ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานที่ตั้ง[แก้]

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตั้งอยู่ ณ อาคารอมรภูมิรัตน ชั้น 8 ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประวัติ[แก้]

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เดิมคือ งานบริการด้านการวิเคราะห์/ทดสอบที่ปฏิบัติอยู่ภายใต้ฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ งานบริการวิเคราะห์/ทดสอบทางด้านเคมีและกายภาพ ทางด้านจุลชีววิทยา สังกัดภายใต้ฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายค้นคว้าและวิจัย งานบริการทดสอบการกระจายความร้อนในหม้อฆ่าเชื้อ และการทดสอบหาค่า Fo ในผลิตภัณฑ์อาหาร ดำเนินการภายใต้ฝ่ายผลิตทดลอง งานบริการทดสอบทางชีวภาพด้ายโภชนาการและพิษวิทยาอาหาร ดำเนินงานภายใต้ฝ่ายค้นคว้าและวิจัย การปฏิบัติงานบริการวิเคราะห์/ทดสอบ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่มีการจัดตั้งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2511 โดยมีศาสตราจารย์ อมร ภูมิรัตน เป็นผู้อำนวยการคนแรก

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้เสนอขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์บริการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นโครงการภายใน ซึ่งได้รับอนุมัติให้บรรจุในแผนกการพัฒนาเสนอต่อ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2540 ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์บริการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

ในปี 2544 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ย้ายหน่วยงานมาอยู่ ณ อาคารอมรภูมิรัตน บริเวณใกล้อาคารสารนิเทศ 50 ปี และในเดือนมกราคม 2545 ได้ปรับโครงสร้างองค์กรและแบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

 1. กลุ่มบริหารและธุรการทั่วไป
 2. กลุ่มวิจัยและพัฒนา
 3. กลุ่มบริการวิชาการ
 4. กลุ่มพัฒนาธุรกิจ

ต่อมาศูนย์บริการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มงานบริการวิชาการ และเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547 ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ได้เปิดดำเนินการให้บริการวิเคราะห์/ทดสอบนับแต่นั้นเป็นต้นมา และเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนงานของ KU-First-ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ[แก้]

 1. ศูนย์บริการคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นหน่วยงานแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานISO/IEC 17025 หรือ มอก.17025 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 2. ได้รับการรับรองการสำนักงานมาตรฐานอาหารและยาให้เป็นหน่วยงานที่สามารถวิเคราะห์-ทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนอาหารและเครื่องดื่ม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
 3. ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขประเทศญี่ปุ่นให้เป็น ผู้ตรวจสินค้าส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น

งานวิจัยพัฒนาวิธีวิเคราะห์[แก้]

 1. กรดอะมิโน (Amino acid) โดยใช้การตรวจวัดด้วย Evaporated Light Scattering Detector
 2. คอลลาเจน (Collagen) โดยใช้การตรวจวัดด้วย Evaporated Light Scattering Detector
 3. โคเอนไซม์คิวเทน (Co-enzyme Q10) โดยใช้การตรวจวัดด้วย High Performance Liquide Chromatography
 4. กรดไขมัน ชนิด ทรานส์ (Trans-Fatty acid) โดยใช้การตรวจวัดด้วย Gas Chromatography

ผู้บริหารงาน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

เว็บไซต์ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร