สภาทนายความ (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สภาทนายความ.gif

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่สำคัญอย่างยิ่งสถาบันหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและนานาประเทศ มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 โดยมีนายกและกรรมการสภาทนายความที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกทนายความทั่วประเทศเป็นผู้บริหาร อยู่ในวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

ประวัติ[แก้]

สืบเนื่องมาจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2508 ที่ได้มีการจำกัดสิทธิของทนายความ และเกิดผลกระทบต่อทนายความชั้นสอง รวมไปถึงประชาชนต่าง ๆ ที่มีความต้องการความรู้ความสามารถของทนายความชั้นสอง จึงทำให้เกิดประกายแห่งแนวความคิดในการก่อตั้งสถาบันของทนายความเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมการประกอบวิชาชีพของทนายความเอง เช่นเดียวกันกับนานาประเทศ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2517 นายมารุต บุนนาค นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในขณะนั้น จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติทนายความเพื่อก่อตั้ง "สภาทนายความ" เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทนายความการเคลื่อนไหวและต่อสู้ที่เป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องกัน เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 15 ปี จึงได้ประสบความสำเร็จ โดยวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 ที่ประชุมวุฒิสภาในการประชุมครั้งที่ 11/2528 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติทนายความ และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2528 โดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่มที่ 102 ตอน 129 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2528 เป็นต้นมาจนปัจจุบัน

หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ได้มีการแต่งตั้งให้ ว่าที่ร้อยตรี ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ (ประเทศไทย) เป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม[1]และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

นาย เดชอุดม ไกรฤทธิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่24 กรกฎาคม พ.ศ.2560[2]

วัตถุประสงค์ของสภาทนายความ[แก้]

สภาทนายความมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ประกอบด้วย

  1. ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ
  2. ควบคุมมรรยาททนายความ
  3. ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความ
  4. ส่งเสริม และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาทนายความ
  5. ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย

นายกสภาทนายความ[แก้]

ปัจจุบันสภาทนายความได้มีนายกสภาทนายความจำนวน 6 คน 9 สมัย ดังนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล ระยะดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 ดร.คำนวณ ชโลปถัมภ์ สมัยที่ 1 (พ.ศ. 2529-2532)
2 นายประธาน ดวงรัตน์ สมัยที่ 2 (พ.ศ. 2532-2535)
3 นายสัก กอแสงเรือง สมัยที่ 3 (พ.ศ. 2535-2538)
สมัยที่ 5 (พ.ศ. 2541-2544)
สมัยที่ 6 (พ.ศ. 2544-2547)
สมัยที่ 9 (พ.ศ. 2553-2556)
4 นายเกษม สรศักดิ์เกษม สมัยที่ 4 (พ.ศ. 2538-2541)
5 นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ สมัยที่ 7 (พ.ศ. 2547-2550)
สมัยที่ 8 (พ.ศ. 2550-2553)
สมัยที่ 10 (พ.ศ. 2556-2559)
6 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร สมัยที่ 11 (พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน)

ข้อมูลสำหรับติดต่อ[แก้]

  1. สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]