สภาทนายความ (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาทนายความ.gif

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่สำคัญอย่างยิ่งสถาบันหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและนานาประเทศ มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 โดยมีนายกและกรรมการสภาทนายความที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกทนายความทั่วประเทศเป็นผู้บริหาร อยู่ในวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

ประวัติ[แก้]

สืบเนื่องมาจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2508 ที่ได้มีการจำกัดสิทธิของทนายความ และเกิดผลกระทบต่อทนายความชั้นสอง รวมไปถึงประชาชนต่าง ๆ ที่มีความต้องการความรู้ความสามารถของทนายความชั้นสอง จึงทำให้เกิดประกายแห่งแนวความคิดในการก่อตั้งสถาบันของทนายความเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมการประกอบวิชาชีพของทนายความเอง เช่นเดียวกันกับนานาประเทศ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2517 นายมารุต บุนนาค นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในขณะนั้น จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติทนายความเพื่อก่อตั้ง "สภาทนายความ" เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทนายความการเคลื่อนไหวและต่อสู้ที่เป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องกัน เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 15 ปี จึงได้ประสบความสำเร็จ โดยวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 ที่ประชุมวุฒิสภาในการประชุมครั้งที่ 11/2528 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติทนายความ และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2528 โดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่มที่ 102 ตอน 129 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2528 เป็นต้นมาจนปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของสภาทนายความ[แก้]

สภาทนายความมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ประกอบด้วย

  1. ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ
  2. ควบคุมมรรยาททนายความ
  3. ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความ
  4. ส่งเสริม และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาทนายความ
  5. ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย

นายกสภาทนายความ[แก้]

ปัจจุบันสภาทนายความได้มีนายกสภาทนายความจำนวน 6 คน 9 สมัย ดังนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล ระยะดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 ดร.คำนวณ ชโลปถัมภ์ สมัยที่ 1 (พ.ศ. 2529-2532)
2 นายประธาน ดวงรัตน์ สมัยที่ 2 (พ.ศ. 2532-2535)
3 นายสัก กอแสงเรือง สมัยที่ 3 (พ.ศ. 2535-2538)
สมัยที่ 5 (พ.ศ. 2541-2544)
สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2544-2547)
สมัยที่ 9 (พ.ศ. 2553-2556)
4 นายเกษม สรศักดิ์เกษม สมัยที่ 4 (พ.ศ. 2538-2541)
5 นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ สมัยที่ 7 (พ.ศ. 2547-2550)
สมัยที่ 8 (พ.ศ. 2550-2553)
สมัยที่ 10 (พ.ศ. 2556-2559)
6 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร สมัยที่ 11 (พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน)

ข้อมูลสำหรับติดต่อ[แก้]

  1. สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]