หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในทศวรรษ 100 ก่อนคริสตกาล