สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไฟล์:OASKKU.png
ชื่อ สำนักบริการวิชาการ
อังกฤษ Office of Academic Service
คำขวัญ ประสานศิลปวิทยาการสู่สังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิสัยทัศน์ องค์กรชั้นนำระดับชาติในการบูรณาการศิลปวิทยาการสู่สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ค่านิยมองค์กร O Organizational Learning เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้A Agility บุคลากรในองค์กรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement)S Social Devotion อุทิศเพื่อสังคม สร้างสังคมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
ที่อยู่ 123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
ผู้อำนวยการ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ
เว็บไซต์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นส่วนงานตามมาตรา 9 (7) แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 เป็น 1 ใน 4 สำนักภายใต้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[1] มีชื่อ ภาษาอังกฤษ ว่า Office of Academic Service ตัวย่อ[2] OAS มีพันธกิจที่สำคัญ 3 ด้าน คือ 1.การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) โดยนอกจากจะมีหน้าที่ในการประสานก่อให้เกิดหลักสูตรการจัดการศึกษาประเภทประกาศนียบัตร Non Degree ในการ Upskill, Reskill หรือ New skill แล้วยังทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการจัดการกระบวนงานต่าง ๆ ของการจัดหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตของส่วนงานอื่น ๆ ด้วย ภารกิจในการประสานงานและระดมทรัพยากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อจัดบริการให้การศึกษาและอบรมแก่ประชาชนระดับต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในหัวข้อวิชาการและวิชาชีพที่ผู้เข้ารับการศึกษาและอบรมสนใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ ทักษะ และค่านิยมต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ

ประวัติ[แก้]

เดิมชื่อว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ก่อตั้งขึ้นตาม ประกาศ พระราชกฤษฏีกา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2532[3] และ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริการวิชาการ ตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 [4]

และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักบริการวิชาการ ตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558[5] สถานที่ทำการปัจจุบัน คือ อาคารพิมล กลกิจ [6]ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบัน สำนักบริการวิชาการ มีเป้าประสงค์ ในการจัดอบรม

  • มีหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education)
  • หลักสูตรบูรณาการศาสตร์ (Integrated Curriculum)
  • บริการวิชาการสังคม (Community Outreach)

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มีผู้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[แก้]

รายนามผู้อำนวยการ ตำแหน่ง ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
ศ.(พิเศษ) นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี (ผู้ก่อตั้ง)
รศ.ดร.วิลาวรรณ รัตนเศรษฐากุล ผู้อำนวยการ (ผู้ก่อตั้ง) ตุลาคม 2533 - ธันวาคม 2537
รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณ ผู้อำนวยการ (รักษาการ) ธันวาคม 2537 - มิถุนายน 2538
ผศ.ดร.วีระพงศ์ แสนจันทร์ ผู้อำนวยการ มิถุนายน 2538 - พฤศจิกายน 2545
ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ ผู้อำนวยการ (รักษาการ) พฤศจิกายน 2545 - กุมภาพันธ์ 2546
รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ผู้อำนวยการ กุมภาพันธ์ 2546 - กุมภาพันธ์ 2550
รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการ (รักษาการ) กุมภาพันธ์ 2550 - มีนาคม 2550
รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ ผู้อำนวยการ มีนาคม 2550 - ตุลาคม 2557
ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้อำนวยการ ตุลาคม 2557 - ตุลาคม 2561
รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการ ตุลาคม 2561 - 3 พฤษภาคม 2563
ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการ (รักษาการ) 4 พฤษภาคม 2563 - 3 มิถุนายน 2563
ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ ผู้อำนวยการ 4 มิถุนายน 2563 - 6 ตุลาคม 2563
รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ (รักษาการ) 7 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564
รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการ 1 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน

หน่วยงานภายใน[แก้]

ตามประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2354/2565 เรื่องการแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในสำนักบริการวิชาการ ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สำนักบริการวิชาการได้แบ่งหน่วยงานภายในสำนักบริการวิชาการ ดังนี้

กองบริหารงานสำนัก[แก้]

มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปเสมือนเป็นหน่วยงานกลาง (Back Office) ภายในสำนักบริการวิชาการเพื่ออำนวยการให้การดำเนินงานของหน่วยงานย่อยอื่น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยประกอบด้วยภารกิจด้านสารบรรณ การเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ การติดต่อประสานงานและวางแผนกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในสำนักบริการวิชาการ อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ การบริการสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำแผนปฏิบัติการ การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ การจัดทำระบบฐานข้อมูล การรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำระบบประกันคุณภาพ

ศูนย์บริการวิชาการสังคม[แก้]

มีหน้าที่ในการประสานบริการวิชาการสู่สังคม (Community Outreach) ดำเนินการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการในรูปแบบของการสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV; Creating Shared Value) มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ (MOU หรือ MOA) เพื่อร่วมกันสรรสร้างโครงการหรือกิจกรรมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนาสังคม

ศูนย์จัดการศึกษาตลอดชีวิต[แก้]

มีหน้าที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) การจัดการหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ (Integrated Curriculum) ตามความต้องการของสังคม โดยจัดทำหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ (New Learning Paradigm) เป็นหลักสูตรอนุมัติปริญญา (Degree) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ในหลากหลายรูปแบบ มีการเรียนการสอนที่ผสมผสาน (Hybrid/Blended Learning) ทั้งการเรียนในห้องเรียน และการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ (On-site/On-line Learning) สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะ ความรู้เพิ่มเติม และมีหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และเน้นทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต (Future Skill) ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 2) การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) เน้นหลักสูตรอนุมัติวุฒิบัตร (Certificate or Non-Degree) ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย แหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและเปิดกว้างสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการ Reskill/Upskill หรือ New Skill ให้แก่ผู้เรียนทุกช่วงวัย เน้นหลักสูตรที่มีการรับรองสมรรถนะหรือสะสมหน่วยกิตการเรียนรู้ในคลังหน่วยกิต (Credit Bank) รวมถึงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Professional Training หรือ Short Courses Training) เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติทั้งในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทางสังคมให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังทำหน้าที่เป็นหน้าบ้าน (Front Office) ให้กับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]