเวกเตอร์ทั้ง เป็นเซตเชิงตั้งฉาก โดยในกรณีนี้ ปริมาตรของรูปทรงคือผลคูณของความยาวเวกเตอร์ทั้งหมด

ให้ เป็นเมทริกซ์ขนาด ที่มีเวกเตอร์ เป็นคอลัมน์ที่ เราสามารถเขียนอสมการของอาดามาร์เป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า

เมทริกซ์ ที่อสมการข้างบนเป็นอสมการ โดยที่เลขแต่ละตัวในเมทริกซ์มีค่า +1 หรือ −1 เท่านั้น เรียกว่า เมทริกซ์อาดามาร์