หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในทศวรรษ 140 ก่อนคริสตกาล